Orientació Acadèmica

Les famílies professionals

 • La formació professional s'estructura en famílies professionals i cada una té uns cicles formatius.
   
  Hi ha un total de 26 famílies professionals de formació professional específica.

  Cada família engloba els cicles formatius amb característiques comunes, segons els següents criteris:
   
  • L'afinitat formativa, és a dir, la semblança de coneixements i procediments de cada cicle formatiu.
  • La semblança entre els processos tecnològics utilitzats i els productes o serveis creats a nivell professional.
  • En alguns casos la família professional coincideix amb el sector industrial.

  Famílies professionals

  • Activitats físiques i esportives
  • Administració i gestió
  • Agrària
  • Arts gràfiques
  • Arts i artesania
  • Comerç i màrqueting
  • Edificació i obra civil
  • Electricitat i electrònica
  • Energia i aigua
  • Fabricació mecànica
  • Fusta, moble i suro
  • Hoteleria i turisme
  • Imatge i so
  • Imatge personal
  • Indústries alimentàries
  • Industries extractives
  • Informàtica i comunicacions
  • Instal·lació i manteniment
  • Maritimopesquera
  • Química
  • Sanitat
  • Seguretat i medi ambient
  • Serveis socioculturals i a la comunitat
  • Tèxtil, confecció i pell
  • Transport i manteniment de vehicles
  • Vidre i ceràmica

  Els cicles formatius  

  Entenem per cicles formatius aquella formació en la que es treballen el conjunt de coneixements, habilitats, formació pràctica i actituds que et preparen per a l'exercici qualificat de diverses professions, durant un període de temps determinat en què s'imparteixen continguts específics. Et proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional pròpia de cada títol i comprèn l'organització i les característiques del sector corresponent.

  De totes maneres, és essencial que la programació d'aquests cicles s'ajusti a la demanda de professionals en cada moment i en cada àrea geogràfica concreta.

  Coneix tota l'oferta de cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior.
Cursos relacionats