Orientació Acadèmica

Les famílies professionals

 
El Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals identifica més de 600 qualificacions que poden ser adquirides per la via formativa, bé mitjançant cicles pertanyents a la Formació Professional del sistema educatiu o bé mitjançant cursos de Formació Professional per a l'Ocupació.

Aquestes qualificacions s'agrupen en un total de 26 famílies professionals, i dins d'aquestes s'ordenen per nivells, tenint en compte la complexitat de les activitats associades a cada qualificació.

Familias profesionales FP


Cada família professional aglutina qualificacions que requereixen l'acompliment de competències en un determinat camp professional. A més, les activitats productives pertanyents a cadascuna de les famílies s'agrupen en àrees professionals.

A continuació es relacionen i es descriuen breument les 26 famílies professionals.

 • Activitats Físiques i Esportives. Contempla tasques relacionades tant amb la pràctica de l'esport com amb la gestió d'activitats esportives, agrupades en tres àrees: activitats fisicoesportives i recreatives, esport d'alt rendiment, i prevenció i recuperació.
 • Administració i GestióEs tracta d'una família transversal connectada amb la majoria de sectors productius, que engloba activitats d'atenció al públic, administració, auditoria, finances, assegurances i gestió de la informació.
 • Agrària. Contempla tasques relatives a l'àrea forestal, d'agricultura, ramaderia i jardineria. Exemples de continguts desenvolupats en aquesta família són: tractaments agroquímics i biològics, cria de bestiar, manteniment de gespes, etc.
 • Arts Gràfiques. Abasta una àmplia diversitat d'activitats relacionades, entre d'altres, amb l'elaboració de gravats, el disseny gràfic, l'edició en paper i multimèdia, tractament d'imatges, maquetació, impressió i enquadernació.
 • Arts i Artesanies. Contempla sis àrees de desenvolupament professional: arts escèniques, fabricació i manteniment d'instruments musicals, artesania tradicional, joieria i orfebreria, recuperació artística, i vidre i ceràmica artesanal.
 • Comerç i Màrqueting. Fa referència a totes aquelles activitats relacionades amb la distribució comercial en el seu sentit més ampli, incloent les de compravenda, logística, transport, màrqueting i relacions públiques.
 • Edificació i Obra Civil. Abasta activitats productives agrupades en cinc àrees: obra de paleta i acabats, estructures, col·locació i muntatge, maquinària de construcció, i projectes d'obres.
 • Electricitat i Electrònica. Inclou tasques de muntatge i instal·lació d'equips electrònics, desenvolupament de projectes de telecomunicació, muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques i gestió del muntatge de sistemes domòtics, entre altres.
 • Energia i Aigua. El conjunt d'activitats productives que contempla aquesta família professional s'agrupa en cinc àrees diferenciades: distribució de gas, distribució i gestió de l'aigua, energies renovables, eficiència energètica, i producció i distribució d'electricitat.
 • Fabricació Mecànica. Contempla funcions de fabricació, mecanitzat, muntatge i disseny en l'àmbit de les construccions metàl·liques, l'aeronàutica i l'electromecànica.
 • Fusta, Moble i Suro. Aquestes qualificacions estan vinculades, principalment, a tasques de serrat i preparació industrial de la fusta i a treballs de fusteria i muntatge de mobles. 
 • Hoteleria i Turisme. Inclou activitats com crear elaboracions de cuina i pastisseria, atendre clients en hotels i pensions, gestionar les activitats de neteja en hotels i promocionar destinacions turístiques, entre d'altres.
 • Imatge i So. Contempla tasques relacionades amb la fotografia, l'edició de videojocs, la producció d'espectacles, realització de programes de televisió i radiodifusió, entre altres.
 • Imatge Personal. Fa referència a l'aplicació de tractaments d'estètica i perruqueria utilitzant les tecnologies existents actualment en el sector i adequant-se als requeriments de seguretat i higiene.
 • Indústries Alimentàries. Abasta activitats professionals vinculades a vuit àmbits diferenciats: olis i grasses, aliments diversos, begudes, productes carnis, conserves vegetals, lactis, fleca i pastisseria, i productes de la pesca.
 • Indústries Extractives. En aquesta família professional s'inclouen tasques del sector de la mineria, com l'extracció de roques i minerals i el tractament d'aquests; i del sector de la pedra natural, que contempla l'extracció de pedra ornamental i per a la construcció.
 • Informàtica i Comunicacions. Contempla activitats que fan referència tant a la fabricació com als serveis en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Abasta tasques diverses com poden ser la configuració d'equips, la creació de pàgines web, la reparació de sistemes microinformàtics o el disseny de sistemes de seguretat informàtica.
 • Instal·lació i Manteniment. Les activitats productives compreses en aquesta família professional s'agrupen en tres àrees diferenciades: fred i climatització, sistemes d'aïllament i manteniment electromecànic.
 • Maritimopesquera. Aquesta família professional defineix competències associades a treballs subaqüàtics en instal·lacions aqüícoles i de recol·lecció de recursos, a la pesca i el tractament de productes marins així com a la navegació marítima.
 • Química. Fa referència a processos productius d'anàlisis i control en laboratoris, elaboració de medicaments i productes de parafarmàcia, fabricació de papers i cartons, química fina i transformació de polímers.
 • Sanitat. Contempla un ampli ventall d'activitats professionals preventives, curatives i pal·liatives d'atenció sanitària; funcions de transport sanitari; serveis farmacèutics; ús d'equips de diagnòstic; higiene bucodental; serveis de tanatopràxia; etc.
 • Seguretat i Medi Ambient. S'orienta a la promoció de competències relacionades amb la prevenció de riscos laborals en les àrees d'avaluació i control de riscos químics, físics, biològics, ergonòmics i psicosocials; amb activitats mediambientals de depuració de l'aigua, gestió de residus i control de plagues, entre altres; i amb l'àmbit de la seguretat i la gestió d'emergències.
 • Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Contempla funcions agrupades en quatre àrees: dinamització d'activitats culturals i recreatives; atenció i integració social; activitats educatives i de docència de la formació per a l'ocupació; i activitats de neteja, assistència domèstica i gestió de serveis funeraris.
 • Tèxtil, Confecció i PellInclou activitats de fabricació de calçat i marroquineria, confecció de peces de vestir i roba de llar, adobat de pells, ennobliment tèxtil i fabricació de fil.
 • Transport i Manteniment de Vehicles. Aeronàutica, nàutica, ferrocarril i cable, automoció i conducció de vehicles per carretera són els àmbits de desenvolupament professional vinculats a aquesta família.
 • Vidre i Ceràmica. Contempla activitats relatives a la fabricació d'esmalts i pigments ceràmics i tasques de fabricació i transformació de productes de vidre.

 

Recorda que pots adquirir les qualificacions i competències contemplades en cadascuna de les famílies a través de dues vies formatives:

A més, pots acreditar aquestes competències mitjançant el reconeixement de l'experiència laboral i dels aprenentatges adquirits mitjançant vies no formals de formació.