Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Les famílies professionals

 
El Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals identifica més de 600 qualificacions que poden ser adquirides per la via formativa, bé mitjançant cicles pertanyents a la Formació Professional del sistema educatiu o bé mitjançant cursos de Formació Professional per a l'Ocupació.

Aquestes qualificacions s'agrupen en un total de 26 famílies professionals, i dins d'aquestes s'ordenen per nivells, tenint en compte la complexitat de les activitats associades a cada qualificació.

Famílies professionals d'FP


Cada família professional aglutina qualificacions que requereixen l'acompliment de competències en un determinat camp professional. A més, les activitats productives pertanyents a cadascuna de les famílies s'agrupen en àrees professionals.

A continuació es relacionen i es descriuen breument les 26 famílies professionals.

 • Activitats Físiques i Esportives. Contempla tasques relacionades tant amb la pràctica de l'esport com amb la gestió d'activitats esportives, agrupades en tres àrees: activitats fisicoesportives i recreatives, esport d'alt rendiment, i prevenció i recuperació.
 • Administració i GestióEs tracta d'una família transversal connectada amb la majoria de sectors productius, que engloba activitats d'atenció al públic, administració, auditoria, finances, assegurances i gestió de la informació.
 • Agrària. Contempla tasques relatives a l'àrea forestal, d'agricultura, ramaderia i jardineria. Exemples de continguts desenvolupats en aquesta família són: tractaments agroquímics i biològics, cria de bestiar, manteniment de gespes, etc.
 • Arts Gràfiques. Abasta una àmplia diversitat d'activitats relacionades, entre d'altres, amb l'elaboració de gravats, el disseny gràfic, l'edició en paper i multimèdia, tractament d'imatges, maquetació, impressió i enquadernació.
 • Arts i Artesanies. Contempla sis àrees de desenvolupament professional: arts escèniques, fabricació i manteniment d'instruments musicals, artesania tradicional, joieria i orfebreria, recuperació artística, i vidre i ceràmica artesanal.
 • Comerç i Màrqueting. Fa referència a totes aquelles activitats relacionades amb la distribució comercial en el seu sentit més ampli, incloent les de compravenda, logística, transport, màrqueting i relacions públiques.
 • Edificació i Obra Civil. Abasta activitats productives agrupades en cinc àrees: obra de paleta i acabats, estructures, col·locació i muntatge, maquinària de construcció, i projectes d'obres.
 • Electricitat i Electrònica. Inclou tasques de muntatge i instal·lació d'equips electrònics, desenvolupament de projectes de telecomunicació, muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques i gestió del muntatge de sistemes domòtics, entre altres.
 • Energia i Aigua. El conjunt d'activitats productives que contempla aquesta família professional s'agrupa en cinc àrees diferenciades: distribució de gas, distribució i gestió de l'aigua, energies renovables, eficiència energètica, i producció i distribució d'electricitat.
 • Fabricació Mecànica. Contempla funcions de fabricació, mecanitzat, muntatge i disseny en l'àmbit de les construccions metàl·liques, l'aeronàutica i l'electromecànica.
 • Fusta, Moble i Suro. Aquestes qualificacions estan vinculades, principalment, a tasques de serrat i preparació industrial de la fusta i a treballs de fusteria i muntatge de mobles. 
 • Hoteleria i Turisme. Inclou activitats com crear elaboracions de cuina i pastisseria, atendre clients en hotels i pensions, gestionar les activitats de neteja en hotels i promocionar destinacions turístiques, entre d'altres.
 • Imatge i So. Contempla tasques relacionades amb la fotografia, l'edició de videojocs, la producció d'espectacles, realització de programes de televisió i radiodifusió, entre altres.
 • Imatge Personal. Fa referència a l'aplicació de tractaments d'estètica i perruqueria utilitzant les tecnologies existents actualment en el sector i adequant-se als requeriments de seguretat i higiene.
 • Indústries Alimentàries. Abasta activitats professionals vinculades a vuit àmbits diferenciats: olis i grasses, aliments diversos, begudes, productes carnis, conserves vegetals, lactis, fleca i pastisseria, i productes de la pesca.
 • Indústries Extractives. En aquesta família professional s'inclouen tasques del sector de la mineria, com l'extracció de roques i minerals i el tractament d'aquests; i del sector de la pedra natural, que contempla l'extracció de pedra ornamental i per a la construcció.
 • Informàtica i Comunicacions. Contempla activitats que fan referència tant a la fabricació com als serveis en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Abasta tasques diverses com poden ser la configuració d'equips, la creació de pàgines web, la reparació de sistemes microinformàtics o el disseny de sistemes de seguretat informàtica.
 • Instal·lació i Manteniment. Les activitats productives compreses en aquesta família professional s'agrupen en tres àrees diferenciades: fred i climatització, sistemes d'aïllament i manteniment electromecànic.
 • Maritimopesquera. Aquesta família professional defineix competències associades a treballs subaqüàtics en instal·lacions aqüícoles i de recol·lecció de recursos, a la pesca i el tractament de productes marins així com a la navegació marítima.
 • Química. Fa referència a processos productius d'anàlisis i control en laboratoris, elaboració de medicaments i productes de parafarmàcia, fabricació de papers i cartons, química fina i transformació de polímers.
 • Sanitat. Contempla un ampli ventall d'activitats professionals preventives, curatives i pal·liatives d'atenció sanitària; funcions de transport sanitari; serveis farmacèutics; ús d'equips de diagnòstic; higiene bucodental; serveis de tanatopràxia; etc.
 • Seguretat i Medi Ambient. S'orienta a la promoció de competències relacionades amb la prevenció de riscos laborals en les àrees d'avaluació i control de riscos químics, físics, biològics, ergonòmics i psicosocials; amb activitats mediambientals de depuració de l'aigua, gestió de residus i control de plagues, entre altres; i amb l'àmbit de la seguretat i la gestió d'emergències.
 • Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Contempla funcions agrupades en quatre àrees: dinamització d'activitats culturals i recreatives; atenció i integració social; activitats educatives i de docència de la formació per a l'ocupació; i activitats de neteja, assistència domèstica i gestió de serveis funeraris.
 • Tèxtil, Confecció i PellInclou activitats de fabricació de calçat i marroquineria, confecció de peces de vestir i roba de llar, adobat de pells, ennobliment tèxtil i fabricació de fil.
 • Transport i Manteniment de Vehicles. Aeronàutica, nàutica, ferrocarril i cable, automoció i conducció de vehicles per carretera són els àmbits de desenvolupament professional vinculats a aquesta família.
 • Vidre i Ceràmica. Contempla activitats relatives a la fabricació d'esmalts i pigments ceràmics i tasques de fabricació i transformació de productes de vidre.


Recorda que pots adquirir les qualificacions i competències contemplades en cadascuna de les famílies a través de dues vies formatives:

A més, pots acreditar aquestes competències mitjançant el reconeixement de l'experiència laboral i dels aprenentatges adquirits mitjançant vies no formals de formació.