Orientació Acadèmica

Accés a la universitat per a estudiants estrangers

 • Si ets estudiant estranger i vols accedir a una universitat espanyola, has de complir amb els requisits d'accés a la universitat i realitzar el procés d'admissió als estudis universitaris. Aquest procés i la documentació a aportar serà diferent en funció de si ets un estudiant d'un estat membre de la UE o amb un Acord Internacional o no. A continuació trobaràs la informació sobre com accedir a la universitat.

  Accés d'estudiants procedents d'Estats membres de la Unió Europea i amb Acords Internacionals

  Aquesta modalitat d'accés és per tots aquells estudiants que tinguin una de les següents titulacions:
   
  • Títol de Batxillerat Europeu.
  • Diploma de Batxillerat Internacional.
  • Títol, diploma o estudis equivalents al títol de Batxillerat del Sistema Educatiu Espanyol i procedir d'un Sistema Educatiu d'un Estat membre de la Unió Europea o amb Acords Internacionals.

  Si tens una d'aquestes titulacions pots participar en el procés de preinscripció per a l'accés a la universitat. La Qualificació d'Accés a la Universitat (QAU) és la nota dels estudis o prova de procedència traslladada al sistema espanyol (una nota entre 5 i 10 punts).

  Per aconseguir la qualificació d'accés, hauràs de sol·licitar l'acreditació per a l'accés a la universitat a UNEDasiss. Aquesta acreditació és vàlida per a l'accés a la majoria de les universitats, però pot haver-hi alguna universitat que no l'admeti. Per això, abans de sol·licitar l'acreditació, has de consultar la informació sobre l'admissió a la universitat que t'interessi estudiar per verificar el procés.

  UNEDasiss és una acreditació que et permet sol·licitar l'admissió als estudis de grau. L'estudiant pots sol·licitar diferents serveis que li permetran participar en el procés d'admissió a la universitat.

  Els principals serveis que exigeixen les universitats són:
   
  • Qualificació per a l'accés a la Universitat (QAU): qualificació entre 5 i 10 punts, aquesta es calcula segons les equivalències de qualificacions per a sistemes educatius. Aquestes es poden consultar en l'Annex II del Reglament UNEDasiss.     
  • Realització de Proves de Competències Específiques (PCE): La qualificació UNEDasiss és entre 5 i 10 punts, si es vol millorar la nota, fins a un màxim de 4 punts, l'estudiant pot realitzar aquestes proves.     
   • Examinar-se de matèries de la fase específica de la selectivitat en qualsevol universitat de l'Estat tenint en compte les ponderacions.
   • Examinar-se de matèries de les proves de competències específiques de la UNEDassis, tenint en compte les ponderacions.
  • Acreditar la modalitat de batxillerat: S'estableix una relació entre les assignatures cursades o les proves realitzades pels estudiants i la branca d'estudis de grau que iniciaran.
  Per accedir als estudis universitaris, necessitaràs acreditar la qualificació d'accés a la universitat, i depenent de la universitat i dels estudis que t'interessin, pot ser que hagis de realitzar proves de competències específiques, o presentar-te a la fase específica de les PAU per millorar la teva nota.

  Accés per als estudiants amb estudis homologats o equivalents al batxillerat cursats en un sistema educatiu fora de la UE

  Aquesta modalitat d'accés és per a aquells estudiants amb una de les següents titulacions:
   
  • Estudis homologats o equivalents al batxillerat cursats en un sistema fora de la UE.
  • Estudis equivalents al títol de batxillerat cursats en un sistema educatiu de la UE però que no es compleixen amb els requisits d'accés a la universitat al país d'origen.
  Si estàs en aquest grup d'estudiants i vols accedir a la universitat, has de realitzar els següents tràmits:
    Algunes universitats permeten l'accés d'aquests estudiants havent, únicament, realitzat l'homologació del batxillerat. En aquests casos, s'estableix una prioritat específica d'accés, únicament poden accedir a la universitat en la convocatòria de setembre, als estudis en els quals hi hagi places lliures i després dels estudiants que hagin superat les PAU.

  A la universitat en la qual t'interessi estudiar podràs trobar tota la informació detallada sobre com accedir. Depenent de la universitat i dels estudis que t'interessin, els requisits d'accés poden variar.

  Què són les Proves de Competències Específiques (PCE)?

  Són exàmens de diferents matèries que tenen per objectiu valorar les competències de l'estudiant en les mateixes.

  Aquestes proves serveixen per millorar la qualificació d'accés a la universitat.

  Es poden realitzar un màxim de 6 matèries. Per als estudiants procedents d'Estats membres de la Unió Europea o amb Acords Internacionals, es recomana realitzar les proves d'almenys dues matèries, sempre que la nota d'admissió que s'exigeixi no sigui de 5 punts. Pels altres estudiants, es recomana realitzar almenys 4 matèries.

  L'estudiant ha de realitzar els exàmens de 6 matèries sempre que així ho requereixi la universitat de destinació.

  Anualment es realitzen dues convocatòries de les proves, una primera entre els mesos de maig i juny, i una segona durant el mes de setembre.

  Per als estudiants que han d'homologar els seus estudis al batxillerat espanyol, la qualificació per a l'admissió s'obté aplicant la següent fórmula:
   
  Qualificació per a l'admissió = (0,2 x *NMB + 4) + 0,1 x M1 + 0,1 x M2 + 0,1 x M3 + 0,1 x M4

  NMB=Nota mitjana de Batxillerat.
  M1-4 = Millor qualificació obtinguda fins a en quatre proves de competències específiques (PCE) realitzades l'any natural de la convocatòria, sempre que siguin assignatures diferents i s'obtingui almenys una qualificació de 5 sobre 10. En cap cas es tindran en compte per al càlcul de qualificació d'admissió, qualificacions obtingudes en proves d'anys anteriors ni més de 4 PCE.

  Aquesta qualificació és una nota entre 5 i 10 punts, en la qual la nota del batxillerat conta un 60% i les qualificacions de les PCE el 40% restant.

  Els estudiants de la UE o amb Acords Internacionals, poden utilitzar les notes dels exàmens que s'hagin presentat de la PCE per millorar la seva nota d'admissió. La fórmula que s'aplica és la següent:
   
  Nota admissió= Nota credencial d'accés + M1x0,1/0,2 + M2x0,1/0,2


  Nota credencial d'accés: nota d'accés dels estudis de procedència.
  M1, M2: les dues matèries en les quals s'hagi obtingut millor qualificació en l'examen.
  0,1, 0,2: paràmetres de ponderació fixats per les universitats. Cada universitat estableix uns paràmetres de ponderació de les diferents matèries per a l'accés als diferents estudis universitaris.

  Puc fer altres proves per millorar la meva nota?

  La nota d'accés a les universitats és d'un mínim de 5 i un màxim de 14. Si vols millorar la teva nota, algunes universitats et permeten l'opció que et presentis a la fase específica de la prova d'accés a la universitat (PAU). Aquesta prova permet als estudiants millorar la seva nota i aconseguir una nota més competitiva per accedir als diferents estudis universitaris.

  En la fase específica de les PAU cada estudiant pot presentar-se a un màxim de 4 matèries relacionades amb els estudis que es vulguin cursar, de les quals es tenen en compte les dues que s'hagi tret millor nota.

  El càlcul de millora de nota es realitza segons la següent fórmula:
  Nota admissió= Nota credencial d'accés + M1x0,1/0,2 + M2x0,1/0,2


  Nota credencial d'accés: nota d'accés dels estudis de procedència.
  M1, M2: les dues matèries en les quals s'hagi obtingut millor qualificació en l'examen.
  0,1, 0,2: paràmetres de ponderació fixats per les universitats. Cada universitat estableix uns paràmetres de ponderació de les diferents matèries per a l'accés als diferents estudis universitaris.

  Per als estudiants procedents de la UE o amb Acords Internacionals, en algunes universitats tenen en compte les matèries superades en la prova d'accés realitzada al país d'origen o l'examen final del batxillerat que doni accés a la universitat, i que estiguin recollides en l'acreditació UNED. A aquestes matèries se'ls apliquen els paràmetres de ponderació i serveixen per millorar la nota aplicant la mateixa fórmula que en la fase específica de les PAU.

  Abans de realitzar qualsevol prova, consulta els paràmetres de ponderació de les diferents universitats, els seus requisits específics d'accés i les notes de tall de l'any anterior per saber si és necessari o no que realitzis alguna prova per millorar la teva nota i aconseguir accedir.

  Coneix tota l'oferta d'estudis universitaris i informa't a la universitat que vulguis estudiar tots els criteris específics per a l'admissió d'estudiants estrangers.
Cerca graus per nota de tall