Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Accés al sistema educatiu català a través de programes de mobilitat o estades d'estudis

Què fer per estudiar a Catalunya si ets estranger

El primer pas que has de realitzar si vols estudiar a Catalunya, és informar-te de tots els requisits que has de complir i els tràmits necessaris per poder estudiar allí. Per a això, el més recomanable és que et dirigeixis al centre educatiu en el qual desitges cursar la teva formació.

Tenir una bona competència lingüística en català o espanyol acostuma a ser un dels requisits principals per poder accedir a uns estudis a Catalunya. Aquest requisit sol exigir-se en tota mena d'estudis: Batxillerat, Formació Professional, ensenyaments artístics, ensenyaments esportius, graus universitaris, màsters, etc. Únicament si vols realitzar una estada per a aprendre l'idioma, aquest no serà un requisit.

A més de la competència lingüística, pot ser que et demanin superar algun tipus de prova, presentar algun certificat que acrediti la teva formació prèvia o realitzar algun procés d'homologació d'estudis.

Una vegada admès en el centre de destí, hauràs d'estar en possessió de la documentació acreditativa necessària per realitzar estudis a Catalunya.

estudiar a catalunya

Ciutadà de la UE

Si ets ciutadà de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein i Noruega) o Suïssa, hauràs d'estar en possessió d'una sèrie de documents en funció de la durada dels teus estudis.
  • Estada d'estudis inferior a tres mesos. Els estudiants de la UE poden entrar i residir a Catalunya fins a tres mesos sense necessitat de visat o permís. No obstant això, tingues en compte els documents bàsics per viatjar per Europa:
- DNI o passaport vigent.
- Targeta sanitària europea o assegurança mèdica.
  • Estada d'estudis superior a tres mesos. Si tens la intenció d'estudiar a Catalunya per un període de temps superior a 90 dies, has de sol·licitar el següent permís:
- Certificat d'inscripció en el Registre Central d'Estrangers. Per a això has de ser estudiant matriculat en un centre reconegut, comptar amb una assegurança de malaltia que proporcioni cobertura completa a Espanya i disposar de recursos econòmics suficients per a la teva estada.

 

Ciutadà de fora de la UE

Per a estudiar a Catalunya sent d'un país no pertanyent a la Unió Europea, hauràs de tenir en compte el país de procedència i la durada de la formació.

  • Estada d'estudis inferior a tres mesos. Si ets ciutadà d'un país que no requereix visat per entrar a Catalunya quan l'estada no supera els 90 dies (país de l'espai Schengen), no necessitaràs realitzar cap tràmit específic. No obstant això, aquelles persones que provenen de països sense acord previ amb Espanya hauran de sol·licitar el visat general Schengen. És convenient que t'informis detalladament en el consolat d'Espanya del teu lloc d'origen.
  • Estada d'estudis superior a tres mesos. En aquests casos, necessitaràs sol·licitar el visat d'estudiant en el termini d'un mes des de la teva entrada a Catalunya. Els requisits per obtenir aquesta autorització són els següents:

- No ser ciutadà d'un Estat de la Unió Europea.

- Tenir mitjans econòmics suficients per sufragar les despeses d'estada i retorn al teu país.

- Comptar amb una assegurança mèdica concertada amb una entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.

- Haver estat admès en un centre d'ensenyament autoritzat a Catalunya, per la realització d'un programa a temps complet, que condueixi a l'obtenció d'un títol o certificat d'estudis.

- Si ets menor d'edat i viatges sol o sola, necessitaràs l'autorització dels teus pares o tutors amb constància del centre, organització, entitat i organisme responsable de l'activitat i del període d'estada previst.

  • Estada d'estudis superior a sis mesos. Si la teva estada supera els 6 mesos, a més del visat, hauràs de sol·licitar la Targeta d'Identitat d'Estranger (TIE) o la Targeta d'estudiant per a estrangers. Per obtenir el visat serà necessari complir amb els requisits anteriorment esmentats i, a més, presentar els següents documents:

- Certificat mèdic.

- Certificat d'antecedents penals expedit per les autoritats del país d'origen o del país en què hagi residit durant els últims cinc anys.


Aquest visat es pot ampliar sempre que es prolongui també el període d'estudis i acreditis haver superat un mínim d'assignatures.

Tota la informació sobre els tràmits a realitzar es pot trobar en el portal d'immigració del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions o bé en el consolat general d'Espanya de la teva demarcació d'origen.

Tipus d'estades formatives

Com a estranger no resident a Espanya, pots accedir al sistema educatiu català desenvolupant alguna de les següents activitats:

Realitzar o ampliar estudis en un centre autoritzat

Pots realitzar uns estudis a temps complet en un centre públic o privat i obtenir el corresponent títol o certificat que acrediti els coneixements i les competències adquirides.

Per poder accedir, has de complir amb els requisits específics d'accés i contactar directament amb el centre per poder fer els tràmits d'admissió.

En el cas que desitgis cursar un grau universitari a Catalunya, és molt important consultar amb antelació la documentació que has d'aportar.
 

Activitats de recerca i formació

Pots accedir a programes de recerca i programes de formació sempre que aquests no siguin una activitat laboral, ja que si és així hauràs de sol·licitar el permís de residència i treball.

Per participar en aquesta mena de programes has de contactar directament amb el centre que l'ofereix i sol·licitar l'admissió. També pots informar-te sobre les diferents beques que existeixen en aquest àmbit.
 

Participar en un programa de mobilitat internacional

Els programes de mobilitat internacional poden realitzar-se en les diferents etapes del sistema educatiu. Depenent de cada etapa, podràs accedir a un tipus de programes o altres.

Normalment, aquests programes són promoguts pels propis centres educatius que tenen signats acords de col·laboració i intercanvi amb altres centres estrangers. La durada d'aquests programes és variable en funció de la mena de programa i també, de la mena d'estudis.

Com a estudiant pots participar en ells sempre que compleixis amb els requisits específics fixats pel centre. Entre els programes de mobilitat més comuns estan:


Pràctiques no laborals

Alguns organismes i entitats públiques i privades ofereixen la possibilitat de realitzar pràctiques no laborals. Aquestes pràctiques permeten adquirir competències professionals en un sector professional concret. Per poder realitzar aquestes pràctiques, has de posar-te en contacte directament amb l'entitat o organisme promotor i complir amb els requisits establerts.
 

Programes de voluntariat

Existeixen molts tipus de voluntariat en diferents àmbits que persegueixen objectius d'interès general. Aquests programes estan promoguts per diferents organismes i busquen a persones que tinguin ganes de tenir una experiència internacional ajudant als altres o en un projecte d'interès. Per poder participar en aquests programes has de contactar amb l'organisme promotor per a informar-te dels requisits que has de complir, els programes que s'ofereixen i les dates de realització.


En qualsevol cas, si planifiques realitzar una estada d'estudi, has de començar amb tots els tràmits amb temps. Cada estudi té uns requisits específics d'accés, a més d'un calendari per sol·licitar l'admissió. Has d'informar-te bé de tot el que et demanaran com a estudiant estranger i començar a realitzar la sol·licitud amb suficient antelació. Tota aquesta informació la trobaràs en el centro en el que vulguis estudiar.

Un altre aspecte important és que t'informis bé de la mena d'estudis que existeixen en el nostre sistema educatiu, la titulació que obtindràs i les seves sortides acadèmiques i professionals. Per exemple, en el cas dels màsters (existeixen màsters oficials i no oficials) els màsters oficials et permeten l'accés a estudis superiors de doctorat i, també, a l'exercici d'algunes professions regulades a Catalunya.

Així mateix, si vols cursar únicament part d'uns estudis, has de conèixer les possibilitats de convalidació amb els estudis que estiguis cursant.

Informa't detalladament sobre els diferents estudis dins del sistema educatiu català, l'oferta formativa existent i les opcions per estudiar o treballar a Catalunya segons les teves circumstàncies personals, professionals i formatives.