Orientació Acadèmica

Accés al sistema educatiu per a persones refugiades i immigrants

Les persones refugiades o migrants poden accedir als diferents nivells del sistema educatiu català. Els requisits i tràmits varien en funció de l'etapa acadèmica a la qual es vulgui incorporar l'estudiant, del seu país d'origen i de la situació administrativa en la qual es trobi. A continuació, es detallen els passos que convé seguir en cadascun dels casos.

Educació obligatòria

A Espanya, totes les persones estrangeres menors de 16 anys tenen ple dret a accedir als ensenyaments obligatoris del sistema educatiu espanyol. De tal forma que poden accedir a beques i ajudes i obtenir la titulació acadèmica corresponent en les mateixes condicions que els espanyols.

L'educació obligatòria comprèn dues etapes: l'Educació Primària (dels 6 als 12 anys) i l'Educació Secundària Obligatòria (dels 12 als 16 anys).

El dret a l'educació bàsica es garanteix independentment de la situació legal de la família. Tant si els progenitors es troben en situació irregular, com si són refugiats o compleixen els requisits per a ser residents, els fills o filles hauran de ser igualment escolaritzats.

Per a això, les famílies o responsables legals de l'estudiant hauran de dirigir-se l'Oficina Municipal d'Escolarització (OME). Allà els informaran i orientaran sobre el procés d'inscripció escolar en els centres educatius sostinguts amb fons públics de la zona.

D'altra banda, si ets major de 18 anys i desitges obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria pots realitzar la prova per a l'obtenció directa del títol si compleixes amb algun dels següents requisits:

 • Tenir la nacionalitat espanyola i residir a Espanya.
 • No tenir la nacionalitat espanyola i residir a Espanya.
 • Tenir la nacionalitat espanyola i residir temporal o habitualment a l'estranger.
 • No tenir la nacionalitat espanyola, residir a l'estranger i haver cursat prèviament ensenyaments reglats del sistema educatiu espanyol.

Educació postobligatòria

Tots els estrangers menors d'edat i els estrangers residents majors de 18 anys tenen el dret a accedir a les etapes educatives postobligatòries, a l'obtenció de les titulacions corresponents i a les beques i ajudes en les mateixes condicions que els nacionals espanyols.

Per tant, si ets migrant o refugiat i desitges continuar la teva formació postobligatòria fos del teu país d'origen, pots accedir a qualsevol nivell del sistema educatiu català, sempre que compleixis amb els requisits acadèmics d'accés.

Depenent de la teva formació prèvia i els teus objectius acadèmics, en l'educació postobligatòria existeixen diferents opcions formatives entre les quals podràs triar. Són les següents:

 • Batxillerat. Aquests estudis solen cursar-se entre els 16 i els 18 anys i estan destinats a la preparació per a l'educació superior.

 • Formació Professional. L'FP et proporcionarà una sèrie de competències professionals per a inserir-te en el món laboral. Existeixen diferents nivells (cicles de grau mitjà i de grau superior) que et permetran obtenir el títol de Tècnic o Tècnic Superior, respectivament.

 • Ensenyaments artístics. Si t'interessa el vessant artístic, pots triar entre diferents àmbits (arts plàstiques i disseny, música, dansa, etc.) i nivells.

 • Ensenyaments esportius. Aquest tipus d'ensenyaments de règim especial serveixen per a preparés per a l'activitat professional en el món de l'esport.

 • Grau universitari. Si ets estranger i vols accedir a una universitat catalana, assegura't de consultar detalladament els procediments i requisits d'accés a la universitat per a estudiants estrangers.

 • Màster o postgrau. Pots optar per realitzar estudis de postgrau per a obtenir una formació avançada en un curt període de temps.

 • Doctorat. També pots realitzar un programa de doctorat que et permeti aprofundir en un camp concret. Pots explorar les diferents beques per a això.

 • Ensenyaments d'idiomes. Aprendre un idioma o perfeccionar un que ja coneguis, com el català o el castellà, pot ser una bona opció si ets estranger.

 • Formació Professional per a l'Ocupació. Aquesta formació està destinada a millorar les competències professionals i es dirigeix a personar ocupades i aturades.

 • Formació no reglada. Hi ha multitud de cursos que et permetran ampliar la teva formació. No obstant això, si necessites el visat, has de tenir en compte que aquests estudis no tenen validesa acadèmica oficial.

Situació de migració

En funció de les teves circumstàncies personals o el teu país de procedència, hauràs de dur a terme una sèrie de tràmits per a poder estudiar a Catalunya.
 

Refugiat o sol·licitant d'asil

Si estàs residint a Catalunya en condició de refugiat, és a dir, se t'ha concedit la Targeta d'Identitat d'Estrangers (TIE), podràs accedir sense cap problema a qualsevol mena d'ensenyaments postobligatoris, sempre que compleixis els requisits corresponents, com homologar les teves titulacions prèvies o superar una o diverses proves d'accés.

En el cas que siguis sol·licitant d'asil i estiguis en possessió del document acreditatiu de la condició de sol·licitant de protecció internacional, conegut comunament com a "targeta vermella", també podràs matricular-te en els estudis que desitgis d'acord amb els requisits establerts i optar a determinades beques.
 

Migrant de la UE

Si ets ciutadà europeu, pots estudiar a Catalunya sense haver de sol·licitar cap autorització i sense límit de temps. No obstant això, depenent del centre educatiu i de la mena d'estudis que vulguis realitzar, necessitaràs complir amb una sèrie de requisits, com per exemple, homologar estudis previs, acreditar el coneixement de l'idioma (castellà o català) o presentar-te a determinades proves d'admissió.
 

Migrant de fora de la UE

Per a estudiar a Catalunya sent d'un país no pertanyent a la Unió Europea, hauràs de tenir en compte el tipus de visat que has sol·licitat per a accedir al país.

Recorda que els ciutadans d'alguns països no pertanyents a la UE no requereixen visat, sempre que la durada de la teva estada no superi els tres mesos.

A l'hora de començar uns estudis és important que tinguis tota la documentació necessària referent a la teva formació prèvia. Tots els documents han de ser oficials i expedits per les autoritats competents, i en els casos que es precisi, degudament homologats.
 

Migrant indocumentat

En el cas que no posseeixis la documentació necessària per a residir al país, no podràs accedir a estudis postobligatoris tret que siguis menor d'edat.

Existeixen diferents entitats sense ànim de lucre que poden orientar-te sobre com regularitzar la teva situació i oferir-te ajuda en assessorament legal, alimentació, ocupació o habitatge. Algunes d'aquestes ONG són ACNUR, Creu Roja, CEAR, ACCEM, Càritas o CEPAIM.


Passos a seguir per a realitzar estudis postobligatoris a Catalunya

A continuació, et resumim els passos a seguir si desitges prosseguir els teus estudis en el sistema educatiu català:

 • Informar-te dels diferents nivells educatius que existeixen i de la seva equivalència amb el teu sistema educatiu.
 • Conèixer l'oferta formativa, els requisits específics d'accés a cada titulació, la validesa acadèmica dels estudis, la titulació que obtens en finalitzar i les sortides professionals del títol.
 • Tenir un nivell de català i castellà que et permeti seguir amb èxit els estudis.
 • Si és necessari, realitzar l'homologació o convalidació dels teus estudis previs.
 • Informar-te sobre el calendari d'admissió als estudis i la documentació que has d'aportar.
 • Informar-te de les característiques del centre que imparteix els estudis (instal·lacions, si és públic o privat, requisits específics d'accés...).
 • Realitzar les proves (si són necessàries) per a accedir als estudis.
 • Realitzar el procés d'admissió dins del calendari establert.

Tota aquesta informació te la poden facilitar en la Conselleria d'Educació de la comunitat autònoma en la qual resideixis. Has de tenir en compte que els processos d'admissió als diferents estudis estan coordinats per cada comunitat autònoma i que pot haver-hi diferències d'una comunitat a una altra. Per això, és important que t'informis directament en la comunitat en la qual vulguis estudiar i, si és necessari, acudeixis a algun servei d'orientació perquè t'ajudin a aclarir els teus dubtes.

Si necessites obtenir més informació, consulta la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

També pots explorar les diferents seccions sobre estudiar i treballar a Catalunya per a conèixer les opcions que disposes en funció de la teva situació personal.