Orientació Acadèmica

Accés al sistema educatiu per a persones refugiades i immigrants

Com accedir al sistema educatiu català?

Si ets una persona refugiada o migrant tens ple dret a accedir als diferents nivells del sistema educatiu català. Els requisits acadèmics d'accés són els mateixos que els altres estudiants, però a més, en el cas dels estudis d'educació postobligatòria hauràs d'acreditar un nivell mínim de català i espanyol.

accés sistema educatiu

En aquest apartat podràs trobar la llei que regula el dret a l'educació, els passos per estudiar a Catalunya, els requisits per accedir als diferents estudis i la informació sobre com homologar o convalidar la titulació que tinguis al teu país d'origen.

Dret a l'educació

La Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, contempla el dret a l'educació dels estrangers, concretament, aquesta llei, concretament a l'article 9, es defineixen els següents punts referents al dret a l'educació:
 
Article 9. Dret a l'educació.

1. Els estrangers menors de setze anys tenen el dret i el deure a l'educació, que inclou l'accés a un ensenyament bàsic, gratuït i obligatori. Els estrangers menors de divuit anys també tenen dret a l'ensenyament postobligatori.
Aquest dret inclou l'obtenció de la titulació acadèmica corresponent i l'accés al sistema públic de beques i ajudes en les mateixes condicions que els espanyols.
En cas d'arribar a l'edat de divuit anys en el transcurs del curs escolar, conserven aquest dret fins a la seva finalització.

2. Els estrangers majors de divuit anys que es trobin a Espanya tenen dret a l'educació d'acord amb el que estableix la legislació educativa. En tot cas, els estrangers residents majors de divuit anys tenen el dret a accedir a les altres etapes educatives postobligatòries, a l'obtenció de les titulacions corresponents, i al sistema públic de beques en les mateixes condicions que els espanyols.

3. Els poders públics han de promoure que els estrangers puguin rebre ensenyaments per a la seva millor integració social.

4. Els estrangers residents que tinguin a Espanya menors a càrrec seu en edat d'escolarització obligatòria, hauran d'acreditar aquesta escolarització, mitjançant informe emès per les autoritats autonòmiques competents, en les sol·licituds de renovació de la seva autorització o en la seva sol·licitud de residència de llarga durada .

Com estudiar a Catalunya?

Si desitges prosseguir els teus estudis en el sistema educatiu català, els passos que has de seguir són els següents:
 

1. Informar-te dels diferents nivells educatius que existeixen i de la seva equivalència amb el teu sistema educatiu.
2. Conèixer l'oferta formativa, els requisits específics d'accés a cada titulació, l'oficialitat dels estudis, la titulació que obtens en finalitzar i les sortides professionals del títol.
3. Tenir un nivell de català i espanyol que et permeti seguir amb èxit els estudis.
4.  Si és necessari, realitzar l'homologació o convalidació dels teus estudis previs.
5. Informar-te sobre el calendari d'admissió als estudis i la documentació que has d'aportar.
6. Informar-te de les característiques del centre que imparteix els estudis (instal·lacions, si és públic o privat, requisits específics d'accés...)
7. Realitzar les proves (si són necessàries) per accedir als estudis.
8. Realitzar el procés d'admissió dins del calendari establert.


Tota aquesta informació te la poden facilitar al Departament d'Ensenyament. Has de tenir en compte que els processos d'admissió als diferents estudis estan coordinats per cada comunitat autònoma, i que pot haver-hi diferències d'una comunitat a una altra. Per això és important que t'informis directament en la comunitat que vulguis estudiar i si és necessari, acudeix a algun servei d'orientació perquè t'ajudin a aclarir els teus dubtes.
 

Requisits d'accés al sistema educatiu

Si ets immigrant o refugiat, podràs accedir al sistema educatiu català, sempre que compleixis amb els requisits acadèmics d'accés als estudis:
 
1. Proves específiques o estar en possessió d'una titulació que en permeti l'accés, com per exemple, el graduat escolar o el batxillerat.
2. Homologar i convalidar els estudis cursats al teu país d'origen
. El procés d'homologació i convalidació d'estudis previs es realitza a través del Departament d'Ensenyament. Es tracta d'un procés en el qual has d'aportar diferents documents que puguin acreditar i certificar els estudis que vols homologar o convalidar. Aquest tràmit, és important que ho facis tant si vols prosseguir els teus estudis cap a una formació superior, com si vols accedir a una feina d'acord a la teva formació

Quina és la diferència entre homologar o convalidar?

Si has finalitzat els estudis secundaris obligatoris o el batxillerat i tens el títol, pots homologar-lo per continuar estudiant a Espanya.

En canvi, la convalidació es realitza d'uns estudis, tot i que no tinguis el títol. Per exemple, si has cursat primer curs de batxillerat i no tens la titulació, pots convalidar aquest curs per així poder accedir directament al segon curs de batxillerat.

El tràmit d'homologació i convalidació pot ser lent, per aquest motiu, els centres docents poden admetre't amb caràcter condicional si has començat aquest procés i encara no tens la resolució. Per poder matricular-te, hauràs de presentar el volant d'inscripció condicional.

El volant d'inscripció condicional el pots sol·licitar en el moment d'entregar tota la documentació per al procés d'homologació o convalidació, al Departament d'Ensenyament o les seves seus territorials. Aquest volant serveix per poder-te matricular a un centre educatiu per a cursar uns estudis mentre esperes la resolució del procés d'homologació o convalidació. En el cas que el resultat d'aquest procés fos negatiu, els estudis no tindrien validesa oficial.


Els processos d'homologació i convalidació es poden realitzar tant per als estudis no universitaris com per als estudis universitaris. La xarxa Enic-Naric de la Comissió Europea ofereix informació sobre els processos d'homologació, equivalència i reconeixement professional a diferents països, en l'àmbit de l'Educació Superior.

Homologació i convalidació d'estudis estrangers no universitaris

Pots homologar o convalidar totes aquelles titulacions que tinguin una validesa oficial en el sistema educatiu del país que correspongui, que estiguin superades i que hi hagi suficient equivalència de nivell acadèmic, durada i continguts amb els estudis que vulguis realitzar l'homologació o convalidació.

Per fer-ho, hauràs de presentar la sol·licitud d'homologació o convalidació juntament amb els documents que calguin. Aquests documents hauran de ser oficials, degudament legalitzats (la forma de legalització varia en funció del país de procedència), i acompanyats d'una traducció oficial al castellà.

Els principals documents que hauràs de presentar són:
  • Fotocòpia compulsada del document d'identitat (NIF/Passaport(altre document).
  • Fotocòpia compulsada del títol o diploma oficial del que sol·licites l'homologació.
  • Fotocòpia compulsada de la certificació acreditativa dels cursos realitzats (amb les assignatures, qualificacions i anys en els que ho has realitzat).
A més, depenent de la titulació que vulguis homologar o convalidar et poden requerir més documents.

Has d'acreditar també l'abonament de la taxa corresponent, a excepció de si vols homologar el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Aquest procés el pots realitzar a través del Ministeri d'Educació i Formació Professional o del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Homologació de títols estrangers universitaris

Aquest procés serveix per homologar els títols d'educació superior amb els títols oficials universitaris de Grau i de Màster de les universitats que donin accés a una professió regulada a Espanya.

En el cas de professions i titulacions que no existeixin a Espanya, no podràs realitzar el procés d'homologació.

Per sol·licitar l'homologació d'un títol universitari, hauràs de presentar la sol·licitud corresponent acompanyada de la documentació següent:
  •     Còpia compulsada del document d'identitat.
  •     Còpia compulsada del títol que sol·licites la homologació.
  •     Còpia compulsada de la certificació acadèmica dels estudis realitzats (amb la durada, el pla d'estudis i les assignatures amb la seva càrrega horària).
  •     Acreditació del pagament de la taxa corresponent.
  •     Acreditació de la competència lingüística necessària per a l'exercici a Espanya de la professió regulada.

Durant el procés d'homologació, et poden sol·licitar documentació addicional.

Tots els documents han de ser oficials i expedits per les autoritats competents, i en els casos que es necessiti, degudament legalitzats.

Aquest procés es pot realitzar a través del Ministeri d'Educació i Formació Professional o del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


Troba els cursos que tens al teu abast i contacta amb els centres per conèixer els requisits específics d'accés.