Orientació Acadèmica

Accés a la universitat des d'una titulació universitària.

  • Descripció de l'accés a la universitat des d'una titulació universitària

    Si estàs en possessió d'una titulació de grau o equivalent o estàs en possessió d'un títol universitari oficial de Diplomat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic, llicenciat, arquitecte o enginyer, corresponents a l'anterior ordenació dels ensenyaments universitaris o títol equivalent, pots demanar l'ingrés al primer curs d'uns altres estudis universitaris conduents a l'obtenció de títols oficials.

    En el cas que hi hagi més sol·licituds que places entraren aquells estudiants amb millor nota mitjana de l'expedient de la carrera que han cursat.

    Es pot accedir a una segona carrera amb la nota mitjana de la primera?


    Coneix totes les vies d'accés a la universitat i tots els estudis universitaris existents.
Cerca graus per nota de tall