Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Reconeixement de crèdits universitaris

Els ensenyaments universitaris s'estructuren sobre la base del sistema de crèdits ECTS introduït per l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) des de l'any 1999. 

Els crèdits ECTS (per la seva nomenclatura en anglès European Credit Transfer System) són les unitats d'aprenentatge que permeten organitzar l'activitat acadèmica d'una formació universitària oficial.  

Cada crèdit contempla aproximadament entre 25 i 30 hores de treball per part de l'estudiant, comptant les hores de classe, les d'estudi, tutories, etc.

A cada assignatura del pla d'estudis d'un grau universitari se li adjudica un nombre de crèdits en funció de la duració i la importància que se li atorgui en el conjunt de la titulació.

 

Normalment un any acadèmic complet de grau universitari comprèn 60 crèdits ECTS.

 

El reconeixement de crèdits suposa l'acceptació per part de la universitat de convalidar crèdits ECTS per a l'obtenció d'un títol universitari a partir d'altres ensenyaments, experiències professionals o activitats.  

Cada universitat té un sistema de reconeixement de crèdits diferent, per la qual cosa és important que consultis detalladament les alternatives de les quals disposes segons el teu cas particular.

A més, la sol·licitud de reconeixement de crèdits sol realitzar-se en un període concret establert en el calendari acadèmic administratiu.

Per això, és recomanable que t'informis amb antelació de les dates en les quals hauràs de presentar la sol·licitud i la documentació que necessites per a fer-la efectiva.

Tingues en compte que tant la gestió de la sol·licitud, com també la incorporació dels crèdits reconeguts en l'expedient acadèmic, solen anar acompanyats d'un cost econòmic determinat

 

En termes generals, en els estudis de grau es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits ECTS si acredites coneixements obtinguts per alguna de les següents vies:

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

Si estàs en possessió d'un títol de Tècnic Superior vinculat a la branca de coneixement a la qual pertany el grau universitari que estàs cursant, pots sol·licitar el reconeixement de crèdits del cicle formatiu i convalidar algunes assignatures de la carrera.

El màxim de crèdits reconeixibles dependrà de cada universitat, però generalment està al voltant de 60 crèdits.

Abans de sol·licitar el reconeixement de crèdits, es recomana consultar la correspondència entre les assignatures del CFGS i les dels estudis oficials de grau.

Podràs trobar les taules d'equivalències en els portals de les universitats. En elles, a més de la correspondència de les matèries, podràs veure el nombre de crèdits reconeguts.

Tingues en compte que els crèdits reconeguts no computaran a l'efecte de baremació de l'expedient.

És a dir, no s'assignarà cap qualificació a l'assignatura convalidada, sinó que constarà la qualificació de "apte" i implicarà la superació d'aquesta.

Ensenyaments universitaris cursats amb anterioritat

Oficials

En el cas d'haver superat estudis universitaris oficials en la mateixa universitat o qualsevol altra del país, pots sol·licitar el reconeixement de crèdits si així ho admet el grau que estàs cursant.

El reconeixement de crèdits es durà a terme tenint en compte l'equivalència entre les competències i els continguts de formació dels estudis previs i dels nous estudis. Per aquest motiu, es recomana adjuntar en la sol·licitud el pla d'estudis, el certificat acadèmic personal o l'expedient acadèmic on figuri la formació superada i la nota obtinguda, entre altres documents.

En aquest cas, es mantindrà la qualificació original en les assignatures reconegudes, per la qual cosa, si vas obtenir un 7 en una de les matèries, aquesta nota es tindrà en compte en el càlcul de la baremació del nou expedient.

Tingues present que els crèdits corresponents al Treball de Fi de Grau (TFG) quedaran exclosos de ser reconeguts i, per tant, mai podran ser convalidats.

 

No oficials (títols propis)

Els crèdits dels títols propis també poden ser objecte de reconeixement, però a diferència dels títols oficials, la qualificació que constarà en l'expedient serà de "apte" i en la sol·licitud hauràs d'aportar més documentació. Les universitats ofereixen informació sobre aquest tema en les seves pàgines web.

Programes de mobilitat internacional

Les formacions o pràctiques cursades en programes de mobilitat internacional, ja siguin els de les pròpies universitats com els del programa Erasmus+, poden ser reconegudes en l'expedient acadèmic.

En funció del programa de mobilitat, podràs reconèixer un o diversos tipus d'assignatures (bàsiques, obligatòries o optatives). Per això, és important que abans matricular-te en la universitat de destí, consultis detingudament quines matèries pots cursar que siguin convalidables en la teva titulació

Habitualment, la viabilitat en el reconeixement és major en les assignatures optatives perquè la convalidació és més senzilla per als centres. Les matèries bàsiques o obligatòries requereixen que els continguts siguin equiparables en tots dos plans d'estudis (el de la universitat de destinació i el de la universitat d'origen) i, per això, el procediment pot ser més complex.

La nota obtinguda en cada assignatura es traslladarà al teu expedient d'acord amb la taula d'equivalències del Ministeri d'Universitats.

Experiència laboral i professional

Si disposes d'experiència laboral i professional acreditada i relacionada amb les competències pròpies del grau universitari, pots sol·licitar el seu reconeixement sempre que es compleixin una sèrie de requisits, els quals dependran de cada centre i titulació.

Els crèdits reconeguts computaran a l'efecte d'obtenció del títol oficial, és a dir, no s'incorporarà cap qualificació. En algunes universitats, aquests crèdits es computen com a pràctiques de la titulació especificant que han estat convalidades. Com màxim es podrà reconèixer el 15% dels crèdits del pla d'estudis.

Idiomes

Les universitats poden reconèixer crèdits per l'acreditació d'idiomes, presentant un certificat que indiqui que s'ha superat un nivell concret del Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües (MCER). Els títols d'idiomes objecte de ser reconeguts variaran en funció del centre. No obstant això, se solen acceptar tots aquells certificats procedents d'escoles oficials d'idiomes, serveis de llengües de les pròpies universitats i altres entitats reconegudes en aquest àmbit.

El màxim de crèdits recognoscibles per certificats de llengües estrangeres dependrà de cada institució i del nivell que s'acrediti.

Activitats extracurriculars

Finalment, també pots optar al reconeixement de crèdits per la participació en activitats esportives, culturals, solidàries o de cooperació i de representació estudiantil. Amb la realització d'aquesta mena d'activitats, es podran reconèixer fins a un màxim de 6 crèdits.  

Cada universitat estableix la seva oferta d'activitats. Aquestes poden ser organitzades per les pròpies universitats, centres adscrits o institucions externes, però hauran de ser avalades pel servei universitari corresponent.