Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Accés a la universitat per a majors de 40 anys

Descripció de l'accés a la universitat per a majors de 40 anys

Si tens experiència laboral o professional relacionada amb el grau universitari que desitges cursar i compleixes o has complert 40 anys, pots accedir a la universitat a través d'aquesta via.

Per a això, no has de posseir cap titulació acadèmica habilitant per a accedir a la universitat per altres vies, com per exemple, selectivitat, títol de Tècnic Superior, prova d'accés per a majors de 25 anys o 45 anys.

Igual que succeeix amb les altres vies d'accés, existeix un percentatge de places reservades per a aquelles persones que compleixin amb aquestes condicions.

Les universitats inclouran en la memòria del pla d'estudis verificat, els criteris d'acreditació i àmbit de l'experiència laboral o professional en relació amb cadascuna dels ensenyaments, de manera que permetin ordenar als sol·licitants. Entre aquests criteris s'inclourà, en tot cas, la realització d'una entrevista personal amb el candidat.

Estructura de les proves d'accés per a majors de 40 anys

L'accés per a majors de 40 anys s'estructura en dues fases:

  • Fase de valoració de l'experiència professional acreditada. Es formalitzarà en la matrícula a partir de la informació i la documentació que es presenti a la universitat.
  • Fase d'entrevista personal. La universitat informarà de la data i l'hora de l'entrevista personal mitjançant els canals oportuns.

És essencial que consultis els criteris de valoració de la universitat, ja que poden tenir criteris propis per a cada fase. Cada universitat publicarà els resultats de les fases i les qualificacions finals en acabar el procés.

Qualificacions

La valoració de totes dues fases dependrà dels centres universitaris. Per exemple, en alguns casos per a avaluar l'experiència laboral es multiplica el temps d'experiència, el coeficient assignat al nivell de competència i el valor assignat a l'afinitat de l'experiència laboral amb la família professional sol·licitada. En uns altres, la baremació també inclou la valoració de formació relacionada i els coneixements en altres llengües i existeix un màxim de punts. 

Respecte a l'entrevista, normalment per a poder realitzar-la es requereix haver superat la primera fase de valoració de l'experiència professional. Aquesta segona fase sol qualificar-se com a apte o no apte.

Convocatòries

La prova d'accés a la universitat per a persones més grans de 40 anys amb experiència professional es realitza una vegada a l'any i només es pot sol·licitar per a un únic centre d'estudi de les universitats catalanes.

Per a conèixer les dates de la convocatòria i la documentació requerida, has de dirigir-te directament a la universitat on vulguis fer el grau o al portal d'accés a la universitat.

En el cas de no superar la prova, podràs repetir el mateix procés d'admissió en convocatòries posteriors.

Coneix en aquest portal tota l'oferta d'estudis universitaris que pots cursar.