Orientació Acadèmica

Accés a la universitat per a majors de 45 anys

 • Descripció de les proves d'accés per a majors de 45 anys

  Si tens més de 45 anys d'edat i no tens cap titulació acadèmica que t'habiliti per accedir a la universitat per altres vies ni pots acreditar experiència laboral o professional, pots accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau mitjançant de la superació d'una prova d'accés adaptada.

  Estructura de la prova d'accés per a majors de 45 anys

  La prova té com a objectiu apreciar la teva maduresa i idoneïtat per seguir amb èxit estudis universitaris, així com la capacitat de raonament i d'expressió escrita. Aquesta consta de dues parts:

  1. Prova d'accés:

  a) Comentari de text.
  b) Llengua catalana
  c) Llengua castellana

  2. Entrevista personal:

  Es valorarà la maduresa i idoneïtat dels candidats per a seguir amb èxit la formació universitària de grau triada. Aquesta entrevista es realitza a la universitat on vulguis accedir. La seva validesa és per l'any en que es realitza.

  Convocatòries

  Les universitats realitzen anualment una convocatòria de prova d'accés a la universitat per a persones majors de 45 anys.

  Un cop superada la prova et podràs presentar a successives convocatòries per tal de millorar la teva qualificació. Sempre es guarda la millor qualificació.
   

  Com funciona l'accés a la universitat per a majors de 45 anys?


  Troba els cursos que t'ajudaran a preparar la prova per a majors de 45 anys i coneix totes les tècniques i estratègies que t'ajudaran en el teu estudi.
Cerca graus per nota de tall