Orientació Acadèmica

Accés a la universitat per a majors de 45 anys

Descripció de les proves d'accés per a majors de 45 anys

Si tens més de 45 anys d'edat i no tens cap titulació acadèmica que t'habiliti per accedir a la universitat per altres vies ni pots acreditar experiència laboral o professional, pots accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau mitjançant de la superació d'una prova d'accés adaptada.

Estructura de la prova d'accés per a majors de 45 anys

La prova té com a objectiu apreciar la teva maduresa i idoneïtat per seguir amb èxit estudis universitaris, així com la capacitat de raonament i d'expressió escrita. Aquesta consta de dues parts:

1. Prova d'accés:

a) Comentari de text
b) Llengua catalana
c) Llengua castellana

2. Entrevista personal:

Es valorarà la maduresa i idoneïtat dels candidats per a seguir amb èxit la formació universitària de grau triada. Aquesta entrevista es realitza a la universitat on vulguis accedir. La seva validesa és per l'any en que es realitza.

Convocatòries

Les universitats realitzen anualment una convocatòria de prova d'accés a la universitat per a persones majors de 45 anys.

Per conèixer les dates de les convocatòries, documentació necessària i contingut de la prova dirigeix-te directament als portals de la Conselleria d'Educació de la teva comunitat autònoma o la universitat on decideixis cursar el grau.

Pots presentar-te a les successives convocatòries per superar la prova o millorar la teva qualificació. La universitat només tindrà en compte la nota més alta obtinguda en les diferents convocatòries.

Com funciona l'accés a la universitat per a majors de 45 anys?


Troba els cursos que t'ajudaran a preparar la prova per a majors de 45 anys i coneix totes les tècniques i estratègies que t'ajudaran en el teu estudi.