Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Accés a la universitat per a majors de 45 anys

Descripció de les proves d'accés per a majors de 45 anys

Si ets major de 45 anys d'edat i no posseeixes cap titulació acadèmica ni experiència laboral acreditable que et permeti accedir a la universitat, existeixen altres vies perquè puguis fer-ho.

La formació al llarg de la vida és un aspecte clau per al desenvolupament professional, per aquest motiu podràs accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau mitjançant de la superació d'una prova d'accés adaptada.

Estructura de la prova d'accés per a majors de 45 anys

La prova té com a objectiu apreciar la teva maduresa i idoneïtat per seguir amb èxit estudis universitaris, així com la capacitat de raonament i d'expressió escrita. Aquesta consta de dues parts:

1. Prova d'accés:

a) Comentari de text
b) Llengua catalana
c) Llengua castellana
La prova és vàlida de manera indefinida.

2. Entrevista personal:

Es valorarà la maduresa i idoneïtat dels candidats per a seguir amb èxit la formació universitària de grau triada. Aquesta entrevista es realitza a la universitat on vulguis accedir. La qualificació d'apte en l'entrevista té una validesa de tres anys, únicament per a l'estudi de grau i universitat a la qual s'ha presentat l'estudiant.

Convocatòries

Les universitats realitzen anualment una convocatòria de prova d'accés a la universitat per a persones majors de 45 anys.

Per conèixer les dates de les convocatòries, documentació necessària i contingut de la prova dirigeix-te directament als portals de la Conselleria d'Educació de la teva comunitat autònoma o la universitat on decideixis cursar el grau.

A Catalunya, la matrícula s'ha de formalitzar al portal d'accés a la universitat:

  • Període de matrículació: 16 a 28 de febrer de 2022. 
  • Data de la prova: dissabte 30 d'abril de 2022.

Pots presentar-te a les successives convocatòries per superar la prova o millorar la teva qualificació. La universitat només tindrà en compte la nota més alta obtinguda en les diferents convocatòries.

Com funciona l'accés a la universitat per a majors de 45 anys?

Troba els cursos que t'ajudaran a preparar la prova per a majors de 45 anys i coneix totes les tècniques i estratègies que t'ajudaran en el teu estudi.