Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Cicles d'FP de grau bàsic

Els estudis de Formació Professional del sistema educatiu són els ensenyaments reglats més connectats amb la realitat del mercat laboral. Pretenen donar resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors d'activitat.

A continuació podràs conèixer en detall els cicles d'FP de grau bàsic, que permeten iniciar la Formació Professional a estudiants que no han superat l'ESO.

Què són els cicles de grau bàsic d'FP?

Els cicles de grau bàsic de Formació Professional són estudis voluntaris adreçats a joves que no han finalitzat l'ESO i volen obtenir una titulació que els permeti accedir al món laboral o a estudis posteriors.

Tenen una durada de dos anys acadèmics.

Es tracta d'estudis d'oferta obligatòria i gratuïta que brinden una oportunitat de seguir formant-se a l'alumnat que ha tingut dificultats durant l'Educació Secundària Obligatòria i no ha aconseguit titular.

FP Básica

Els cicles de Formació Professional Bàsica contemplen mesures metodològiques adaptades a les característiques específiques de l'alumnat en les quals s'inclouen la tutoria i l'orientació educativa i professional, amb la finalitat de garantir la inclusió social de tots els estudiants.

Tots els cicles formatius de grau bàsic inclouen una fase de formació en empresa o centre de treball, que permet als joves adquirir les competències imprescindibles per al desenvolupament de l'activitat laboral associada al cicle.

Com tots els estudis d'FP, els cicles de grau bàsic s'agrupen en famílies professionals.
 


Els cicles de grau bàsic, juntament amb els de grau mitjà i els de grau superior, es corresponen amb el Grau D en l'agrupació dels estudis de Formació Professional que estableix l'actual Llei Orgànica d'FP, en la qual es contemplen aquests ensenyaments com un sistema integrat.
 

 

És important tenir en compte que a Catalunya hi ha poca oferta acadèmica de cicles d'FP Bàsica. Hi ha municipis on no s'imparteixen, i a algunes famílies professionals no hi ha oferta d'aquests estudis.

L'alternativa a l'FP Bàsica a Catalunya són els Programes de Formació i Inserció (PFI).

Els Programes de Formació i Inserció tenen una durada d'un curs acadèmic i contemplen mòduls professionals inclosos als cicles d'FP Bàsica.

Per tant, la superació d'aquests programes suposa el reconeixement de competències que poden conduir a l'obtenció del títol d'FP de grau bàsic associat a aquell perfil si s'acrediten totes les competències incloses en el cicle.

Accés a l'FP Bàsica

Per a que el jove pugui accedir a un cicle d'FP de grau bàsic s'han de complir simultàniament els següents requisits:

  • L'alumne ha de tenir 15 anys com a mínim o complir-los durant l'any en el qual s'inicia el cicle.
  • Ha d'haver cursat 3r d'ESO. Excepcionalment es pot accedir després de cursar 2n d'ESO. (Aquest requisit no s'exigirà a joves que no hagin estat escolaritzats en el sistema educatiu espanyol).
  • L'equip docent o el propi estudiant, juntament amb la seva família o tutors, ha de proposar la incorporació del jove a un cicle formatiu de grau bàsic.

Estructura dels cicles d'FP de grau bàsic

A cada cicle d'FP Bàsica s'imparteixen continguts organitzats en els següents àmbits:

  • Àmbit de Comunicació i Ciències Socials, en el qual es treballa de manera integrada la llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i les ciències socials.
  • Àmbit de Ciències Aplicades, que inclou continguts de matemàtiques i de ciències.
  • Àmbit Professional, que comprèn mòduls professionals associats, com a mínim, a un Certificat Professional de nivell 1 i inclou el mòdul d'Entorn laboral.

A més, tots els cicles inclouen també el desenvolupament de:

  • Projecte d'aprenentatge vinculat als tres àmbits anteriors.
  • Formació en empresa (per a iniciar aquesta formació l'estudiant ha d'haver complert els 16 anys).

Titulació

Després de superar un cicle d'FP Bàsica l'estudiant obtindrà el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO).

El títol de Graduat en ESO permet l'accés als cicles formatius d'FP de grau mitjà i també al Batxillerat, entre altres ensenyaments.

Els cicles d'FP Bàsica constitueixen, per tant, una oportunitat perquè l'alumnat recuperi l'interès per la formació reglada que té continuïtat en diferents itineraris acadèmics.

A més, per a acreditar les competències professionals adquirides, l'alumne o alumna obtindrà el títol de Tècnic Bàsic corresponent a l'especialitat cursada, amb validesa en tot el territori nacional, amb el qual podrà incorporar-se al món laboral.

Cicles d'FP Bàsica impartits a Catalunya

A continuació s'indiquen els cicles de Formació Professional Bàsica que s'imparteixen actualment a Catalunya. 
 
Família professional Títols de Formació Professional Bàsica
Activitats Físiques i Esportives Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives
Administració i Gestió Serveis Administratius
Agrària Agrojardinería i Composicions Florals
Comerç i Màrqueting Serveis Comercials
Edificació i Obra Civil Reforma i Manteniment d'Edificis
Electricitat i Electrònica Electricitat i Electrònica
Fabricació Mecànica Fabricació i Muntatge
Hoteleria i Turisme Cuina i Restauració
Imatge Personal Perruqueria i Estètica
Informàtica i Comunicacions Informàtica d'Oficina
Serveis Socioculturals i a la Comunitat Activitats Domèstiques i Neteja d'Edificis


Pots consultar al web Tria educativa de la Generalitat de Catalunya en quins centres i municipis s'imparteixen els diferents cicles de grau bàsic.

Normativa