Orientació Acadèmica

Formació Professional Bàsica

Què és la Formació Professional Bàsica?

Els estudis de Formació Professional del sistema educatiu són els ensenyaments reglats més connectats amb la realitat del mercat laboral. Intenten donar resposta a la necessitat de personal qualificat especialitzat en els diferents sectors d'activitat. Amb aquesta finalitat, s'organitzen en cicles formatius agrupats en famílies professionals i en diferents nivells dirigits a alumnes amb diferents perfils d'ingrés. El primer nivell és el corresponent a la Formació Professional Bàsica (FP Bàsica).

Els cicles formatius de grau bàsic són estudis voluntaris que tenen una durada de dos anys acadèmics i es dirigeixen a persones que no han finalitzat l'ESO i volen prosseguir la seva formació reglada. Es tracta d'estudis d'oferta obligatòria i gratuïta. Aquests cicles poden convertir-se en una oportunitat motivadora per a l'alumnat que ha tingut dificultats durant l'Educació Secundària Obligatòria i no ha aconseguit titular.

FP Básica

Els cicles de Formació Professional Bàsica contemplen mesures metodològiques adaptades a les característiques específiques de l'alumnat en les quals s'inclouen la tutoria i l'orientació educativa i professional, amb la finalitat de garantir la inclusió social de tots els estudiants.

Accés a l'FP bàsica

Per a que el jove pugui accedir a un cicle d'FP Bàsica s'han de complir simultàniament els següents requisits:

 • L'alumne ha de tenir 15 anys o complir-los durant l'any en curs.
 • Ha d'haver cursat 3r d'ESO. Excepcionalment es pot accedir després de cursar 2n d'ESO.
 • L'equip docent de l'ESO ha de proposar a la família o tutors legals de l'alumne que aquest s'incorpori a un cicle formatiu de grau bàsic.

Estructura de la Formació Professional Bàsica

Cada cicle d'FP Bàsica s'organitza en mòduls professionals i respon a un perfil professional que inclourà, com a mínim, unitats de competència d'una qualificació professional completa de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Els mòduls en els quals s'estructura cada cicle són:

 • Mòduls associats a unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals que fan referència al camp professional d'estudi.
 • Mòduls associats als blocs comuns de:
  • Comunicació i societat: Llengua Castellana, Llengua Estrangera, Ciències Socials i Llengua Cooficial (si n'hi ha).
  • Ciències aplicades: Matemàtiques aplicades al context personal i d'aprenentatge d'un camp professional, Ciències aplicades al context personal i d'aprenentatge en un camp professional.
 • Mòdul de formació en centres de treball (FCT).

Titulació

Després de superar un cicle d'FP Bàsica l'estudiant obtindrà el Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

A més, per a acreditar les competències professionals adquirides, l'alumne o alumna obtindrà el Títol Professional Bàsic corresponent als estudis cursats, amb validesa en tot el territori nacional.

Els títols obtinguts permeten l'accés als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i també al Batxillerat. Els cicles d'FP Bàsica constitueixen, per tant, una oportunitat perquè l'alumnat recuperi l'interès per la formació reglada que té continuïtat en diferents itineraris acadèmics.

La Formació Professional Bàsica a Catalunya

És important tenir en compte que a Catalunya hi ha poca oferta acadèmica de cicles d'FP Bàsica. Els estudis que permeten obtenir la titulació corresponent són els Programes de Formació i Inserció (PFI).

Els Programes de Formació i Inserció tenen una durada d'un curs acadèmic i contemplen mòduls professionals inclosos als cicles d'FP Bàsica, per tant, superar un PFI suposa el reconeixement dels mòduls que poden conduir a l'obtenció del títol professional bàsic de referència associat a aquell perfil.

Cicles d'FP Bàsica

A continuació s'indiquen els cicles de Formació Professional Bàsica actualment vigents a l'Estat espanyol. Alguns títols pertanyen a més d'una família professional, per això apareixen dues vegades en el llistat. Recorda que l'oferta acadèmica dependrà de la comunitat autònoma on vulguis estudiar, i que a Catalunya hi ha molta més oferta de Programes de Formació i Inserció (PFI).
 
Família professional Títols de Formació Professional Bàsica
Activitats Físiques i Esportives - Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives
Administració i Gestió - Informàtica d'Oficina
- Serveis Administratius
Agrària - Activitats Agropecuàries
- Agrojardinería i Composicions Florals
- Aprofitaments Forestals
Arts Gràfiques - Arts Gràfiques
Comerç i Màrqueting - Serveis Comercials
Edificació i Obra Civil - Reforma i Manteniment d'Edificis
Electricitat i Electrònica - Electricitat i Electrònica
- Fabricació d'Elements Metàl·lics
- Instal·lacions Electrotècniques i Mecànica
Fabricació Mecànica - Fabricació d'Elements Metàl·lics
- Fabricació i Muntatge
- Instal·lacions Electrotècniques i Mecànica
Fusta, Moble i Suro - Fusteria i Moble
Hoteleria i Turisme - Activitats de Fleca i Pastisseria
- Allotjament i Bugaderia
- Cuina i Restauració
Imatge Personal - Perruqueria i Estètica
Indústries Alimentàries - Activitats de Fleca i Pastisseria
- Indústries Alimentàrias
Informàtica i Comunicacions - Informàtica d'Oficina
- Informàtica i Comunicacions
Instal·lació i Manteniment - Fabricació i Muntatge
- Manteniment d'Habitatges
Marítimopesquera - Activitats Marítim-Pesqueres
- Manteniment d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo
Serveis Socioculturals i a la Comunitat - Activitats Domèstiques i Neteja d'Edificis
Tèxtil, Confecció i Pell - Arranjament i Reparació d'Articles Tèxtils i de Pell
- Tapisseria i Cortinatge
Transport i Manteniment de Vehicles - Manteniment d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo
- Manteniment de Vehicles
Vidre i Ceràmica - Vidreria i Terrasseria

Normativa

 • Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
 • Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.
 • Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.
 • Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre, per la que s'estableixen convalidacions entre mòduls professionals de formació professional del Sistema Educatiu Espanyol i mesures per a la seva aplicació i es modifica l'Ordre de 20 de desembre de 2001, per la que es determinen les convalidacions d'estudis de formació professional específica derivada de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.