Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Proves per a l'obtenció d'un títol d'FP

Existeix una via alternativa per a obtenir una titulació de Tècnic o de Tècnic Superior d'FP en la qual no és necessari cursar un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior.

Et convidem a conèixer aquesta opció, dirigida a persones majors d'edat i que no disposen del temps necessari per a dedicar a l'estudi d'un cicle de Formació Professional.
 

Què són les proves lliures per a l'obtenció d'un títol d'FP?

Les proves lliures d'FP són els exàmens que et permeten obtenir un títol de Tècnic (corresponent a un cicle formatiu de grau mitjà) o de Tècnic Superior (corresponent a un cicle formatiu de grau superior) sense haver de cursar aquests estudis.

Aquestes proves van dirigides a persones que tenen formació i coneixements sobre un camp professional específic, no disposen de la titulació oficial, i volen obtenir-la. L'objectiu és que els candidats demostrin que tenen els coneixements i les habilitats necessàries per obtenir el títol. 

Titulats en FP

És important tenir en compte que l'organització i convocatòria de les proves lliures d'FP són competència de les comunitats autònomes. Això vol dir que per a un mateix títol pot haver diferències entre els continguts avaluats en cada comunitat.

Els aspirants hauran de superar els exàmens corresponents a cadascun dels mòduls d'un cicle formatiu per a obtenir el títol. Alguns mòduls són avaluats amb una prova única, i altres tenen dues parts: prova tècnica i prova pràctica.

A més, per a obtenir el títol de Tècnic cal superar el mòdul de síntesi i per a obtenir el títol de Tècnic Superior cal superar el mòdul de projecte. Aquests mòduls consisteixen en la resolució d'un supòsit, treball o exercici de simulació, i per ser avaluats és necessari haver aprovat la resta d'exàmens.


Una vegada superats tots els mòduls cal realitzar el de Formació en Centres de Treball (FCT). Si tens experiència laboral en el camp professional corresponent a la titulació, pots demanar l'exempció total del mòdul; també el pots cursar posteriorment en algun centre que imparteixi el cicle formatiu.

 

En el cas que hagis cursat prèviament estudis de formació professional, podràs sol·licitar la convalidació dels mòduls professionals que ja hagis superat. I si t'has presentat a un procés d'acreditació de competències corresponents a algun dels mòduls del títol que vols obtenir i els has pogut acreditar, també pots sol·licitar la convalidació d'aquests.

Així, podràs presentar-te únicament a les proves de superació dels mòduls professionals que tinguis pendents, ja que la matrícula es pot formalitzar per cicle formatiu complet o per mòduls. Aquesta última opció també és interessant per a aquelles persones que no disposen del temps necessari per a preparar totes les proves en la mateixa convocatòria.

Per cada mòdul superat obtindràs un certificat. Obtindràs la titulació de Tècnic o Tècnic Superior quan superis tots els mòduls que formen el cicle formatiu.  

Quins requisits són necessaris per presentar-te?

Per a presentar-te a les proves per a l'obtenció d'un títol de Formació Professional, a més de tenir formació en l'àmbit del cicle formatiu, has de complir amb els requisits que es detallen a continuació.

 • Per a obtenir un títol de Tècnic (CFGM) cal tenir 18 anys o fer-los durant l'any de realització de la prova i, a més, complir un dels següents requisits:

- Estar en possessió del títol de l'ESO, o equivalent a efectes acadèmics.

- Estar en possessió d'un Títol Professional Bàsic.

- Estar en possessió d'un altre títol de Tècnic d'FP.

- Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.

- Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

 • Per a obtenir un títol de Tècnic Superior (CFGS) cal tenir 20 anys (19 per a les persones que posseeixin un títol de Tècnic) o fer-los durant l'any de realització de la prova i, a més, complir un dels següents requisits:

- Estar en possessió del títol de Batxillerat, o equivalent a efectes acadèmics.

- Estar en possessió d'un títol de Tècnic o Tècnic Superior d'FP.

- Estar en possessió d'un títol de Tècnic o Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny.

- Estar en possessió d'un títol universitari.

- Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau superior.

- Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Quan es realitzen les proves i quins títols es convoquen?

A Catalunya és el Departament d'Educació qui convoca periòdicament les proves lliures d'FP. Recorda que les proves de cada unitat formativa dels títols convocats poden ser úniques o constar de dues parts: una prova tècnica i una prova pràctica.

Les dates clau de la convocatòria corresponent a l'any 2023 són les següents:

 • Inscripció: del 9 al 19 d'octubre de 2023.

 • Realització de les proves úniques: del 15 de gener al 23 de febrer de 2024.

 • Realització de les proves tècniques: del 15 al 23 de gener de 2024.

 • Realització de les proves pràctiques: del 9 de gener al 23 de febrer 2024.
 • Sessió informativa mòdul de síntesi o de projecte: 19 de març de 2024.

Les proves se solen convocar només per a determinats cicles. En aquest cas s'oferten dos títols de grau mitjà i dos de grau superior, concretament:

 • Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria

 • Tècnic en Emergències Sanitàries

 • Tècnic Superior en Educació Infantil

 • Tècnic Superior en Integració Social

Recorda, a més, que els títols d'FP tenen validesa en tot el territori nacional, per la qual cosa podries valorar presentar-te a les proves en una altra comunitat autònoma, si és que vols obtenir un títol diferent als quatre esmentats.

En el cas que optis per aquesta alternativa, hauràs de consultar detalladament el temari, ja que els continguts que s'avaluen solen variar d'una comunitat a una altra.

Si vols consultar la informació relativa a les proves convocades a Catalunya, pots accedir al web del Departament d'Educació. A més, a la següent taula trobaràs els enllaços a les convocatòries de la resta de comunitats autònomes. La informació s'anirà actualitzant a mesura que es publiquin noves convocatòries.

Comunitat autònoma

Convocatòria

Andalucía

Consultar

Aragón

Consultar

Cantabria

Consultar

Castilla-La Mancha

Consultar

Castilla y León

Consultar

Comunidad de Madrid

Consultar

Comunidad Foral de Navarra

Consultar

Comunitat Valenciana

Consultar

Extremadura

Consultar

Euskadi

Consultar

Galicia

Consultar

Illes Balears

Consultar

Islas Canarias

Consultar

La Rioja

Consultar

Principado de Asturias

Consultar

Región de Murcia

Consultar

 

Com preparar-te per superar les proves?

En funció de si has decidit presentar-te a tots els mòduls o únicament a alguns d'ells, el volum de temari a estudiar serà diferent.

En tots els casos, és important que preparis les proves amb temps, que t'informis prèviament de la seva estructura i també que coneguis detalladament el contingut específic sobre el qual t'avaluaran.

Aspirant proves lliures FP

 

Quan publiquen les convocatòries totes les comunitats autònomes ofereixen indicacions que t'ajudaran a superar les proves amb èxit, per això és convenient que llegeixis amb atenció la informació publicada.

Una bona organització del temps, juntament amb un bon pla d'estudis són dues de les eines que t'ajudaran en el procés d'estudi. També és recomanable que reflexionis sobre com poden influir les emocions sobre el teu aprenentatge i que puguis gestionar-les correctament.

Una altra decisió que hauràs de prendre és si vols preparar la prova per lliure o si desitges acudir a un centre específic que t'ajudi a preparar-la. En funció del volum de temari a estudiar, de la seva dificultat, del temps de què disposis i dels teus hàbits d'estudi serà més recomanable optar per una alternativa o per una altra.

En el cas que optis per acudir a un centre per a preparar els exàmens, és important verificar que aquest centre s'adapta als temaris oficials i ofereix una informació transparent sobre la seva oferta formativa.

Si ho desitges, pots consultar l'oferta de cursos que t'ajudaran a preparar-te per a superar amb èxit els exàmens. Pots filtrar per temes d'estudi per a cenyir-te a la família professional que més t'interessi.