Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Preinscripció a l'FP

Els estudis de Formació Professional constitueixen una opció acadèmica que et permetrà adquirir competències molt valorades en el mercat laboral.

Si tens clar que aquesta és la teva elecció, t'interessa conèixer la informació clau per a sol·licitar l'ingrés a un cicle formatiu d'FP.

En alguns cicles la demanda és elevada, per això és important que llegeixis amb atenció tots els detalls relatius al procés i al sistema aplicat per a ordenar les sol·licituds.

Què és el procés de preinscripció als estudis d'FP?

Totes les persones que vulguin accedir per primera vegada a uns estudis d'FP en un centre educatiu de Catalunya hauran de completar una sèrie de passos.

Aquests passos constitueixen el procés d'admissió o preinscripció als cicles formatius de Formació Professional i hauran de completar-se en el calendari fixat per la comunitat.  

Preinscripció FP

Les fases principals del procés d'admissió són:

 • 1. Publicació del calendari: difusió de les dates clau del procés a través dels canals propis del Departament d'Educació. Sol publicar-se entre els mesos de gener i febrer.
 • 2. Consulta de l'oferta formativa: els centres publiquen les places que ofereixen per a cada cicle. Al mapa escolar de la Generalitat de Catalunya trobaràs el llistat de centres que imparteixen els diferents ensenyaments. És convenient informar-se de les dates de jornades de portes obertes i xerrades informatives, per conèixer millor les característiques i la proposta pedagògica de cada centre.
 • 3. Recopilació de la documentació a aportar per a completar el procés i consulta dels criteris de prioritat per a accedir als cicles en el cas que hi hagi més sol·licituds que places.
 • 4. Presentació de la sol·licitud i la documentació: aquesta s'ha de presentar telemàticament mitjançant els canals oficials de la Generalitat en les dates establertes.
 • 5. Consulta de resultats: es publiquen les llistes de les persones que han sol·licitat estudiar en cada centre, ordenades amb la puntuació provisional. Si detectes algun error en la teva puntuació, pots fer una reclamació.
 • 6. Adjudicació de centre: es publiquen les places assignades per cada cicle en cada centre.
 • 7. Matrícula: una vegada hagis obtingut la plaça, et podràs matricular al centre assignat en els períodes establerts per formalitzar la matrícula.

Quins són els criteris de prioritat per accedir als PFI?

Quan la demanda supera l'oferta de places, en tots els estudis de Formació Professional poden aplicar-se criteris de prioritat que sumaran punts per a ordenar les sol·licituds i determinar qui accedeix als cicles.

En el cas dels Programes de Formació i Inserció (PFI) impartits a Catalunya, cal complir els requisits d'accés i, a més, es tenen en compte els següents criteris de prioritat:

 • Proximitat del domicili de l'estudiant al centre on es cursa el PFI.
 • No haver cursat abans un PFI.
 • Anys d'ESO que l'alumne ha estat escolaritzat.
 • Últim curs de l'ESO en què ha estat escolaritzat.
 • Adequació dels interessos i necessitats de l'alumne al PFI sol·licitat (es valorarà amb una entrevista).

És important consultar aquesta informació a les fonts oficials de la Generalitat de Catalunya abans de fer la preinscripció, per tal de conèixer criteris de prioritat addicionals que puguin aplicar-se.

Per tal d'ordenar sol·licituds empatades, a cada candidat se li atorga un número de forma aleatòria. En la data establerta pel Departament d'Educació s'obté un número per sorteig, a partir del qual s'ordenen les sol·licituds d'admissió empatades. 

Per fer la preinscripció a un PFI i consultar la documentació que cal aportar es pot accedir al web de preinscripcions de la Generalitat de Catalunya.

Quins són els criteris de prioritat per accedir als cicles d'FP Bàsica?

Per poder cursar un cicle d'FP Bàsica, la primera condició és complir els requisits d'accés establerts.

A més, s'estableixen criteris prioritaris i criteris complementaris en l'admissió a cicles d'FP de grau bàsic.

Els criteris prioritaris són els primers que es tenen en compte per ordenar les sol·licituds, i són els següents:

 • Proximitat del domicili de l'estudiant al centre, o proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora.
 • Renda anual de la unitat familiar.

Com a criteris complementaris que també poden sumar punts s'apliquen els següents.

 • Acreditar una discapacitat de l'alumne, mare, pare, tutor, tutora, germà o germana igual o superior al 33%.
 • Formar part de família nombrosa o monoparental.
 • Haver nascut en part múltiple.
 • Trobar-se en situació d'acolliment familiar.
 • Acreditar la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme.

Pots conèixer els punts que obtindràs en cada cas al web de la Generalitat de Catalunya.

Les sol·licituds empatades s'ordenaran per sorteig, tenint en compte el número assignat de manera aleatòria a cada estudiant.

Per fer la preinscripció i consultar la documentació que cal aportar es pot accedir al web de preinscripcions de la Generalitat de Catalunya.

Quins són els criteris de prioritat per accedir a cicles d'FP de grau mitjà?

Si vols estudiar un cicle d'FP de grau mitjà, la primera condició és complir els requisits d'accés establerts.

Per assignar les places en aquells cicles on la demanda supera la quantitat de matrícules que s'ofereixen, es té en compte la nota mitjana dels estudis de procedència.

A més, s'estableix una reserva de places en funció de la via d'accés:

Reserva de places per l'accés a cicles d'FP de grau mitjà

 

Si per alguna de les vies no s'ocupen totes les places reservades, les vacants es reparteixen entre les altres vies.

 

 

Les sol·licituds s'ordenen, dintre de cada via d'accés, de manera decreixent per la nota obtinguda a l'ensenyament de procedència o bé per la nota de la prova d'accés. 

 

 

Com en la resta d'ensenyaments d'FP, per desfer els empats es durà a terme un sorteig. 

Per fer la preinscripció i consultar la documentació que cal aportar, pots accedir al web de preinscripcions de la Generalitat de Catalunya.

Quins són els criteris de prioritat per accedir a cicles d'FP de grau superior?

Si vols estudiar un cicle d'FP de grau superior, en primer lloc cal que compleixis els requisits d'accés establerts.

Per ordenar les sol·licituds en aquells cicles on la demanda supera l'oferta de places, es té en compte la nota mitjana dels estudis de procedència.

A més, hi ha places reservades depenent de la via d'accés al cicle formatiu de grau superior. Els percentatges de reserva de places a Catalunya són:

 

Reserva de places per l'accés a cicles d'FP de grau superior

 

Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades, les vacants es reparteixen entre les altres vies de manera proporcional.

 

 

Les sol·licituds s'ordenen, dintre de les diferents vies d'accés, segons la prioritat establerta a cada via i per la nota obtinguda a l'ensenyament de procedència o a la prova d'accés. 

 

 

Als centres on hi hagi dos o més candidats amb la mateixa puntuació s'obtindrà un número per sorteig, a partir del qual s'ordenen les sol·licituds d'admissió empatades. 

Consulta el detall d'aquests criteris de prioritat a les fonts oficials de la Generalitat de Catalunya abans de fer la preinscripció.

Per fer la preinscripció a un cicle de grau superior i consultar la documentació que cal aportar, accedeix al web de preinscripcions de la Generalitat.

 

Calendari de preinscripció

A continuació s'indiquen les dates clau del procés d'admissió als estudis de Formació Professional pel curs 2024-2025 a Catalunya

 

Programes de Formació i Inserció (PFI)

 • Presentació de sol·licituds: del 2 al 9 de maig de 2024.
 • Matriculació: del 2 al 8 de juliol de 2024.

 

Cicles formatius d'FP de grau bàsic

 • Presentació de sol·licituds: del 16 al 24 de maig de 2024.
 • Matriculació: del 17 al 21 de juny de 2024.
 

Cicles formatius d'FP de grau mitjà

 • Presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de maig de 2024.
 • Matriculació pels alumnes amb plaça assignada en la primera tanda: del 17 al 22 de juliol de 2024.
 • Matriculació de l'alumnat que ha obtingut plaça en la segona tanda d'assignació: del 2 al 6 de setembre de 2024.
 

Cicles formatius d'FP de grau superior

 • Presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de maig de 2024.
 • Matriculació de l'alumnat amb plaça assignada a la primera tanda: del 15 al 18 de juliol de 2024.
 • Matriculació de l'alumnat que ha obtingut plaça en la segona tanda d'assignació: 2 al 6 de setembre de 2024.

 

Calendari d'inscripció i matrícula als estudis d'FP

 

Ara que ja coneixes les dates i fases del procés, t'ajudem a aclarir els dubtes més freqüents.

 

Preguntes freqüents

Puc realitzar la preinscripció per més d'un centre o cicle formatiu?

Sí, al formulari de sol·licitud pots indicar fins a 10 opcions, ja sigui el mateix cicle formatiu en diferents centres, o diferents cicles formatius en un mateix centre o en centres diferents. És important que indiquis més d'una opció per a tenir previstos diversos plans d'actuació si no t'admeten en el cicle preferent. En el cas dels cicles de grau mitjà i de grau superior, hi ha una primera tanda d'assignacions per l'alumnat que obté la plaça demanada en primera opció, i després una segona tanda per la resta d'inscrits, on s'inclouen las places de la primera assignació no matriculades.

 

Com presento la sol·licitud d'admissió?

En les dates establertes hauràs d'indicar totes les teves opcions en un únic formulari de sol·licitud que s'ha de presentar telemàticament en el registre electrònic de la Generalitat. El tràmit és més àgil si comptes amb algun certificat digital per a autenticar-te electrònicament, com pot ser l'idCAT Mòbil o el DNI electrònic. En cas que l'estudiant sigui menor d'edat, qui s'ha d'identificar és la mare, el pare, el tutor o la tutora legal.

 

Puc realitzar la preinscripció de forma simultània amb altres estudis?

Sí. Si estàs dubtant sobre què estudiar o vols assegurar-te una plaça per a estudiar el pròxim curs, pots realitzar de manera simultània el procés d'admissió als cicles d'FP i a altres estudis. Una vegada sàpigues on has estat admès, podràs realitzar la matrícula i renunciar a la plaça que desestimis.

 

Què passa si no compleixo amb els requisits d'accés?

Si no compleixes amb els requisits d'accés als estudis de Formació Professional que t'interessen, la teva sol·licitud de preinscripció quedarà desestimada.

 

Hi ha places reservades per estudiants amb necessitats educatives específiques?

Sí. Tots els centres reserven places per l'alumnat amb discapacitat, trastorns greus de conducta, trastorns de l'espectre autista, malalties degeneratives o en situació de vulnerabilitat econòmica o social. Si tens necessitats derivades d'alguna d'aquestes situacions, cal que ho indiquis al formulari de sol·licitud.

 

Què passa si presento més d'un formulari de sol·licitud?

Per accedir a estudis inclosos en un mateix procediment d'inscripció únicament pots presentar un formulari amb les diferents opcions. Si presentes més d'un formulari quedaran invalidats els drets de prioritat que et puguin correspondre. És important seguir els passos establerts per a completar correctament el procés d'admissió.

 

Puc quedar-me sense plaça?

Sí. Si els centres que has sol·licitat tenen més demanda que oferta, la teva nota no està entre les millors i no t'ajustes als criteris de prioritat, pot ser que no aconsegueixis accedir. Per això és important que sol·licitis plaça per a més d'un centre o cicle formatiu, i que t'informis de la demanda que té cada centre abans de formalitzar la sol·licitud.

 

Què faig si no aconsegueixo plaça?

Si després de la segona tanda d'assignacions no has aconseguit plaça en cap dels centres i estudis sol·licitats, existeix una segona fase d'admissió en la qual es pot demanar l'accés a algun dels centres amb places vacants. En el cas que no hi hagi cap centre amb places lliures del cicle formatiu que t'interessa, pots buscar altres opcions formatives que t'ajudin a assolir el teu objectiu personal i professional.

 

 

Informa't sobre els Programes de Formació i Inserció, cicles d'FP Bàsica, cicles formatius de grau mitjà i cicles de grau superior que pots estudiar.