Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Sistema integrat de formació professional

Opcions formatives de formació professional

L'oferta de formació professional ha de respondre a la necessitat de brindar a la ciutadania oportunitats de millorar les seves capacitats i aptituds al llarg de tot el cicle vital. Amb aquesta finalitat, a Espanya la formació professional constitueix un sistema integrat que contempla dos tipus d'oferta formativa:

Totes dues formacions permeten adquirir i acreditar competències professionals que estan recollides i regulades per un mateix marc: el Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional.

A més de les vies formatives esmentades, és important tenir en compte que les competències regulades pel Sistema Nacional de Qualificacions també poden acreditar-se mitjançant el reconeixement de l'experiència laboral i dels aprenentatges adquirits mitjançant vies no formals de formació.

Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional

El Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNQFP) està regulat per la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, que el defineix com el conjunt d'accions que permet integrar l'oferta completa de formació professional i els processos d'acreditació de competències professionals.

L'objectiu del SNQFP és orientar la formació a les demandes de qualificació de les organitzacions, facilitar l'adequació entre l'oferta i la demanda del mercat de treball, estendre la formació al llarg de la vida, i fomentar la lliure circulació de treballadors.

L'instrument que permet al SNQFP aconseguir el seu objectiu és el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, que ordena les qualificacions identificades en el mercat laboral i recull la formació associada a aquestes. L'organisme encarregat de mantenir actualitzat el Catàleg és l'Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL).

Les qualificacions professionals que integren el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals s'ordenen per famílies professionals i per nivells de qualificació professional. Actualment hi ha definides 26 famílies professionals i 5 nivells de qualificació, dels quals els 3 primers s'apliquen a les qualificacions recollides al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

A Catalunya, l'òrgan tècnic encarregat de mantenir actualitzades les qualificacions professionals en l'àmbit del territori català és l'Institut Català de les Qualificacions Professionals.

Nivells de qualificació professional

Els nivells de qualificació professional fan referència a la competència professional requerida per les activitats productives tenint en compte criteris de coneixements, iniciativa, autonomia, responsabilitat i complexitat, entre d'altres, de l'activitat desenvolupada. Les qualificacions recollides en el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals contemplen els tres primers nivells (el 4 i 5 corresponen a competències adquirides en estudis universitaris).

A continuació s'indica el tipus d'activitats a les quals fa referència cadascun dels nivells de competència professional.

Nivell 1 Activitats relativament simples corresponents a processos normalitzats, que exigeixen l'aplicació de coneixements teòrics i capacitats pràctiques limitats.
Nivell 2 Activitats professionals ben determinades amb la capacitat d'utilitzar instruments i tècniques pròpies, relacionats amb un treball d'execució que pot ser autònom en el límit d'aquestes tècniques. Requereixen coneixements dels fonaments tècnics i científics de l'activitat i capacitats de comprensió i aplicació del procés.
Nivell 3 Activitats professionals que requereixen el domini de diverses tècniques i poden ser executades de manera autònoma. Comporten responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat. Exigeixen la comprensió dels fonaments tècnics i científics d'aquestes activitats i l'avaluació dels factors del procés i de les seves repercussions econòmiques.

Pots explorar l'oferta formativa dels Programes de Formació i Inserció (PFI), cicles formatius de grau mitjà (CFGM)cicles formatius de grau superior (CFGS) i de Certificats de Professionalitat.

Normativa de la formació professional

A continuació s'indica la normativa que regula els ensenyaments de formació professional:

  • Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
  • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
  • Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.
  • Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral.
  • Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral.
  • Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral.
  • Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre, pel qual es regula el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.
  • Decret 28/2014, de 4 de març, d'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial
  • Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial.
  • Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre, per la que s'estableixen convalidacions entre mòduls professionals de formació professional del Sistema Educatiu Espanyol i mesures per a la seva aplicació i es modifica l'Ordre de 20 de desembre de 2001, per la que es determinen les convalidacions d'estudis de formació professional específica derivada de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.