Orientació Acadèmica

Nivells de la formació professional

 • La formació professional és una seqüència contínua al llarg de tot el cicle vital que enriqueix les capacitats i les aptituds de les persones. Cal destacar que dins de la formació professional hi ha incloses la formació professional de base, la formació professional específica i la formació professional contínua.

  Tant la formació professional de base com la formació professional específica s'inclouen dins del sistema educatiu:
   
  • La  Formació Professional de Base (FPB) són aquells estudis com l'ESO i el batxillerat que treballen el conjunt d'habilitats i coneixements tècnics i científics bàsics a través de les matèries cursades.
    
  • La Formació Professional Específica (FPE) treballa el conjunt d'habilitats i coneixements professionalitzadors relatius a una professió i que s'adquireixen en els cicles formatius de grau mitjà i superior així com a la universitat.  
    
  • La  Formació Professional Contínua (FPC) inclou tots els cursos de formació no reglada adreçats a les persones que ja exerceixen una activitat en el món laboral.

  El continu de la formació professional

    Ensenyaments no reglats FPC
  Formació Professional Contínua

  Universitat Cicles Formatius de Grau Superior
     
  FPE
  Formació Professional  Específica
    Cicles Formatius de Grau Mitjà

   
  Batxillerat
   
   
      FPB
  Formació Professional de Base
   
  ESO
   
   

  Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional

  El Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNCFP) està establert per la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny.

  El SNCFP es crea per donar resposta a les demandes de qualificació de les persones, està format per instruments i accions necessàries per promoure i desenvolupar la integració de les ofertes de formació professional, així com l'avaluació i acreditació de les corresponents competències.

  L'objectiu del SNCFP és orientar la formació a les demandes de qualificació de les organitzacions productives, facilitar l'adequació entre l'oferta i la demanda del mercat de treball, estendre la formació al llarg de la vida, i fomentar la lliure circulació de treballadors.

  El Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP) és l'instrument del Sistema Nacional de les Qualificacions i Formació Professional que ordena les qualificacions professionals, en funció de les competències apropiades per a l'exercici professional.

  Les qualificacions professionals que integren el Catàleg Nacional de Qualificació Professional s'ordenen per famílies professionals i per nivells de qualificació professional tenint en compte criteris de la UE. Actualment s'han identificat 26 famílies professionals i 5 nivells de qualificació.

  Nivells de Qualificació Professional

  Els nivells de qualificació professional atenen a la competència professional requerida per les activitats productives d'acord a criteris de coneixements, iniciativa, autonomia, responsabilitat i complexitat, entre d'altres, de l'activitat desenvolupada. L'Institut Nacional de les Qualificacions (INCUAL) treballa els 3 primers nivells i la resta (nivell 4 i 5) corresponen a estudis universitaris. 
   
  Nivell 1 Competència en un conjunt reduït d'activitats de treball relativament simples corresponents a processos normalitzats, sent els coneixements teòrics i les capacitats pràctiques a aplicar limitats.
  Nivell 2 Competència en un conjunt d'activitats professionals ben determinades amb la capacitat d'utilitzar els instruments i tècniques pròpies, que pertanyen principalment a un treball d'execució que pot ser autònom en el límit d'aquestes tècniques. Requereix coneixements dels fonaments tècnics i científics de la seva activitat i capacitats de comprensió i aplicació del procés.
  Nivell 3 Competència en un conjunt d'activitats professionals que requereixen el domini de diverses tècniques i pot ser executat de forma autònoma. Comporta responsabilitat de coordinació i supervisió de treball tècnic i especialitzat. Exigeix la comprensió dels fonaments tècnics i científics de les activitats i l'avaluació dels factors del procés i de les seves repercussions econòmiques.
  Nivell 4 Competència en un ampli conjunt d'activitats professionals complexes realitzades en una gran varietat de contextos que requereixen conjugar variables de tipus tècnic, científic, econòmic o organitzatiu per planificar accions, definir o desenvolupar projectes, processos, productes o serveis.
  Nivell 5 Competència en un ampli conjunt d'activitats professionals de gran complexitat, realitzades en diversos contextos, sovint impredictibles, que implica planificar accions o idear productes, processos o serveis. Gran autonomia personal. Responsabilitat freqüent en l'assignació de recursos, en l'anàlisi, diagnòstic, disseny, planificació, execució i avaluació.

  Coneix tota l'oferta formativa dels Programes de Formació i Inserció (PFI), Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS).
   

  Normativa de la Formació Professional

  A continuació es mostra la normativa general que regula els ensenyaments de Formació professional:

  Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006).

  Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional (BOE núm. 147, de 20 de juny de 2002).

  Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral (BOE num. 217, de 10 de setembre de 2015).

  Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

  Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral (BOE num. 205, de 25 d'agost de 2009).

  Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 5830, de 3.3.2011).

  Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre, per la que s'estableixen convalidacions entre mòduls professionals de formació professional del Sistema Educatiu Espanyol i mesures per a la seva aplicació i es modifica l'Ordre de 20 de desembre de 2001, per la que es determinen les convalidacions d'estudis de formació professional específica derivada de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu (BOE num. 281, de 20 de novembre de 2014).
Cursos relacionats