Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Acompanyament i orientació en el desenvolupament professional del/les col·legiat/des en psicologia (Servei d'Orientació Professional)


Títol: Acompanyament i orientació en el desenvolupament professional del/les col·legiat/des en psicologia (Servei d'Orientació Professional)

Edició: 2022

Categoria: Institución

Descripció

El servei d’orientació professional es va començar a oferir al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya durant l’any 2016 arran la demanda de molts col·legiats/ades que sol·licitaven orientació per definir i desenvolupar la seva carrera professional. Amb set anys de recorregut, hem ofert anualment tallers de desenvolupament professional grupals i orientacions individuals adaptades a les necessitats del col·lectiu. El servei engloba:

 • Servei d’orientació professional individual: Dins del servei individual, s’ofereix un primer assessorament als col·legiats/ades i precol·legiats/es, de caràcter grupal, que necessiten informació general de la professió, com les sortides professionals de la Psicologia, les titulacions oficials, la regulació sanitària i la creació de nous nínxols de mercat.
 • La segona orientació individual permet delimitar millor el perfil professional, revisar les eines de presentació, l’ estratègia per arribar a les empreses o clients , o fer qualsevol altra consulta vinculada a la construcció de la carrera professional. Actualment hem realitzat més de 500 orientacions individuals per a col·legiats/ades i recol·legiats/ades des de 2016 fins a l’actualitat i un total de 40 sessions d’assessorament inicial grupals des de 2019 on han participat de 900 professionals, , incloent estudiants i professionals estrangers.

Tallers de desenvolupament professional: S’ofereix als col·legiats i col·legiades que es troben en una etapa de transició professional i busquen reforçar les seves competències, habilitats i estratègies per aconseguir un canvi professional amb major efectivitat. Els continguts generals dels tallers giren entorn a:

 • La definició del projecte professional
 • El disseny d'un pla de màrqueting individual d'accés al mercat laboral
 • La metodologia i estratègies per aconseguir els objectius proposats

Actualment hem realitzat un total de 163 tallers formatius de desenvolupament professional per a col·legiats/ades i precol·legiats/ades des de 2016 fins a l’actualitat.


Objetius

L’objectiu general del servei d’orientació professional és, acompanyar, donar suport i orientar al col·legiat/ada i precol·legiat/ada, en el desenvolupament de la seva carrera professional, per fomentar la seva ocupabilitat i facilitar l’accés al mercat laboral. La psicologia té àrees d’intervenció sanitàries i no sanitàries, i no totes les sortides professionals tenen una regulació específica que delimiti les competències a desenvolupar. El servei engloba, com hem esmentat a la introducció: les sessions grupals informatives, les orientacions individuals, i els tallers formatius grupals. L’assessorament inicial grupal permet una primera aproximació a la professió on es resolen els dubtes més generals sobre les diferents sortides professionals i la regulació sanitària. L’orientació professional individual, permet un acompanyament personalitzat per delimitar el seu perfil professional.Els tallers formatius permeten l’adquisició de nous coneixements.***VEURE DOCUMENT MEMÒRIA ADJUNTA

Llegir-ne més

Destinataris

El/les destinatari/es d’aquest servei són totes aquelles persones col·legiades i precol·legiades que mostren una necessitat d’acompanyament en un procés inicial de cerca de feina o de reorientar la seva carrera professional. El servei cobreix tots els dubtes que pot trobar el professional tant a l’inici de la seva carrera professional com al tancament de la seva vida laboral.

Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

La iniciativa sorgeix de la demanda d’informació per part del col·lectiu relacionada amb diferents temàtiques:

 • La regulació sanitària (2014). La regulació sanitària va comportar un canvi significatiu en la professió i en la pràctica que s’estava portant a terme a nivell clínic i sanitari fins el moment.
 • Obligatorietat de formació habilitant. Les competències professionals i la formació habilitant acostumen a ser les consultes més demandades.
 • Possibilitats de feina recent finalitzada la carrera. Els estudiants i recent graduats volen iniciar-se en la pràctica professional i moltes vegades no saben per on començar i es troben desinformats.
 • Canvi radical en el sector professional. És habitual que els professionals de la psicologia vulguin reorientar la seva trajectòria professional en diferents moments de la seva vida laboral.
 • Emprenedoria: Alguns professionals volen desenvolupar emprendre i requereixen del suport del servei per tirar-ho endavant i disposar de tècniques que els permetin madurar la seva idea de negoci.
 • Desenvolupament competencial: Alguns professionals sol·liciten formació per millor les seves habilitats i competències, per ser més resolutius en la recerca de feina i en l’assoliment dels seus objectius professionals.
Llegir-ne més

Metodologia

La metodologia que s’aplica per estructurar la part del servei d’orientació individual, és la següent: La persona interessada inicia el procés d’orientació a través de la seva participació a una sessió d’assessorament professional on es resolen els dubtes més comuns a través d’una sessió informativa on cada persona expressa la seva consulta, explica la seva experiència, etc. Un cop ha resolt aquests dubtes, si ho considera necessari, sol·licita una derivació al servei d’orientació professional, per rebre atenció de forma personalitzada.

Cada col·legiat o col·legiada de totes les seus del COPC pot rebre fins 3 orientacions professionals a l’any, on disposarà de tota la informació, eines i recursos, necessaris per, de la forma més autònoma i resolutiva possible, iniciar el seu procés de cerca activa. Donat que és un servei subvencionat pel COPC s’ha adequat per atendre cada situació professional:

 • Per als col·legiats i col·legiades en situació d’atur i quota especial, el servei és gratuït.
  * La gratuïtat requereix estar donat d’alta a la borsa de treball i haver realitzat com a mínim un taller o la sessió d’assesorament grupal impartit pel departmanet de desenvolupament professional del COPC.
 • Per a la resta de persones col·legiades i precol·legiades, el servei té un cost de 5 euros.

A continuació, presentem el contingut de les sessions d’assessorament inicial i de la orientació individual, on es pot veure el detall del treball que es realitza en les diferents sessions. 1. FASE ASSESSORAMENT INICIAL • Sessions inicials introductòries per informar i assessorar sobre dubtes generals de la professió. Aquesta sessió servirà per valorar la possibilitat de derivar a la orientació individual.

2. FASE ORIENTACIÓ INDIVIDUA

 • Sessions individuals per tractar la carrera professional del col·legiat/ada de forma personalitzada

*** Veure document memòria adjunta

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Recursos humans:

El servei d’orientació professional està format per un equip d’orientadores de les diferents províncies de Catalunya que treballen de manera coordinada amb el departament de desenvolupament professional de Barcelona i les seus:

 • Equip humà del Departament de Desenvolupament Professional format per psicòlogues col·legiades especialitzades en ocupabilitat i equip humà del Departament de Formació del Copc.
 • Equip d’orientadores col·laboradores del Copc format per psicòlogues col·legiades especialitzades en orientació i recerca de feina.

Recursos digitals:

El Copc disposa d’eines informàtiques per poder oferir les videoconferències grupals i individuals del servei, així com les seus presencials on es poden dur a terme les sessions en modalitat presencial, coordinant l’agenda amb cita prèvia. Els tallers formatius també es poden fer en les dues modalitats, segons necessitats.

Recursos materials:

Actualment el Copc posa a disposició dels col·legiats/ades dues guies d’orientació professional, que estan publicades al web i que ofereixen un banc de recursos generals i específics de psicologia per la recerca de feina i la pràctica professional.

Llegir-ne més

Temporalizació

En relació a la temporalització de les orientacions individuals, el col·legiat/ada o precol·legiat/ada el pot sol·licitar durant tot l’any natural. Concretament, de les sessions d’assessorament inicial que s’organitzen amb caràcter grupal i em modalitat online, es planifiquen un total de 9 sessions amb una periodicitat d’una sessió mensual, a excepció dels mesos amb menor activitat al Copc per la manca de quòrum i demanda. El Servei d’orientació individual, s’estén des del gener fins al desembre, amb excepció del mes d’agost que queda inoperatiu també per manca de demanda En relació a la temporalització dels tallers formatius, es planifiquen semestralment, juntament amb el pla d’activitats formatives del Copc.***VEURE DOCUMENT MEMÒRIA ADJUNTA
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

El servei d’orientació professional, està molt ben valorat pel col·lectiu. Segons les enquestes de satisfacció d’aquest any:

 • El nivell de satisfacció global respecte a les sessions d’assessorament inicial (primer trimestre 2022) mostren una puntuació alta, amb una mitjana de 9,5
 • Les sessions d’orientació individual, segons les enquestes de valoració (primer trimestre 2022) es valora amb una nota mitjana alta, de 9,71.
 • Satisfacció global respecte al docent dels Tallers formatius: 8,94
 • Satisfacció global respecte a la formació que has realitzat al COPC: 8,89
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots