Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

AULA: PROFESSIONS DE FUTUR


Títol: AULA: PROFESSIONS DE FUTUR

Edició: 2023

Categoria: Empresa

Enllaç al projecte

Descripció

El projecte Aula: Professions de Futur és un projecte social i educatiu que neix davant del desconeixement dels joves envers el seu entorn industrial, quina tipologia d’indústria existeix al nostre territori i quines són les professions més demandades a la comarca de l’Anoia.

Els mateixos centres educatius van creure necessari establir un vincle entre escola i empresa, per apropar a aquests joves als sectors industrials i econòmics emergents que tenim al nostre voltant.

Aquest projecte va néixer l’any 2015 amb l’objectiu d’incrementar i millorar la relació empresa-escola, la qual considerem un eix bàsic per aconseguir l'evolució del sistema educatiu i el món educatiu.

El projecte, destinat a alumnes d’ESO, Batxillerat i alumnes de Cicles Formatius, inclou xerrades dels empresaris a les escoles i també visites dels alumnes a les empreses del territori perquè puguin copsar la realitat del món laboral i empresarial de ben a prop. Alhora, també es realitzen tallers sobre les competències bàsiques i professionals més valorades per les empreses.


Objetius

L’objectiu principal d’aquest projecte és el de donar a conèixer als joves la realitat econòmica del territori, conscienciar-los de la formació i les competències que demanen les empreses, donar visibilitat a la feina i els oficis actuals, apropar els processos industrials als joves per tal que es familiaritzin i hi tinguin interès, i també sensibilitzar la societat de la importància de formar-se en oficis, titulacions i sectors industrials de la comarca com a garantia de retenció del talent a la zona. 

• Apropar als joves la realitat empresarial.

• Donar visibilitat a les professions que estan presents a la comarca.

• Conèixer els perfils professionals necessaris per poder treballar a la comarca.

• Conèixer i donar importància als oficis.

• Sensibilitzar a la societat de la importància dels oficis existents a la comarca.

• Familiaritzar als joves dels processos industrials existents a la comarca.

• Proporcionar informació de les diverses formacions que tenim a la comarca.

Llegir-ne més

Destinataris

Està destinat principalment als joves de l’Anoia, estudiants d’ESO, Batxillerat i de Cicles Formatius de tots els centres formatius de la comarca que estiguin interessats a participar.

Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

Un dels col·lectius que més valor poden aportar a la nostra comarca en un futur són els joves, les persones que estan en el moment de formar-se i decidir el seu futur. És  imprescindible que aquests joves tinguin la informació del panorama econòmic de l’Anoia, dels sectors industrials més actius i del mercat laboral actual, per tal d’acompanyar-los en l’orientació professional.

Dins de les seves inquietuds també els hi serà molt útil conèixer en quines professions es poden formar per assegurar-se un futur professional a la comarca, i d’aquesta manera combatre l’atur juvenil, i també formar al nou talent del territori.

Per aquest motiu necessitem una bona oferta formativa a la comarca, i una bona orientació, en aquest cas que escola i empresa facin accions conjuntes per apropar als joves a les empreses de la comarca. 

Per portar a terme aquest projecte es imprescindible la col·laboració amb les escoles de tota la comarca de l’Anoia i adaptar-lo també a les seves necessitats.

Llegir-ne més

Metodologia

Dins el projecte de les professions de futur existeix un gran ventall d’activitats per oferir a tots els centres educatius de la comarca de l’Anoia.

Aquestes activitats estan detallades a continuació:

• Visitem una empresa: s’organitza una visita amb una empresa de la comarca que satisfaci les necessitats demanades pel centre, tenint en compte els coneixements a aprendre i el sector que els hi interessa.

• Xerrades: “Empresa i indústria, què? Qui? Com?”: les xerrades les porten a terme empresaris/es o treballadors/es de l’empresa voluntària. La temàtica és escollida arran de les necessitats que presenta el centre participant.

• Presentació de l’empresa i dels sectors industrials de la comarca: les tècniques de la UEA presenten als alumnes què és l’empresa, quins sectors empresarials existeixen i quins són els més representatius a la comarca. En aquesta proposta també hi entra una dinàmica participativa amb els alumnes, en la qual ells mateixos fan l’exercici de posar-se dins d’una empresa, conèixer quins departaments existeixen i quina funció té cadascun d’ells.

• Networking entre empresaris-professors: és important i interessant que els professors coneguin bé la realitat industrial i empresarial de la comarca per poder traslladar-ho als alumnes, i també pels empresaris és important conèixer quines inquietuds tenen els joves, que són el futur talent del nostre territori.

• Orientació i mentoratge als joves: aquest és un espai en format individual que poden demanar els i les alumnes interessat/des, en cas que tinguin curiositats o bé dubtes entre diferents sortides professionals i obtenir informació de primera mà.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Les xerrades i els tallers estan estructurats en sessions de 60 minuts de durada. Els continguts es preparen en funció de les demandes i les necessitats de les escoles. S’ofereixen visites a les empreses , xerrades i tallers a les escoles. 

Per grups d’alumnes, s’organitzen visites guiades a empreses de la comarca, segons els dieferents sectors: diferents sectors: metall, packaging, TIC, paper, químic, curtits, logística, moda, alimentació, economia circular), en la qual s’explica i es dona a conèixer el sector, l’entorn professional, la tasca a la que es dedica l’empresa, els diferents llocs de treball que hi intervenen, el procés productiu i la seguretat laboral. In situ, amb visita a les instal·lacions. 

- Taller sobre competències i talent

- Taller sobre coneixement general dels sectors de la comarca de l’Anoia.

Tècniques de la pròpia entitat entreguen material didàctic, on hi consta informació i dades que s’expliquen a la sessió. 

En aquesta activitat l’objectiu és que els alumnes tinguin una visió amplia de quins sectors industrials existeixen, quins són els punters a la comarca i quines sortides professionals estan més demandades.

A la mateixa sessió també es proposa una dinàmica grupal, en la que a partir d’unes premisses els alumnes han de pensar, compartir amb els companys i decidir quines tasques es fan dins d’una empresa, quines feines poden arribar a portar a terme ells mateixos el dia de demà.

Llegir-ne més

Temporalizació

El projecte es porta a terme durant el termini del curs escolar, començant al mes de setembre fent les primeres accions de contacte amb els centres formatius, finalitzant al mes de juny les visites o xerrades, i al mes de juliol fent la cloenda i presentació de la memòria del projecte.

El projecte es divideix amb les següents fases:

a. Captació i contacte a totes les escoles 

b. Captació de totes les empreses 

c. Elaboració del calendari 

2a Fase – Enquesta als alumnes prèvia a la visita o xerrada. Abans de la visita de l’empresari, es farà arribar als alumnes que assistiran a la xerrada, una enquesta per tal que responguin què coneixen del teixit industrial i empresarial de la comarca; de l’empresa i sector que pertany el ponent, per avaluar, posteriorment, quin ha estat l’impacte de la xerrada / visita

3a Fase – Xerrada o taller de l’empresari al centre educatiu. Amb l’objectiu de donar a conèixer la seva empresa i el teixit industrial de casa nostra. 

4a Fase – Visita a l’Empresa - Els alumnes dels centres també tindran l’oportunitat de visitar a l’empresa, per tal que puguin conèixer de ben a prop el sector, el funcionament de l’empresa per dins, de cada departament, i fer-se una idea del dia a dia. 

 5a Fase – Enquesta als alumnes posterior a la visita, al finalitzar la sessió

6a Fase – Elaboració informe final projecte al tancament del curs.

Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

Durant el curs 2022 – 2023 podem afirmar que hi ha hagut una gran participació en aquest projecte, amb 8 escoles i 620 alumnes en total. La participació ha sigut per part de 2n ESO, 3r ESO, 4t ESO, Batxillerat, CFGM i CFGS.

Dels 8 centres formatius participants, s’han organitzat un total de 25 sessions realitzades amb la col·laboració de 17 empreses voluntàries.

Als alumnes se’ls hi va facilitar una enquesta abans i després de l’activitat a la qual participaven, i dels resultats d’aquestes enquestes podem abstreure les següents conclusions:

La gran majoria dels joves responien que no tenien coneixement del territori ni del seu teixit industrial, però que si que volien tenir-ne informació.

Un cop realitzades les diferents activitats que proposa el projecte, un 89% dels alumnes respon que el fet d’haver participat en una sessió del Professions de Futur no li ha provat un canvi d’orientació professional, però un 2% ha respost que si, que li ha fet replantejar-se què seguir estudiant o en què es vol dedicar en un futur.

En quant a la valoració de si tenen interès per conèixer altres empreses i sectors, un 48% dels joves respon que si. És un percentatge molt ali i important a destacar, ja que significa que aquest projecte els ha despertat curiositat i interès per un món al qual s’hi hauran de trobar però que encara no s’havien plantejat endinsar-se.

També és important destacar els valors que creuen els joves avui dia, que ha de tenir un empresari/a, és a dir el seu futur responsable, i quins valors ha de tenir una empresa, el lloc on voldrien treballar el dia de demà.

- Valors de l’empresa:

Innovació

Treball en equip

Qualitat


- Valors de l’empresari/a:

Responsabilitat

Empatia

Lideratge

Altres curiositats a destacar és el fet de que al moment d’informar i donar a conèixer aquesta informació als alumnes, a la vegada ens adonem que també estem informant als professors d’aquests joves. Professors que tenen una gran labor en l’orientació acadèmica i laboral dels seus alumnes, i que per tant també han d’estar informants sobre el teixit industrial i empresarial del seu territori.

Llegir-ne més

Conclusions

Els joves de la comarca, i bona part de la societat, desconeix enormement la realitat del teixit econòmic de l’Anoia; ni els sectors emergents, ni els perfils més demanats. La important concentració empresarial que hi ha en sectors com el metall, el paper i cartró, el tèxtil, la confecció, la pell, el packaging i les arts gràfiques és una oportunitat laboral, però els joves no escullen unes “feines” que desconeixen. Així, tot i tenir una comarca industrial, els nostres joves trien més formacions de la branca social-humanístic, especialment en l’àmbit universitari i si afegim que a la formació professional no compta amb el prestigi que es mereix, és encara més difícil que els joves de l’Anoia trobin l’encaix en els perfils laborals que necessiten les empreses d’aquí. Les possibilitats hi són, però la societat tampoc és prou conscient de tot el que la comarca ofereix. A més, des de l’empresa es recorda que tenim una indústria més segura, més neta, més implicada, més col·laborativa i més responsable del que la societat creu.

Llegir-ne més

Bibliografia y webgrafia

Documents interns del Fòrum Empresarial de la Unió Empresarial de l'Anoia

Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots