Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Colònies d'orientació acadèmica i laboral


Títol: Colònies d'orientació acadèmica i laboral

Edició: 2011

Categoria: Menores 35

Autor: Maria Gausí i Justo

Descripció

Aquest projecte respon a la voluntat de promoure unes colònies d’orientació acadèmica i laboral per a joves de 16 a 25 anys de la ciutat de Barcelona. Aquest està pensat com un programa a desenvolupar dins d’una entitat juvenil de Barcelona especialitzada en l’orientació acadèmica i professional de joves a la ciutat. El projecte consisteix en l’organització d’unes colònies d’orientació acadèmica i laboral de 2, 4 i 7 dies on els joves trobin un espai on poder identificar les seves dificultats en la definició del seu itinerari acadèmic i professional i en el conseqüent procés de recerca de feina, tot compartint-ho amb altres joves de la seva edat. Es pretén posar l’accent en el/la jove com a protagonista del seu procés, ja que és sobre qui ha de recaure el paper proactiu i responsable, des de la presa de consciència i de decisió. Les jornades es desenvoluparan en diferents cases de colònies de la província de Barcelona i s’organitzaran diferents grups en funció de l’edat d’aquests.


Objetius

Objectius generals

1) Mostrar als i a les joves quines són les seves capacitats i aptituds i explicitar els seus interessos.
2) Evitar el malestar individual provocat pel desajustament entre els seus interessos personals i les demandes socials.
3) Orientar els i les joves en l’elecció d’una ocupació que els permeti avançar en el desenvolupament personal i social, seguint el ritme de les seves capacitats i aspiracions.
4) Contribuir a l’estabilitat personal i professional de cada jove.
5) Generar conductes de canvi i superació, dirigides a un perfil més competent
i adaptable.

Objectius específics:
1) Establir una descripció de la situació del mercat laboral i les seves variables.
2) Indicar les possibilitats i les ofertes del mercat de treball.
3) Facilitar la comprensió del context situacional en què es troben els i les joves, com a individus i com a grup.
4) Conèixer el concepte de treball i saber com prendre decisions.
5) Saber l’oferta formativa de l’entorn més profitosa per als interessos individuals de cada jove.
6) Comprendre's millor a si mateixos i els seus actes.
7) Afavorir la superació de prejudicis i cognicions desadaptades.
8) Potenciar la comunicació interpersonal i el treball en equip.
9) Conèixer nous conceptes i procediments i integrar-los en la seva jerarquia de valors.
Llegir-ne més

Destinataris

Les colònies d’orientació acadèmica i laboral van destinades a joves d’entre 16 i 25 anys inscrits/es com a demandants d’ocupació i residents a Barcelona. Hi haurà un total de quatre grups i es realitzaran mensualment per a dos grups d’edat. Per tant, s’oferirà la possibilitat de participar a les colònies d’orientació per a cada grup d’edat cada dos mesos. El fet d’intercalar els diferents grups d’edat mensualment té la finalitat d’oferir un servei més divers i al mateix temps més continu al llarg de l’any.

Anualment es desenvoluparan un total de 20 colònies d’orientació i s’atendrà a un màxim de 200 nois i noies, 10 joves com a màxim per a cada colònia.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

Els motius que fonamenten aquest projecte són diversos:

1) En primer lloc, la crisi actual està incidint amb més intensitat en el col·lectiu de població activa jove i està comportant un índex d’atur juvenil a tot l’estat de gairebé un 45%, xifra insòlita i que dobla la mitjana d’atur juvenil europeu. A Catalunya segons els darrers resultats del primer trimestre de 2011 de l’Observatori del Mercat de Treball, l’atur entre els i les joves de 16 a 24 anys és d’un 43’28%. La Comissió Europea ja ha alarmat de la preocupant situació i és evident que calen realitzar reformes estructurals importants. L’Educació Secundària Obligatòria s’acaba als 16 anys i actualment a Espanya hi ha un 31,2% de fracàs escolar. Aquests joves que no acaben els estudis obligatoris s’enfronten a un mercat de treball més exigent que mai i que els ofereix poques possobilitats. Del percentatge d’adolescents que finalitzen l’Educació Secundària Obligatòria, alguns saben que no volen seguir estudiant: volen incorporar-se al món laboral (per necessitat o no) però no saben de què treballar. A aquesta situació cal sumar-hi aquells joves que han seguit estudiant Cicles Formatius, Batxillerat i fins i tot estudis universitaris superiors i, malgrat això, creuen que s’han equivocat d’elecció i/o no troben feina ajustada als seus estudis. I finalment, també cal afegir-hi aquells/es joves que havent tingut ja les seves primeres experiències professionals en algun determinat àmbit no volen seguir per aquell camí. Tots ells i elles estan desorientats/des i requereixen una especial atenció.

2) En segon lloc, i a banda de la situació conjuntural econòmica, ni a Barcelona ni a Catalunya ni en tot l’Estat Espanyol no existeix un programa d’orientació acadèmica i laboral d’aquest tipus. El tipus d’orientació per la qual s’aposta en aquest projecte no es limita a pagar una ajuda als i a les joves a canvi de formar-se ni a proporcionar mera informació sobre els camins acadèmics i professionals o sobre la situació del mercat laboral, sinó que aquest tipus d'orientació potencia un model per competències que afavoreix la reflexió, l’autoconeixement, l’intercanvi i la presa de decisions per sí mateixos/es, i incideix en la importància de tot plegat en l’afrontament de futures situacions que puguin esdevenir. Aquest tipus d’orientació tampoc es limita a ensenyar als i les joves a decidir el que volen per demà sinó també a què disposin dels recursos necessaris per saber decidir el dia de demà. Amb això es vol conscienciar als joves que només ells/es són protagonistes del seu propi procés i que sols ells/es tenen el poder de decidir i construir el seu camí professional aprenent a detectar els factors d’influència més significatius i, sobretot, de la importància que juga la família i la societat en les seves expectatives i la presa de decisions realment no desitjades. L’orientació proposada en aquestes colònies també aporta una intervenció grupal, col·lectiva, la qual resulta molt interessant per generar sentiments de cohesió, col·laboració, comprensió i ajuda mútua entre els i les joves. I, finalment, les colònies d’orientació afavoreixen dos sentiments molt importants tant en l’adolescència com en la joventut: el sentiment d’identificació amb d’altres persones que estan en la mateixa situació i el sentiment d’acompanyament en la tasca de buscar la trajectòria professional desitjada i, en definitiva, del seu projecte de vida.

3) En darrer lloc, aquest projecte es tracta d’un programa atractiu de cara als i a les joves. La problemàtica actual de la majoria de polítiques dirigides al col·lectiu jove passa per la manca de motivació. La motivació no és un tret de la personalitat que és té o no. S’ha de comptar que el/la jove presenti una motivació en començar el procés. Per a què mobilitzi la seva energia i el seu interès cap a una fita o un objectiu, aquests han de tenir sentit. Per aquesta raó el procés ha de ser significatiu, que és ell/a qui el va definint, construint. L’experiència de passar uns dies fora de casa, fora de l’entorn urbà i amb gent de la mateixa edat afavoreix el sentiment de què tot el que es treballa li pertany i que només ell/a és el responsable del seu propi procés.

Finalment, cal esmentar que un treball de camp realitzat a finals de 2010 a 10 professionals del sector i a 10 joves entre 18 i 25 anys de la ciutat de Barcelona, manifesta l’interès en què existeixi un programa d’orientació com el que s’exposa i valora el seu caràcter innovador així com la seva visió d’èxit.
Llegir-ne més

Metodologia

Tal com s’ha exposat , les colònies d’orientació acadèmica i laboral s’engloben dins d’una entitat juvenil de Barcelona i això a efectes pràctics significa que s’emmarca dins d’un itinerari individualitzat d’orientació. El/la jove que recorri al servei començarà amb una intervenció individual amb un/a tècnic/a d’orientació. Després d’una primera fase en la qual es prendrà el primer contacte, se li explicarà en què consisteix el procés i s’acordarà com ajustar-lo a les seves necessitats, es passarà a una segona fase on s’oferirà entre d’altres coses la possibilitat d’una intervenció individual juntament amb una intervenció grupal: les colònies d’orientació laboral. Finalitzada aquesta segona fase, el/la jove entrarà en la darrera etapa del procés mitjançant una intervenció individual altre cop i en la qual s’avaluaran els resultats del seu itinerari.

1) Fase inicial
Durant aquesta fase el tècnica/a d’orientació laboral explicarà en què consisteix el procés d’orientació i acordarà juntament amb el/la jove com ajustar-lo a les seves necessitats.
2) Fase de treball
Durant aquesta fase s’analitzaran tots aquells aspectes que ajudin a definir l’ objectiu professional del o de la jove. El nombre de sessions de treball d’aquesta fase dependrà directament de l’objectiu i de les accions que es pacti entre jove i l’orientador/a. S’estudiaran les següents qüestions: motivacions i preferències, interessos, mercat de treball, anàlisi de llocs de treball, competències, fortaleses i debilitats, definició d’objectiu/s i pla de millora. És en aquesta segona fase del procés d’orientació quan s’oferirà als i a les joves la possibilitat de realitzar les colònies d’orientació.
3) Fase de tancament
Finalment, en aquesta darrera es realitzarà una valoració del procés que ha seguit el/la jove per analitzar tot els passos que ha anat fent al llarg del temps i veure si les decisions preses i els canvis realitzats han estat útils per la consecució de l’objectiu/s inicialment marcat/s. No es tracta tant d’una avaluació de resultats, sinó de procés.

Atenent als diferents criteris de classificació de la intervenció, en funció del nombre de persones parlarem d’una intervenció individual o grupal i en funció de l’objectiu de l’orientació parlarem d’informació professional o assessorament:

Intervenció individual
La intervenció individual comprèn una atenció dirigida únicament a una persona. Aquesta no tindrà lloc a les colònies d’orientació acadèmica i laboral, malgrat que hi haurà espais i temps per afavorir-la si així ho desitja un/a jove. Aquest tipus d’intervenció es durà a terme principalment a la pròpia entitat abans i després de les colònies.
Intervenció col·lectiva
La intervenció col·lectiva comprèn accions dirigides a atendre diverses persones al mateix temps tot i tenint en compte la individualitat de cada jove. Aquest tipus d’intervenció facilitarà l’aprenentatge, la cohesió entre els diferents membres del grup i actuarà com un element terapèutic i orientador. El paper del tècnic/a d’orientació i formació en la intervenció col·lectiva serà moderador i informador. Dins d’aquesta intervenció es duran a terme les següents activitats:

Activitats informatives: Exposicions, Sessions grupals, Documents informatius

Activitats interventores: Dinàmiques grup, Rol- playing, Fòrum, Diàlegs simultanis, Pluja d’idees, Jocs reflexius

Intervenció informativa
La informació acadèmica i professional, dins del procés d'orientació professional, s'entén com un tipus d'interacció poc profunda o merament informativa. A les colònies d’orientació tindrà lloc aquesta funció quan s’informi sobre itineraris educatius, formació, requisits d’accés o bé sobre la situació del mercat de treball.

Intervenció d’assessorament
L'assessorament fa referència al procés d'interacció entre l’usuari/ària i el/la tècnic/a per solucionar un problema d'àmbit professional. L'assessorament se situa dintre de l'orientació a un nivell més profund que la mera informació. La principal funció de l’assessorament serà informar (per exemple d’opcions formatives), prevenir (de possibles situacions de desadaptació basades en el desconeixement d'un/a mateix/a o del marc sociolaboral) i desmitificar (per exemple de falses creences o idees estereotipades sobre els processos d'inserció i d'ocupació). Els recursos tècnics que s’empraran en les colònies d’orientació seran de cinc tipus (Guia Claus Tutorials, 2008): de comunicació (escolta activa, reformulació, clarificació i devolució), per afavorir l’anàlisi i el contrast (preguntes obertes, preguntes clau, confrontació, afirmació, síntesi, entre d’altres), per promoure la decisió i l’acció (balanç decisional, mapes mentals i diagrama en arbre), per treballar la resistència (vorejar el tema, devolució, descentralitzar el focus) i per facilitar el desenvolupament competencial (història competencial, transferència d’aprenentatges, distància per l’anàlisi, experiència d’èxit, identificació de punts forts i febles, mapa de capacitats i constrast de competències).

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Recursos materialsEQUIPAMENTS I INFRAESTRUCTURA BÀSICA:
Seu central de l’entitat a la ciutat de Barcelona.
Cases de colònies dins de la província de Barcelona, que mitjançat subcontractació oferiran el seu servei per desenvolupar les colònies. Les estades sempre seran a pensió completa i la seva accessibilitat tindrà en compte les barreres arquitectòniques (superades per rampes, ascensors, amples de pas suficients, etc).

GESTIÓ DELS ESPAIS:
Les cases de colònies es reservaran amb previsió a través de l’Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya (ACCAC). En funció de la disponibilitat en el moment de la reserva es realitzaran en un lloc o en un altre però sempre es procurarà gestionar la reserva en cases de comarques properes a Barcelona, com el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, a un màxim de 60 km de distància de la ciutat comtal.

GESTIÓ DELS DESPLAÇAMENTS:
Mitjançant subcontractació es comptarà amb una companyia d’autobusos que gestionarà els desplaçaments dels i de les joves i l’equip de professionals cap a la casa de colònies. El transport amb què es comptarà estarà adaptat a aquelles persones amb algun tipus de discapacitat física.

Recursos humans
A banda del personal propi de l’entitat juvenil (director/a de l’entitat, tècnic/a de projectes i captació de fons, tècnics/ques d’orientació laboral, tècnics/ques de formació, etc.), pel desenvolupament del projecte en qüestió caldrà la col·laboració d’un coordinador/a de les colònies i un tècnica/a de formació.

Costos i pressupost
S’estima de forma orientativa l’existència de les següents despeses directes:
•Costos derivats dels professionals i tècnics implicats en el projecte:
-24.000€ per any i tècnic/a d’orientació/formació.
-30.000€ per any i coordinador/a de les colònies d’orientació
•Costos generats per la compra de materials necessaris per a desenvolupar les activitats previstes en el projecte.
-5.000€ per any
•Costos generats per accions de difusió i promoció del projecte.
-12.500€ per any
•Costos generats per la subcontractació de les cases de colònies i servei de desplaçament.
-29.680€ per any
•Costos generats per les assegurances i els desplaçaments implicats en el projecte.
-21.600€ per any
•Costos generats per la gestió del projecte.
-3.500€ per any

S’estima de forma orientativa l’existència de les següents despeses indirectes (electricitat, calefacció, etc.): 2.100€ per any

En resum, s’estima un pressupost total del projecte de 149.380,00€.

Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

En les colònies d’orientació acadèmica i laboral s’avaluaran diversos aspectes: Programa, agents de l’acció, producte, organització-infraestructura i aspectes relacionals.


El desenvolupament de l’avaluació es basarà tant en mètodes quantitatius, basats en l’anàlisi de les tècniques, instruments, proves i resultats emprats en la intervenció, com en mètodes qualitatius, basats en el què li succeeix al/la jove, en termes del seu desenvolupament i creixement personal i professional.

Pel que fa a l’avaluació quantitativa, aquesta es realitzarà mitjançant diversos indicadors:

a)Nombre de joves participants en cadascuna de les colònies d’orientació. Aquí s’avaluarà tant el nombre de participants que iniciïn i acabin les colònies com els que iniciïn però no acabin les colònies per motius diversos, sobretot pel que fa a les de 4 i 7 dies.
b)Nombre de joves que aconsegueixen assolir els objectius de les colònies d’orientació.
c)Predisposició a participar en unes altres colònies d’orientació.
d)Grau de satisfacció general dels alumnes.

L’instrument que s’emprarà per dur a terme aquesta avaluació qserà un qüestionari que es distribuirà l’últim dia de les colònies, abans de marxar.

Pel que fa a l’avaluació qualitativa, aquesta es realitzarà mitjançant diferents indicadors, que van lligats als objectius específics de les colònies d’orientació.
Els instruments que s’empraran per dur a terme aquesta avaluació qualitativa seran l’intercanvi d’opinions, l’observació i el registre acumulatiu.

Finalment, a banda de l’avaluació que realitzaran els/les mateixos/es joves, els/les tècnics/ques de formació també hauran de complimentar un autoinforme d’avaluació de les colònies d’orientació laboral. La combinació de les avaluacions de totes dues parts permetran tenir una visió holística de tota l’activitat.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots