Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Comastech Centre Politècnic Comas


Títol: Comastech Centre Politècnic Comas

Edició: 2022

Categoria: Centros educativos de Formación Profesional

Autor: Maga Gil i Mireia Vilalta

Descripció

Comastech Centre Politècnic Comas, amb el número 17010751 i amb RESOLUCIÓ EDU/2144/2020, de 24 d’agost, és un centre privat específic que abasta totes les etapes de la vida professional de les persones:

 • Formació professional: Dos Cicles Formatius, Grau Mitjà Soldadura i Caldereria i Grau Superior 3x2 DUAL Fabricació Mecànica i Mecatrònica Industrial.
 • Formació continuada: centrada en la millora de les competències de les persones en situació d’ocupació dintre del sector metall-mecànic.
 • Formació ocupacional: centrada en donar oportunitats d’inserció a les persones.

Comastech va ser fundat l’any 2018, any del Centenari del naixement de Francesc Comas i Antonijuan, fundador de l’empresa TMCOMAS i mestre de molts aprenents i operaris de l’empresa, en els seus més de 50 anys de carrera professional.

L’empresa, va decidir apostar per una innovació disruptiva de la gestió del talent. El centre ha estat creat per impulsar i gestionar el projecte educatiu i la seva inserció en el teixit industrial de la zona d’influència geogràfica del mateix, situat a la vila de Blanes, frontera entre les comarques del Maresme i de la Selva.

La zona es caracteritza per un fort pes econòmic del sector turístic, i subsidiari d’aquest, el de construcció i immobiliari. Tanmateix, la zona gaudeix d’una rica tradició de fabricació mecànica, amb l’existència d’un sector consolidat que les successives crisis econòmiques no han aconseguit eliminar.

Comastech és el punt final d’un projecte nascut d’una necessitat real. La zona geogràfica d’influència de l’escola no disposa de cap centre de formació professional amb ensenyaments de la família de la Fabricació Mecànica i/o Instal·lació i Manteniment, a més, les empreses de la zona pateixen un greu problema de mancança de professionals formats que compromet el seu creixement i expansió.

Amb Comastech es planteja que la formació de professionals del sector metall mecànic pot generar una sèrie de beneficis:

 • Les empreses del sector a la zona, podran consolidar paulatinament un conjunt de professionals amb experiència que permetrà a mig termini garantir el creixement del sector.
 • La formació d’alumnes en aquestes especialitats garantirà el seu accés al mercat laboral, ja que la necessitat dels mateixos és real.
 • Millorarà la imatge i el prestigi social dels professionals del sector metall-mecànic en la societat.
 • Donarà visibilitat a la importància de la incorporació de les dones en un sector majoritàriament masculí.


Objetius

El Centre es defineix com inclusiu, laic i respectuós amb la pluralitat.

Objectius de Comastech són:

 • Educar, formar i orientar l’alumne perquè sigui capaç de desenvolupar les capacitats i competències professionals corresponents a les qualificacions dels estudis que ofereix el centre.
 • Oferir una formació de qualitat i adaptada als canvis tecnològics i als requeriments socials.
 • Preparar l’alumnat per a la incorporació al món laboral i/o per a continuar altres estudis.
 • Treballar per la transmissió i l’intercanvi de coneixements entre la comunitat educativa.
 • Impartir formació al llarg de la vida: formació professional inicial, formació ocupacional i formació continuada.
 • Garantir que els coneixements i les capacitats transmeses son les adequades per la realitat socioeconòmica de les empreses de la zona d’influència, possibilitant el creixement tant dels alumnes com de les empreses on desenvolupin la seva carrera professional.
Llegir-ne més

Destinataris

Els destinataris als que va enfocat el projecte de Comastech, són tots els grups de persones incloses dins de les tres branques dels programes formatius que s’ofereixen.

Així doncs:

 • Formació professional: joves a partir de 16 anys amb les titulacions d’accés a CFGM o CFGS requerides pel Departament d’Educació.
 • Formació continuada: totes les persones en edat laboral que vulguin millorar les seves competències professionals i que es troben en situació d’ocupació.
 • Formació ocupacional: persones en situació d’atur que vulguin millorar la seva situació professional.

Un altre dels col·lectius a tenir en compte dins el projecte de Comastech són les empreses col·laboradores que es beneficiaran de la formació i qualificació de les persones dins dels grups anomenats, i de la incorporació de personal qualificat.

Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

Comastech Centre Politècnic Comas vol ser un centre de formació professional amb un projecte educatiu propi i singular, que sigui referent en l’àmbit de la Fabricació Mecànica i la Mecatrònica Industrial, prenent els valors tradicionals del treball en metall-mecànica i adaptant-los a les noves tecnologies i realitats socials de cada moment.

Part d’aquesta iniciativa és aconseguir una millora contínua en els resultats i en la satisfacció dels grups socials implicats: alumnat, equip humà i empreses.

Comastech és fundat per cobrir la necessitat de personal format en els ensenyaments propis de les famílies de Fabricació Mecànica i Instal·lació i Manteniment en el sector industrial de mecànica i el metall. Per tant, des del seu propi naixement, el centre té com a principi fonamental fomentar, establir i mantenir les relacions directes i estretes amb el teixit empresarial de la zona d'influència, així com amb les associacions i gremis professionals afins.

A banda de formar als alumnes en competències professionals, el Centre vol formar persones, futurs treballadors, en valors com el treball en equip, la responsabilitat, l’autoexigència, l’esforç, la cooperació i l’autonomia. Vetlla per que les relacions en el centre s’orientin pels camins de la tolerància, la no discriminació per raons de sexe, raça, ideologia o condició social, la igualtat, la llibertat, la responsabilitat i el diàleg, fomentant l’esperit crític i el respecte pel medi ambient. S’introdueixen les novetats que milloren el procés formatiu de l’alumnat des de dues vessants: incorporant novetats pedagògiques i educatives, i incorporant els procediments tècnics i tecnològics innovadors al currículum, adaptats a l’entorn educatiu i a l’entorn socioeconòmic del sector.

El centre està compromès amb la millora contínua establint sistemàtiques per la reflexió, la revisió, l’avaluació i la introducció de millores a tots els nivells, des de l’activitat a les aules fins a la gestió del centre. Es fomenta la capacitat creativa de l’alumnat, promovent les seves inquietuds, l’aprenentatge actiu i la curiositat científica i tecnològica.

Finalment, es vol crear consciència pel respecte i la preservació del medi ambient, gestionant la correcta eliminació de residus tòxics i perillosos i la recollida selectiva.

Llegir-ne més

Metodologia

La filosofia de Comastech es basa en aprendre fent.

Es planteja l’educació com una tasca col·lectiva i de treball en equip, entenent-la com un procés integral de la persona, sobrepassant plantejaments exclusivament instructius i oferint formació al llarg de la vida: formació professional inicial, ocupacional i continuada.

S’entén la Formació Professional com un compromís formatiu que implica a l’alumnat, a l’escola i a les empreses. Per aquesta raó, s’opta per la formació en règim DUAL pels alumnes del CFGS com a vehicle d’expressió d’aquest compromís, a més, es promouen les relacions amb el món laboral i les empreses del sector de la Fabricació Mecànica i Instal·lació i Manteniment.

S’introdueixen les novetats que milloren el procés formatiu de l’alumnat des de dues vessants: incorporant mesures d’innovació en els processos d’ensenyament-aprenentatge utilitzant com a eina de suport pedagògic les Tecnologies de la informació i la Comunicació (TIC), i l’aprenentatge de recursos en Tecnologies per l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC), per facilitar la tasca docent diària i de de l’alumnat, incorporant noves eines en un procés de millora contínua de les competències informacionals i de les capacitats dels alumnes cap a aquest tipus de recursos. Les nostres prioritats són formar i qualificar les persones.

A més a més, el català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua vehicular emprada normalment per l’aprenentatge al centre: activitats orals i escrites, exposicions del professorat, material didàctic físic i virtual, activitats d’aprenentatge i avaluació, informes i comunicacions. En aquest darrer, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen es faran les còpies o documents necessaris de forma bilingüe català – castellà.

Tenint en compte les característiques pròpies de l’alumnat del centre, es procurarà que practiquin el català en les exposicions orals i que també es faci sevir en les activitats complementàries. El Centre vetlla perquè l’alumnat, a més d’utilitzar amb correcció les llengües catalana i castellana, empri adequadament els recursos bàsics del llenguatge tècnic propi del sector.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

L’organigrama de l’escola està format per un equip humà multidisciplinari format per: Direcció, Coordinació Pedagògica, Mestre de Taller, Professorat, Equip d’Orientació, Secretaria i Departament de Comunicació.

Com a recursos materials, el Centre està ocupat per un taller de 600m2 dividit en diferents àrees de treball: àrea de Mecatrònica Industrial equipada amb panells de Pneumàtica, Electricitat i Hidràulica; àrea de Fabricació Mecànica formada per: vuit torns i set fresadores convencionals, tres rectificadores, un torn i una fresadora per CNC i àrea de soldadura; àrea de muntatge: espai polivalent, bancs de muntatge i de treball amb vuit cargols de banc.

El taller està totalment equipat per tal de realitzar una formació més pràctica que teòrica, en consonància amb la filosofia del centre: Aprendre fent.

A més el centre disposa de dues aules equipades amb pissarra digital, una biblioteca i una aula d’informàtica equipada amb dues impressores 3D, un plòter, un robot col·laboratiu d’Universal Robots, onze ordinadors i una pissarra digital.

Com a recursos pedagògics, el centre utilitza diferents llicències digitals, tant pels alumnes com pel professorat, i alguns llibres físics de les Editorials següents: Ediciones EO, Marcombo, Sintesis i Editex.

Recolzem les comunicacions centre-alumne, amb la plataforma Google Classroom i comptem amb dues sales de tutoria per fer el seguiment personalitzat dels nostres estudiants.

Llegir-ne més

Temporalizació

 • 2018? Neix Comastech coincidint amb l’any del Centenari del naixement de Francesc Comas i Antonijuan, fundador de l’empresa TMCOMAS.
 • 2019? s’inauguren les seves instal·lacions
  • Formació Professional:
   • 2020? Inici de la primera promoció del CFGS amb 8 alumnes
   • 2021? Juny, Inici del programa DUAL alumnes 1ª Promoció. Setembre, s’incorporen 12 alumnes de la segona promoció.
   • 2022? Juny, Inici del programa DUAL alumnes 2ª Promoció. A principis del mes de setembre Comastech obre una nova línia formativa amb la incorporació del CFGM en Soldadura i Caldereria, i s’iniciarà la tercera promoció del CFGS.
  • Formació Ocupacional:
   • En col·laboració amb diferents entitats com: Creu Roja Girona, Consell Comarcal de la Selva i Cambra de Comerç de Girona.
   • Temàtica: Soldadura, Peó de Mecànica i Planxisteria i Mecànica de Motors.
   • 2020? 5 Cursos (215h/ curs) amb un total de 71 alumnes
   • 2021? 6 Cursos (215h/ curs) amb un total de 88 alumnes
   • 2022? 2 Cursos (215h/ curs) amb un total de 35 alumnes
  • Formació Continuada: Al llarg de 2021 i 2022 s’han realitzat dues formacions a mida en col·laboració amb la Fundació Tripartita per la bonificació de les empreses, amb un total de 7 alumnes.
  • Altres formacions: Durant el curs 2021/2022 s’ha realitzat una formació en Mecànica i Manteniment de Motors per 6 alumnes, un título privado no homologado, que pretén donar sortida als joves que s’han quedat fora dels itineraris formatius oficials abans no es puguin tornar a incorporar.
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

Fomació Ocupacional:

Comastech ha creat una borsa de treball pels estudiants de formació ocupacional que hagin demostrat un bon aprofitament de les formacions, i que hagin estat escollits en el claustre per tal d’entrar a la mateixa.

Al llarg d’aquest primer any els resultats en relació amb aquest programa són els següents:

 • Alumnes que han passat per l’escola: 184.
 • Per qualificació, actitud, motivació, etc., s’ha donat accés a la borsa a 62 persones, de les quals 33 en són o han estat usuàries.
 • Actualment hi ha 17 alumnes en borsa.
 • 7 joves han aconseguit feina a través de Comastech.
 • Han abandonat 14 alumnes (taxa d'abandonament 7,21%).

Formació Professional:

En relació a la Formació Professional al 2020 es van inscriure 8 alumnes de les 15 places disponibles pel Grau Superior, la taxa d’abandonament va ser 0% i 100% dels alumnes van tenir accés a la DUAL, actualment 7 dels 8 alumnes es troben treballant.

Al 2021, es van incorporar a la segona promoció 12 alumnes, 11 dels quals acaben d’iniciar la seva formació en DUAL, 1 d’ells va abandonar els estudis per iniciar la seva vida laboral.

Donades les característiques del projecte, a llarg termini, s’espera que l’impacte sobre el teixit industrial sigui mesurable en quan a la incorporació de personal qualificat de relleu en el sector metall-mecànic garantint així la seva continuïtat.

Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots