Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Entrenament i certificació d’habilitats professionals transversals als alumnes de cicles formatius


Títol: Entrenament i certificació d’habilitats professionals transversals als alumnes de cicles formatius

Edició: 2017

Categoria: Institución

Entitat: Escola de Formació Professional Montserrat

Descripció

El projecte consisteix en entrenar al nostre alumnat en cinc habilitats transversals professionals. Aquestes són, la creativitat, el treball en equip, l’organització, l’autoconeixement i la comunicació oral.
L’equip docent de cada curs valorarà les capacitats assolides de cadascun dels alumnes, expedint un certificat de l’assoliment de cada competència.

Aquestes habilitats s’aprendran/adquiriran de manera practica a través dels entrenaments.


Objetius

L’objectiu general és que l’alumnat millori les seves capacitats transversals professionals, i que a l’hora d’accedir a un lloc de treball o de emprendre un projecte aportin un valor afegit a la seva capacitació tècnica.

Com a objectius específics de cada capacitat hi ha: l’autoconeixement, la creativitat, el treball en equip i l’habilitat d’organització.
Llegir-ne més

Destinataris

El projecte es destina als estudiants de grau mitjà i de grau superior de formació professional, però també es aplicable als alumnes de batxillerat.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

Al rebre ofertes de treball a la borsa van veure que el que moltes empreses demanaven era que els aspirants tinguessin “actitud”.
Reunint al claustre van considerar quines eren les capacitats que podrien formar aquesta “actitud” i van triar 5 competències necessàries que a la vegada també eren claus per a la emprenedoria.
Llegir-ne més

Metodologia

El tutor de cada curs es el responsable final del projecte, tot i així es van definir diferents especialistes en cada competència del projecte i es va fer una formació dels entrenaments de competències i activitats que durien a terme els seus alumnes.

El primer pas va ser en que els alumnes s’autoavaluessin de les diferents competències amb una diana d’autoavaluació en la qual se’ls explica els diferents ítems que han de tenir en compte a l’hora de realitzar aquesta autoavaluació.

Els diferents especialistes van dur a terme els entrenaments i registraven els entrenaments realitzats, junt amb les capacitats assolides amb l’entrenament i el feedback rebut per part de l’alumnat.
Aquest registre es compartit amb la resta de l’equip docent.

Al finalitzar el curs es fer una reunió d’equip docent per tal d’acabar de fer una valoració final de l’alumne o l’alumna.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Recursos humans: Professors de l’equip docent i tutors.

Recursos materials: Google Drive i Materials per a els entrenaments(Post its,Retoladors de colors,Mosaic ,Ikonikus i Story cubes)
Llegir-ne més

Temporalizació

Durant tot el curs escolar, amb diverses proves repartides durant cada semestre i una autoavaluació d’aquest mateix al final de cada semestre.
Al final de curs es fa una reunió de l’equip docent per a valorar les competències de l’alumnat i avaluar el projecte i fer propostes de millora per al proper curs.
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

Resultats obtinguts molt satisfactoris ja que la majoria d’alumnes a presentat una millora notable en les seves competències transversals.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots