Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Epicur_Un nou espai educatiu


Títol: Epicur_Un nou espai educatiu

Edició: 2011

Categoria: Menores 35

Autor: Celia Martínez, Lourdes Pérez, Maria Jose Portero

Descripció

El servei Epicur rep el nom del filòsof Epicur de Samos (342-270 aC, aproximadament). La idea d’educar i formar en la transició de l’escola al treball no s’entén en el marc de grans teories pedagògiques o conceptualitzacions educatives, sinó en el marc d’una praxis diària en la qual el fer és el camí per al saber, i no al contrari. És per això que Epicur representa la filosofia d’aquest projecte, no pel seu desenvolupament teòric, sinó per la praxis diària que va desenvolupar amb els seus deixebles.
Epicur de Samos va fundar la seva escola, El Jardí, com a centre d’aprenentatge, però va ser una escola molt diferent a les de l’època, ja que va acceptar deixebles que fins en aquell moment no tenien accés a l’aprenentatge filosòfic. El filòsof es va preocupar per oferir a l’home un camí segur fins a la felicitat, i és en aquest camí on trobem esclaus i dones per primer cop (fins ara estaven exclosos d’aquest tipus d’educació) ja que ell considerava que el coneixement interessa a qualsevol persona, independentment de la seva condició social, edat, gènere…
En el cas de la formació i l'educació en la transició al món laboral, aquesta és prioritàriament necessària per als col·lectius que es troben en risc d’exclusió social, amb tant dret con aquells nous deixebles d'Epicur a rebre uns coneixements i una educació.
És per aquest paral·lelisme en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats, que aquest projecte rep el nom del filòsof, per la revolució que va significar a l’època educar dones i esclaus, una revolució de la qual ens considerem hereus.


Objetius

Finalitat del servei

-Orientar als i les joves cap a la continuïtat educativa:

•tornant al sistema d’educació reglada
•i/o formant-se professionalment per a la inserció al món laboral.

-Desenvolupar les capacitats necessàries per superar l'estigmatitzaciò del risc d’exclusió social:

•assoliment d’hàbits socials
•assoliment d’hàbits laborals

-Aprendre els coneixements necessaris per superar les proves d’accés al CFGM.

-Desenvolupar la igualtat d’oportunitats.

Objectius específics del servei.

-Qualificar professionalment joves, mantenint la paritat de gènere, de 16 a 24 anys, en les especialitats de:

•Tècnic/a de sistemes microinformàtics i de xarxes informàtiques.
•Atenció al client.
•Muntatge i manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques.

-Afavorir l’assoliment d’hàbits socials i laborals que millorin la seva ocupabilitat.

-Impulsar la igualtat d’oportunitats de les dones, afavorint la seva participació i eliminant estereotips sexistes en els continguts formatius, així com actituds discriminatòries envers les dones.

-Aconseguir la màxima inserció laboral i educativa.

-Facilitar als joves el retorn al sistema educatiu, mantenir la seva continuïtat a l'educació reglada i potenciar l’aprofitament de l’educació.

-Desenvolupar un projecte se simulació d’empresa en totes les especialitats.
Llegir-ne més

Destinataris

Ja són aquí, i per això pensem en ells/elles i ens adonem que necessiten més temps, més informació i més atenció que altres joves. I és així que pensem en un servei educatiu que treballi amb ells/elles perquè consolidin el que ja saben, perquè incorporin el que la societat demana per pertànyer i perquè hi aprenguin tot allò adient per a la incorporació al món laboral.
Assolir aquest objectius ens durà fins una fita desitjada per a tots: minvar el nombre de joves NI NI.
Ens referim a gent que té de 16 a 24 anys, i que no volen o no podem continuar a l'educació reglada, però justament aquestes dues possibles casuístiques són les raons per les quals resultem més vulnerables al risc d’exclusió social.
Durant 20 anys aquest col·lectiu ha crescut a la nostra societat, quan va començar a ser visible, se’ls va reconduir cap a la inserció laboral però poc a poc el sistema productiu els va arraconar als llocs de feina menys qualificats, i aprofitant la inestabilitat econòmica han quedat exclosos també del circuit laboral.
Ara, molts dels que des de fa vint anys protagonitzen el fracàs i l’abandonament escolar són un nombre més a les llistes d’aturats. Però encara tenim l’oportunitat, amb una mica més de temps i d'esforç, d'allunyar de l’exclusió social el major nombre possible del nostre jovent.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

Contingut Projecte Socialitza’m - REFLEXIONS:

•L’adolescència comporta molts i grans canvis a tots el nivells, aquests acostumen a donar-se al mateix temps i necessiten una readaptació ràpida per part de l’individu.
•La lluita contra el naufragi a l’escola suposa la posada en marxa de programes globals i integrats que tinguin en compte les dimensions socials, familiar i educatives.
•Si tenim un percentatge de més d’un 30% d’abandó prematur de l’escolaritat i més d’un 30% de fracàs escolar, vol dir que inevitablement tenim aproximadament a Catalunya un percentatge de més del 50% de jovent que, tant si té l’ESO aprovada com si no la té, no vol o no pot continuar amb l’educació.
•La relació entre el nivell d’educació i instrucció és de vital importància per a patir situacions de desigualtat a l’hora de trobar feina o mantenir-se actiu.
•Tenint en compte que el col·lectiu al qual ens dirigim correspon a un perfil de noi i noia jove, desocupat i sovint en risc d’exclusió social és imprescindible que de manera transversal es pugui treballar la socialització de gènere en el context laboral però també a nivell de relació amb la resta de companys i companyes.
•En polítiques d’ocupació juvenil s’ha evitat que en un període de tres anys 21.376 joves no siguin ara mateix col·lectiu vulnerable i d’alt risc d’exclusió social.
•El que va sorgir com una mesura extraordinària per donar resposta a una situació conjuntural, s’ha de convertir en ordinària per donar resposta a una situació que, a dia d’avui, és estructural.
•Nosaltres som del parer que L'EDUCACIÓ MÉS CARA ÉS LA QUE NO ES DÓNA.
Llegir-ne més

Metodologia

Aquest programa de dos any de durada està desenvolupat en dues etapes consecutives: PE (primera etapa) i SE (segona etapa), cadascuna d'aquestes etapes té una durada similar al curs escolar, des de començament de setembre fins a finals de juny.
Durant la primera etapa (PE) tots els joves disposaran d'eines educatives suficients per a realitzar el seu currículum professional: educació reglada o educació ocupacional. Voldríem retornar a la formació reglada al major nombre possible de jovent i orientar la resta segons les seves capacitats i interessos, autoavaluats després de la introducció en diferents famílies professionals, cap a la formació en professions susceptibles d'inserció laboral i de continuïtat formativa. A la finalització d’aquesta primera etapa (PE), els joves han aprovat l’accés a CFGM i han fet la inscripció als IES o han decidit realitzar un Certificat Professional (ICQP).
A la segona etapa (SE), alguns joves del primer any seguiran la seva formació a l’educació reglada i estaran estudiant CFGM als IES. El servei Epicur serà per a ells un servei d'acompanyament dels seus estudis. Hi haurà coordinació amb el tutor dels joves als centres d’ensenyament, a banda que el servei funcionarà setmanalment per als joves com un centre d'estudi individual i col·lectiu, amb recolzament escolar i amb tutories individuals i col·lectives.
Aquest joves, ja matriculats als IES, deixen places vacants als tallers de la segona etapa, que omplirem amb joves procedents de l’abandonament prematur de l’educació, amb l’ESO aprovada, però sense continuïtat educativa.
La formació als tallers durant la segona etapa estarà adreçada a l’assoliment dels certificats professionals (ICQP) i de la prova de GESO, sense oblidar mai la incorporació o retorn als CFGM.
D’altra banda, donar una formació per a la inserció laboral reconeguda a totes aquelles persones que prioritzen la incorporació al món laboral.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Material necessari per a la execució del projecte:

•Material didàctic.
•Material fungible de pràctiques.
•Material fungible d'aula.
•Material de consum a l'aula.
•Material de consum a l'oficina.
•Material de seguretat i salut laboral.
•Material d'eines.
•Sortides formatives.
•Material audiovisual.
•Material suport informàtic.
•Assegurança d’accidents.

Infraestructures necessàries per a l'execució del projecte:

•3 aules d'aproximadament 30m2 quadrats
•1 aula de seguiment i tutoria d'aproximadament 30m2
•3 aules – taller d'aproximadament 70m2
•1 despatx més sala de reunions d’aprox. 50m2
•1 aula telemàtica per a capacitat de 12 persones
•2 serveis
•Connexió aigua.
•Connexió elèctrica.
•Connexió telefònica.
•Connexió a Internet.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots