Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Impulsem joves, creem professionals


Títol: Impulsem joves, creem professionals

Edició: 2017

Categoria: Institución

Entitat: Fundació Impulsa Carles Cuyàs

Descripció

La Fundació X és una iniciativa privada empresarial idea d’un grup de joves empresaris de la comarca d’Osona, que va néixer ara fa tres anys. La Fundació X vol establir un lligam entre empresa i escola per tal de potenciar una formació tècnica de qualitat als alumnes que no tenen els recursos necessaris per poder seguir estudiant.
Aquest projecte premia l’actitud i l’esforç dels estudiants: busquem l’excel·lència de la persona més enllà dels resultats acadèmics, preval la motivació. La beca pretén promocionar a aquells alumnes amb una actitud positiva davant el treball, amb capacitat d’esforç i voluntat de superació. Per aquest motiu, el projecte vincula empresa-escola buscant becar als alumnes preseleccionats pel seus centres educatius d’ESO (Educació Secundària Obligatòria), que s’adeqüin als valors del projecte, i que superin les diverses fases del procés de selecció que componen el Programa.
La Fundació X és molt més que una beca econòmica, és una beca que genera oportunitats úniques a tots els seus estudiants ja sigui durant el transcurs dels seus estudis com en el seu futur més immediat. L’ajuda de la Fundació consisteix en:
 • Ajuda econòmica que inclou una paga mensual per fer front a despeses escolars i el pagament (total o parcial) de la matrícula durant el transcurs dels estudis –siguin d’un, dos o tres anys. Aquestes ajudes van dels 60€ als 140€ mensuals.
 • Un ordinador portàtil, valorat en 400€.
 • El seguiment del becat per part de la Fundació i un mentor en el transcurs dels estudis de FP (Formació Professional) per tal de validar el seu bon comportament i evolució.
 • Quatre sessions grupals anuals en les quals es treballen competències transversals com la comunicació, la creativitat, el treball en equip o l’autoconeixement, entre d’altres.
 • Els nostres becats accedeixen també a La Borsa d’Oportunitats, una borsa on es genera intercanvi d’ofertes i demandes entre becats i empreses col·laboradores. L’objectiu d’aquesta és aconseguir un lloc de treball o pràctiques remunerades pels nostres alumnes.
Els alumnes becats realitzen un retorn a la societat amb un voluntariat de 10h anuals en una entitat social de la comarca. Aquest ajut també implica que accepten el compromís moral de retornar l’ajuda que han rebut per part de la Fundació, quan el sigui possible, per tal de què d’altres estudiants en la mateixa situació puguin gaudir d’aquestes beques.
Finalment, i a llarg termini, la Fundació X ofereix el programa Pensa Empresa per aquells alumnes que tinguin una sensibilitat per la creació de la seva pròpia empresa. S’ofereix un seguiment i formació enfocada per a augmentar les probabilitats d’èxit del seu propi projecte professional.


Objetius

L’objectiu general de la Fundació X és facilitar als estudiants seleccionats la realització dels estudis de Formació Professional. D’aquesta manera l’alumne té una millora real en les seves aptituds i, en un futur, augmentarà les probabilitats d’èxit en la seva trajectòria laboral.
Pel que fa als objectius específics del nostre projecte són:
 • Millorar el nivell de formació i qualificació dels joves en edat escolar.
 • Analitzar els itineraris formatius més adequats per a la millor integració laboral dels alumnes del programa.
 • Reforçar la importància dels estudis d’FP (Formació Professional) per tal d’aconseguir un bon posicionament en el mercat laboral.
 • Augmentar les aspiracions i expectatives d’èxit dels alumnes.
 • Assolir valors com el treball, la solidaritat i el compromís mitjançant els programes de la Fundació.
Tanmateix, tenim objectius treballats de forma més concreta a llarg i a curt termini. Pel que fa als objectius generals a llarg termini:
 • Aplicar el model a altres territoris de Catalunya.
 • Detectar necessitats empresarials futures i establir plans de formació adaptats al mercat laboral local.
 • Establir la Fundació X com un referent de joves amb talent.
 • Distingir els alumnes X com a garantia de professionals qualificats.
 • Consolidar una xarxa d’entitats com a mecenes i col·laboradors habituals.
 • Aconseguir una col·laboració i implicació directa de les entitats en el Projecte de Mentoria a través de professionals de la seva plantilla.
 • Acompanyar i realitzar el seguiment conjunt dels nostres alumnes entre els tutors dels centres de Formació Professional i la Fundació X.

Respecte els objectius específics a curt termini:

 • Consolidar l’èxit dels dos primers anys motivant als nostres estudiants per seguir-se formant: continuant amb els estudis de Grau Mitjà i, als que acaben, accedir al mercat laboral o becar-los els Cicles Formatius de Grau Superior corresponents.
 • Realitzar actes oficials i públics per donar-nos a conèixer dins la xarxa empresarial del territori (empreses, gremis...) i poder captar finançament.
 • Realitzar una tasca pedagògica a les empreses per implicar-les en la dimensió global del projecte i fer-les partícips per detectar els perfils professionals més sol·licitats.
 • Potenciar l’elecció de la Formació Professional com a sortida laboral amb futur a través d’actes públics dirigits a pares i joves.
 • Establir un contacte directe i proper amb els centres educatius per saber quina és la seva visió sobre la Formació Professional i fer-los veure la potencialitat d’aquesta formació en l’àmbit laboral.
 • Seguir realitzant un seguiment exhaustiu de les relacions mentor-mentorat.
Llegir-ne més

Destinataris

Des de la Fundació X, juntament amb el suport del seu equip de psicòlegs, s’ha definit quin és el perfil d’alumne a becar segons un perfil psicològic on s’engloben les actituds i aptituds de la persona i el perfil social i econòmic.
Aquest perfil es presenta als centres educatius de la comarca i són aquests qui presenten a un màxim de tres candidats que hauran de respondre a un breu qüestionari de preguntes obertes i redactar una carta de motivació. Els alumnes són joves de 4t d’ESO, recomanats pels professionals dels centres, amb edats compreses entre els 15 i els 17 anys, amb la voluntat i motivació per seguir se formant mitjançant la Formació Professional.
El Consell Comarcal és un organisme col·laborador amb la Fundació i és qui analitza el perfil social i econòmic de l’alumne. Aquesta és una anàlisi objectiva la qual determina les necessitats econòmiques de cada alumne amb una puntuació la qual va augmentant en funció de les necessitats de cadascú dels sol·licitants de les beques: com més alta és la puntuació més necessitat socioeconòmica té el becat, la puntuació màxima teòrica de la valoració és de 14 punts. Els barems de puntuació són els següents:
 • 1.Puntuació econòmica, segons la renda de la llar. Els alumnes amb rendes més elevades a 30.000€ anuals queden automàticament fora de la beca.
 • 2.Puntuació família, segons si és família nombrosa o no.
 • 3.Puntuació habitatge, segons si l’habitatge es troba (o no) en hipoteca o lloguer.
 • 4.Puntuació disminucions, segons si hi ha alguna disminució a la llar familiar.
 • 5.Puntuació laboral, segons si hi ha (o no) persones a l’atur en el nucli familiar i si es reben ajuts o subsidis.
En referència al perfil psicològic de l’alumne, l’equip de psicòlegs de la Fundació X estudia cada un dels dossiers presentats pels alumnes amb les respostes i la carta de motivació. Aquí podem conèixer de forma més directa a l’alumne i saber quines són les seves inquietuds i motivacions.
Finalment, els alumnes que passen aquestes dues fases són entrevistats personalment per l’equip de professionals de la Fundació X i és en aquesta entrevista on s’acaben de perfilar els dubtes o qüestions sobre motivacions de l’alumne.
Així doncs, el col·lectiu de joves que es potencia des de la Fundació són joves que acaben els seus estudis d’ESO, amb una situació socioeconòmica complicada, i que tenen la motivació i voluntat per poder seguir estudiant. Des de la Fundació X premiem el talent i l’excel·lència de les qualitats personals i la cultura del treball i l’esforç.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

Des de la Fundació X creiem en els joves amb ganes d’aprendre, progressar i aportar tot el seu potencial al món industrial i a la societat. També sabem que en el camp de la formació professional no existeixen tantes ajudes econòmiques com en altres estudis.
Actualment, un dels reclams més presents per part de les empreses són els treballadors formats en oficis, és la Formació Professional la que dóna aquest aprenentatge. Tanmateix, actualment la FP es troba en un duel constant amb el Batxillerat.
Des de la Fundació X creiem que és important treballar per una renovació de la imatge de la Formació Professional i per tal de què siguin conegudes les sortides professionals que aquesta ofereix. Vetllem donar visibilitat a la Formació Professional contribuint al desenvolupament dels joves per formar-se com a treballadors qualificats i, a mitjà termini, enriquir el teixit empresarial de la comarca.
Creiem que iniciatives que vinculin empresa i escola són interessants per ambdues parts per tal de poder cohesionar dos llenguatges dispars i per poder-los fer trobar punts d’intercanvi de coneixements i vivències.
Llegir-ne més

Metodologia

El procés de la Fundació X s’inicia amb el propi curs escolar quan la Fundació, juntament amb l’equip de psicòlegs professionals, determinen el perfil psicològic i socioeconòmic de l’alumne.
És el mes de gener quan, a través del Consell Comarcal, s’envia la documentació als 28 centres que imparteixen ESO a Osona. Els professionals de l’educació poden presentar fins a tres candidats per a les beques els quals hauran de respondre a un breu qüestionari qualitatiu i redactar una carta de motivació. A més, hauran d’adjuntar en aquesta sol·licitud la documentació pertinent a la seva situació socioeconòmica: el volant de convivència actualitzat i expedit per l’ajuntament del municipi on resideix l’alumne, una fotocòpia del NIF/NIE del pare/mare/tutor i de l’alumne sol·licitant, una fotocòpia de la declaració de renda completa de cadascun dels membres de la unitat familiar de l’any anterior a la beca o presentar el certificat de renda de retencions íntegres, de renda negativa o el certificat del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), les notes de l’alumne dels cursos 1er, 2on i 3er de secundària, les notes parcials de l’alumne del curs 4art de secundària i una carta de recomanació per part del centre/professor.
Amb totes aquestes dades, el Consell Comarcal realitza una primera valoració quantitativa d’on s’extreuen les necessitats socioeconòmiques de cada alumne. En aquesta fase només queden desqualificats aquells alumnes que tenen uns ingressos familiars superiors a 30.000€ anuals.
Seguidament, l’equip de psicòlegs de la Fundació X realitza un estudi qualitatiu de cada alumne mitjançant les seves respostes en el qüestionari, la seva carta de motivació, les notes obtingudes fins al moment i la carta de recomanació del centre. És en aquesta fase es determina quins seran els alumnes que passaran a la següent fase, la d’entrevistes.
Les entrevistes es realitzen un dissabte a principis de maig. Aquesta és al tercera i última fase del procés de selecció i serveix perquè els psicòlegs de la Fundació puguin conèixer millor quins són els perfils presentats i determinar aquells que creuen que poden treure un resultat més profitós de la nostra ajuda.
Tots els resultats del procés es van informant a tots els centres educatius i en les dues últimes fases, el qüestionari i les entrevistes personals, també es comuniquen directament a l’alumne.
Durant el mes de juliol l’alumne ha de presentar les notes finals de quart d’ESO i, també, el resguard de matrícula pel Cicle Formatiu de Grau Mitjà escollit. Si un alumne no aprova totes les assignatures d’ESO a juny, se li congela la beca fins a setembre.
Amb tota la documentació es preparen els contractes individuals per cada un dels becats els quals s’enviaran al mes de juliol –aquells que ja estiguin matriculats- i el mes de setembre pels alumnes que els hagin quedat algunes assignatures suspeses o hagin hagut d’esperar a segona convocatòria de Cicles Formatius. Cada alumne ha de presentar dues copies del seu contracte degudament signades i de forma presencial a les oficines de la Fundació. A partir d’aquell moment, l’alumne passa a formar part de la Fundació X i rep l’ajuda següent:
1.Ajuda econòmica. L’alumne rep una quantitat econòmica (beca) en funció de dos paràmetres escolars:
a.Centre públic o privat/concertat on cursarà el CFGM. La diferència principal és que els centres públics tenen un cost reduït en la matricula, mentre que els centres concertats o privats poden anar des dels 500 als 5.000 euros anuals.
b.Centre a la comarca o fora de la comarca. Com hem verificat, hi ha un gran nombre d’estudis que no es realitzen a la comarca. Per tant, si l’alumne s’ha de desplaçar, aquest té una despesa addicional que no té a la comarca i, en conseqüència, la beca haurà de ser d’un import major.
La beca es pot resumir en un import mensual durant els 10 mesos que durin els estudis, cada curs de CFGM, i en un ordinador portàtil valorat en 400 euros.
2.Ajuda humana. A través d’un mentor l’alumne té un suport i seguiment que enriqueix la millora personal i augmenta la probabilitat d’èxit de l’alumne. Aquesta ajuda forma part d’un projecte de la Fundació la qual rep el nom de Projecte de Mentoria.
Aquest projecte consisteix en una persona adulta amb experiència professional, ajuda a una altra jove que està estudiant a: créixer com a persona, a assolir les seves fites i a cultivar les seves habilitats a través d’una sèrie de converses de tipus personal distribuïdes durant l’any escolar, amb una freqüència mitjana de dues sessions mensuals.
3.Ajuda formativa. Com a complement, es realitzen quatre sessions formacions anuals els quals els ajuden a millorar competències transversals com el treball en equip, la col·laboració, la comunicació o l’autoconfiança, entre d’altres. Forma part del Projecte de Mentoria.
4.La Borsa d’Oportunitats. Per tal de trobar un lloc de treball o pràctiques remunerades en l’àmbit dels propis estudis.
5.Accés al programa Fem Empresa. Per aquells alumnes amb sensibilitat pel món empresarial i que, amb una certa experiència a darrera, tinguin ganes de muntar el seu propi negoci: se’ls ofereix recolzament en quant a coneixements i orientació.
La Fundació X és un suport per a aquells joves amb ganes de seguir-se formant per tal d’aconseguir un lloc de treball digne i que els hi aporti la motivació necessària del dia a dia. Així doncs, realitzem un seguiment continu al llarg del curs acadèmic el qual permet anar visualitzant la continuïtat del projecte.
El mes de setembre és quan s’entreguen els contractes i es realitzen a realitzar les sessions de presentació per part de la Fundació X amb els alumnes, mentors i famílies:
1.Durant les primeres setmanes del mes de setembre es realitzarà l’entrega d’ordinadors portàtils i les targetes de prepagament: cada alumne haurà d’anar a buscar el seu ordinador a la botiga que se li assigni i les targetes a l’Oficina de La Caixa del Carrer Jacint Verdaguer, 7 de Vic.
2.El primer dijous del curs acadèmic es realitzarà a les 19.00h la sessió informativa per a alumnes i famílies on s’explicaran tots els processos a seguir durant el curs i es recordaran els compromisos de la Fundació i de l’alumne.
3.El tercer dijous de mes, a les 19.00h, es realitzarà la sessió formativa per a mentors. En aquesta s’explica quin és el seu rol, se’ls donen els contactes de la Fundació X i, també, se’ls entrega una guia en format suport per a possibles dubtes o tècniques a emprar amb el mentorat.
4.Serà l’última setmana del mes de setembre quan es realitzarà el primer pagament de la beca.
5.A la mateixa setmana, el dissabte al mati de la darrera setmana de setembre, es portarà a terme la sessió de presentació entre l’alumne i mentor per tal de què puguin començar a desenvolupar el Projecte de Mentoria.
En el transcurs del cop escolar, un cop l’alumne ha rebut l’ajuda per cursar els estudis de Formació Professional de Grau Mitjà, o actualment també de Grau Superior, el centre on estudia en fa un seguiment que es materialitza en diversos informes de les seves notes i la seva evolució acadèmica. Aquesta documentació ha de ser transmesa de forma trimestral a la Fundació per tal de portar a terme un seguiment de cada un dels alumnes. D’aquesta manera, la Fundació, juntament amb el seguiment mensual que es fa a través del Projecte de Mentoria, té constància en tot moment de l’evolució de cada becat.
El seguiment del Projecte de Mentoria es realitza mitjançant uns qüestionaris qualitatius dissenyats per l’equip de psicòlegs de la Fundació X: aquest qüestionaris són enviats mensualment als alumnes i de forma trimestral als mentors. A més, es realitzen trucades telefòniques per tal de propiciar una comunicació més directa i bidireccional amb els tècnics de la Fundació. Aquest seguiment, més enllà de les trucades, vol conèixer si la relació de Mentoria s’està desenvolupant de forma correcta i si està ajudant positivament a l’alumne.
A més, durant el curs escolar, la Fundació X ofereix als becats 4 sessions formatives anuals en les quals es treballen competències transversals. Pel que fa als alumnes de Grau Superior aquestes formacions van més encarades a l’àmbit de l’autoconeixement, les pròpies capacitats, les sortides professionals de cada un dels estudis i el coneixement intern del funcionament d’una empresa del seu sector.
Totes les activitats proposades per la Fundació X, les trobades amb el mentor i les sessions formatives, són de caràcter obligatori pels alumnes i complementàries als coneixements adquirits a través de la seva formació purament acadèmica.
Cal destacar que un dels punts del contracte és que l’alumne ha realitzar deu hores de voluntariat, al curs, en una entitat social de la comarca com a forma d’agraïment per l’ajuda que ha rebut en la seva formació acadèmica. Col·laborar en una entitat d’aquest caràcter serà el colofó dels seus estudis, una experiència que completarà el cicle no només en l’aspecte acadèmic, sinó també en l’àmbit personal. Els alumnes disposen dels deu mesos del curs acadèmic per realitzar aquest voluntariat, un cop realitzades les hores, l’alumne ha d’enviar un document a la Fundació que certifiqui les hores i el lloc on s’ha efectuat el voluntariat. En cas que un alumne no hagi realitzat les hores i no hagi justificat la causa la qual li ha impedit realitzar aquesta ajuda, la beca serà denegada pel següent curs acadèmic.
Aquestes beques tenen caràcter anual i per poder ser renovades, és necessari:
1.Que l’informe lliurat pel mentor i el coordinador del Projecte de Mentoria acreditin el bon aprofitament del programa de mentoria, els quals complementaran el seguiment de l’evolució acadèmica.
2.Que l’alumne hagi aprovat com a mínim el vuitanta per cent (80%), del total de les assignatures del curs acadèmic.
3.Que l’alumne hagi realitzat com a mínim deu hores (10) de voluntariat social, excepte si una causa de força major com malaltia de l’alumne, dels seus pares, etc., degudament justificada, ho ha impedit. Aquest voluntariat es realitza sota el concepte de retorn de l’ajuda a la societat.
Així doncs, a final de curs es realitza un acte de tancament en el qual es comuniquen els resultats de les beques de cara a l’any següent sempre i quan l’alumne hagi complert amb tots els compromisos que ha signat amb la Fundació. El fet d’haver executat un seguiment al llarg de tot l’any acadèmic facilita molt aquesta gestió. En aquest punt del Programa és quan es fa un estudi de l’evolució de cada un cadascun dels alumnes i s’estudia cas per cas per explicar a cada becat quins són els seus punts forts i els de millora de cara al pròxim curs.
Els alumnes que sol·liciten les beques per a Cicles Formatius de Grau Superior són alumnes que ja tenen el recorregut en Grau Mitjà dins de la Fundació. En aquest cas el procés de selecció s’inicia el mes de maig a través dels informes generats a partir del seguiment per part de la Fundació X i se’ls demana que escriguin una carta de motivació per aconseguir, de nou, la beca.
Des de la Fundació també es treballa la finalització de la relació. En finalitzar els estudis l’alumne aconsegueix una formació tècnica qualificada que li permet la incorporació al món laboral, adquireix un ordinador portàtil i ha tingut un mentor que l’ha guiat en tot el procés. Així doncs, són persones formades i que han complert amb els valors de la Fundació. Vetllem perquè els nostres joves segueixin tenint un lligam amb la Fundació X generant-los recursos com La Borsa d’Oportunitats i realitzant xerrades formatives i d’orientació per a ells, a més de poder accedir al Programa Pensa Empresa comentat anteriorment.
Cal recordar l’existència del contracte moral el qual manifesta que: l’alumne es compromet a retornar l’ajuda rebuda quan la situació li ho permeti a fi que altres becats en puguin ser beneficiats. Tanmateix, la finalitat d’aquest contracte és que els alumnes de la Fundació s’involucrin amb aquesta apropant la seva experiència als futurs becats.
Finalment, hem de puntualitzar les xerrades realitzades juntament amb la Fundació Bertelsmann enfocades a orientació vocacional per a pares, mares i tutors/es dels alumnes de 2n a 4t d’ESO. Aquestes xerrades han estat de caràcter obert per a totes les persones interessades i la comunicació s’ha realitzat als centres per tal de què en poguessin realitzar difusió. Enguany hem realitzat dues sessions durant el curs acadèmic les quals han estat molt ben rebudes per les famílies.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Actualment la Fundació X és una iniciativa molt nova amb només tres anys d’experiència i l’objectiu és aconseguir que el 70% dels ingressos repercuteixin de forma directa als alumnes. Per aquest motiu, es vetlla per aconseguir una estructura sòlida però amb el mínim cost possible maximitzant els recursos.

Actualment estem situats l’Edifici El Sucre de Vic (Carrer Historiador Ramon d’Abadal i Vinyals, 5) a la primera Planta a l’Espai 3. Aquest espai és cedit pel CEDO (Consell Empresarial d’Osona).

Pel que fa a l’estructura de la Fundació trobem:

 • Patronat. Constituït per sis empreses representats i dues institucions de recolzament: FredVic (Carles Cuyàs, president de la Fundació), MimCord (Marc Rovira, tresorer), PiCosta&,Salvador (Gil Sansavlador, secretari), Novatilu (Andrea Carandell, vocal), Plastin (Ferran Castell, vocal), Frigorífics Ferrer (Juli Ferrer, vocal), AusaFutur (Oriol Lobo, vocal) i CEDO (Àlex Fernàndez, vocal).
 • Equip tècnic. El disseny del projecte ha estat realitzat per Maria Martínez, psicòloga i orientadora de la Fundació, Ferran Camps com a coordinador del Projecte de Mentoria, i Júlia Fabregó és la coordinadora dels projectes de la Fundació X.

Degut al creixement de la Fundació, s’han incorporat al projecte les psicòlogues Mariona Cassany i Luca Prats per ajudar al seguiment i avaluació de les relacions de mentoria. A més, per part de la Universitat de Vic també està prevista la cessió d’un professional de l’àmbit per donar suport en aquesta àrea.

 • Institucions de suport. El Consell Comarcal d’Osona ajuda a la comunicació amb els centres i a l’avaluació socioeconòmica dels alumnes. Creacció és la institució que recolza i ajuda a la supervisió del Projecte de Mentoria així com també a l’execució de dues de les quatre sessions grupals.
Llegir-ne més

Temporalizació

La Fundació va néixer l’any 2014 i va començar la seva activitat en el curs 2015-2016. Any rere any han anat augmentat les sol·licituds per a les beques i, en conseqüència, els alumnes becats.
El projecte se sustenta per tal de poder cobrir les beques dels nostres alumnes assegurant-los la finalització dels seus estudis. Així doncs, per part de l’equip de la Fundació treballem dia rere dia per poder fer créixer el projecte i poder-lo expandir a altres comarques. No hi ha una data final marcada, la continuïtat hi serà mentre hi hagi el suport econòmic adequat i mentre el projecte sigui útil per a la societat i el territori.
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

Els resultats del programa en el transcurs d’aquests dos anys són molt satisfactoris. Només un alumne ha abandonat la Formació Professional per cursar els estudis de Batxillerat i, de la promoció 2016-2017, no hi ha hagut cap abandonament. El 95% dels becats del segon any s’han graduat: segons informes, el 50% dels alumnes de Formació Professional abandona aquests estudis abans d’haver-los finalitzat.
A més, els alumnes s’han mostrat motivats en el transcurs dels dos anys i han estat els propis becats els que han sol·licitat les beques per a Grau Superior, una iniciativa que no estava contemplada en el disseny inicial del projecte.
Els alumnes mostren gran interès pels seus estudis i manifesten el recolzament realitzat per part de la Fundació. És destacable la importància donada al Projecte de Mentoria i la utilitat que ells n’hi veuen. Els becats han rebut més de 450 hores de mentoria i més de 40 hores de formació al llarg d’aquests dos cursos.
Els joves han generat 500 hores de treballs en entitats socials de la comarca.
L’impacte de la Fundació X és cada vegada més gran en el territori ja que rep el suport d’institucions importants – CEDO, Consell Comarcal i Creacció. Els propis centres educatius, any rere any, s’hi mostren més involucrats i satisfets amb una participació de 21 dels 28 centres que imparteixen Educació Secundaria Obligatòria de la comarca, a més, agraeixen el fet de tenir veu dins del projecte degut a la comunicació propera i directa que permet la Fundació i donant, als propis professionals de l’educació, el poder d’escollir els candidats a les beques.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots