Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Ítaca. Construint el meu camí.


Títol: Ítaca. Construint el meu camí.

Edició: 2021

Categoria: Institución

Descripció

El projecte d’autoconeixement, recerca i orientació Ítaca vol ser un acompanyament als nostres estudiants de 4t d’ESO en el procés de formació de la seva personalitat basat en la descoberta d’uns valors i unes competències que permetin una bona adaptació a futurs entorns socials i professionals.

El primer apartat: “Introspectiva i reflexió de grup ” té com a objectiu afavorir l’autoconeixement  a través d’un procés de reflexió així com fomentar la seva autoestima i la convivència de grup.

El segon apartat: “Exploro el meu entorn” pretén desenvolupar l’esperit crític i la reflexió dels estudiants a partir d’una aproximació als grans reptes del nostre món: el problema mediambiental, la igualtat de gènere, la globalització, els conflictes mundials...

El tercer apartat:” Els itineraris i el món professional” vol ser un instrument perquè, a través de qüestionaris d’aptituds, d’interessos i d’àmbits professionals, els estudiants facin camí,  tot reflexionant, sobre el seu futur, explorant noves i velles professions i establint contacte amb el món laboral a través de professionals de diversos àmbits. 

El quart apartat: “El meu perfil” té com a objectiu acompanyar l’alumnat perquè vagi descobrint en una mirada llarga quina opció és la més adequada pels seus estudis postobligatoris. Aquest apartat finalitzarà,  dins la setmana de l’orientació, amb la realització d’un vídeo currículum i unes entrevistes  estudiant- tutores i estudiant- tutores- pares que assentaran les bases per la preinscripció de cara als estudis postobligatoris.

El treball es realitzarà d’una manera pautada, de setembre a març, durant dues hores setmanals. El mètode de treball combinarà el treball individual i el treball en grup i prioritzarà la seva realització les tasques competencials i els instruments digitals. 

L’alumnat haurà d’anar construint la seva carpeta d’aprenentatge, tot respectant les bases d’orientació. L’avaluació formativa del projecte es basarà fonamentalment en la implicació en el procés, que observarem conjuntament, a través de fulls de seguiment , qüestionaris i rúbriques d’autoavaluació i coavaluació, i en les evidències recollides en la carpeta d’aprenentatge. Les activitats finals tindran lloc durant la setmana de l’orientació i finalitzaran amb una entrevista personal que tindrà com a objectiu valorar l'assoliment dels objectius del projecte.Objetius

2- OBJECTIUS

Generals

  • Afavorir la convivència i la participació.
  • Aprendre a treballar en equip, valorant i respectant les opinions dels companys.
  • Treballar les competències bàsiques dels alumnes, especialment la competència d'autonomia i iniciativa personal, aprendre a aprendre, la competència comunicativa, lingüística i audiovisual i la competència del tractament de la informació i competència digital.
  • Afavorir el diàleg entre família i escola, prioritzant un objectiu comú: el futur dels fills/filles, establint lligams de confiança mútua.
  • Donar eines per l’autoavaluació amb la finalitat que l'estudiant aprengui a regular el propi aprenentatge i afavoreixi la seva autonomia.


Específics

  • Proporcionar un espai de reflexió perquè l'alumnat vagi adquirint un coneixement ajustat dels seus interessos, possibilitats, capacitats, motivacions i expectatives personals.
  • Ajudar l'alumnat a desenvolupar estratègies i procediments per afrontar el procés de presa de decisions af
Llegir-ne més

Destinataris

El projecte va dirigit a l'alumnat de 4t d'ESO de l'escola Cor de Maria d'Olot. Es tracta d’un alumnat molt divers, tant en l’àmbit geogràfic com en el social i competencial.El projecte pretén ser un instrument no només d'orientació acadèmica sinó també la base de l'acció tutorial en el seu àmbit més global. Si bé el centre del projecte són els estudiants en sí, necessita la implicació dels pares i de l'equip docent del curs

Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

El projecte ÍTACA està pensat per un acompanyament global de l’estudiant, que té el seu origen en el primer curs d'ESO, si bé s'intensifica (sobretot en la vessant orientativa i en la presa de decisions) en l'últim curs de l'etapa, quan els alumnes finalitzen el  seu pas per l’escola.

L'element més destacat del projecte és la seva característica integral, ja que  vol ser un instrument d’equitat i de socialització a través d’un seguit d’activitats i accions educatives, que marquen el dia a dia en el centre. Pretén que l'alumne/a se senti protagonista i a la vegada acompanyat en el seu procés de creixement personal.

El projecte esdevé un element integrador que, sota el paraigua de la tutoria, inclou activitats molt diverses i transversals, que ajuden a enfortir les competències personals i socials de l'alumnat.

Llegir-ne més

Metodologia

La metodologia emprada es mostra com a diversificada i flexible, depenent de les activitats concretes a realitzar (veure document amb especificació de totes les activitats). Aquesta té com a pilar la participació activa de l'alumnat a través de l'agrupament flexible (entrevista personal, treball individual, treball per parelles, treball en petit grup, activitats del  grup- classe).

Un element important, en el seguiment del projecte, és la construcció del portafoli o carpeta d'aprenentatge per part de cada estudiant. La carpeta d’aprenentatge  és un instrument que facilita a l'alumne/a fer evident, en el  llarg del procés, què ha après i com ho ha aprés i permet recollir les activitats realitzades, que l'estudiant esculli com a més representatives, i decideixi la seva organització. La carpeta afavoreix l'avaluació formativa, ja que permet identificar el grau d'assoliment competencial.

La sistematització de les pautes d'observació, els qüestionaris/rúbriques d’autoavaluació i coavaluació, la presentació de les evidències d'aprenentatge, així com l'entrevista personal són elements clau per identificar no només la capacitat d'autoregulació de l'estudiant, sinó també per valorar el compliment dels objectius del projecte.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Els recursos esmerçats en el projecte han estat variats, depenent de l’activitat: des de l’elaboració de material pedagògic de seguiment i valoració de les activitats, qüestionaris i rúbriques,  cerca de material de consulta, recursos digitals i recursos en format analògic per a la realització de les activitats. 

El marc físic per la realització del projecte ha estat l’aula, la sala polivalent de l’escola, la sala d’actes, diverses empreses del nucli històric de la ciutat d’Olot, diversos entorns naturals de la ciutat i la seu d’algunes entitats com ara Càritas o Creu Roja. També hem assistit als Cinemes Olot (Olot.doc.) En moments determinats de confinament hem utilitzat la plataforma Teams. Un recurs important ha estat la carpeta d’aprenentatge i el curs moodle de tutoria, des d’on s’han proposat i rebut les evidències de la majoria de les activitats. Les activitats que han tingut un cost específic afegit per l’alumnat han estat el taller de Ioga (4€ per estudiant) i el de mindfulnes (120€, AMIPA)

Llegir-ne més

Temporalizació

Cada setmana, de setembre a març, s’han dedicat dues hores al projecte (tutoria i hora complementària de recerca). L’última setmana del segon trimestre es considera “la setmana de l’orientació”. En aquesta setmana s’han dedicat quatre jornades completes a realitzar activitats d’orientació i a l’exposició dels treballs.

Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

Més enllà dels àmbits curriculars, el projecte ha proporcionat un espai i un temps als estudiants d’autoconeixement i de relació i convivència que ha contribuït a la cohesió de grup i, alhora,  ha propiciat la seva  autoestima i autonomia.

D’altra banda, s’ha establert un lligam entre l’acció tutorial, en el que s’emmarca l’orientació, i les activitats de curs i de centre que ha donat més sentit i cohesió a l’acció educativa. 

El projecte ha treballat les competències d’una manera transversal i ha aconseguit la implicació per part de tots els alumnes, ja que tots ells han presentat el seu treball al grup, mobilitzant les seves estratègies i fent participar a la resta de la selecció de les seves evidències d’aprenentatge. 

El treball en grup, amb criteris i agrupacions diverses depenent del moment i de l’activitat, ha constituït un element clau en molts moments. Considerem que  ha aportat un gran valor educatiu, no només perquè ha afavorit el procés de socialització, sinó també perquè han facilitat l’adquisició i el reconeixement de les diferents  habilitats i maneres de fer. En la major part de les activitats, els fulls de seguiment ens diuen que els alumnes han participat activament, reflexionant, aportant idees i  intentant resoldre els problemes que es plantegen. Aquesta interacció ha jugat a favor de l’equitat educativa i ha contribuït decisivament a assolir els objectius que ens proposàvem.

La carpeta d’aprenentatge o portafoli, basada en el recull raonat d’evidències, ha estat també un element  important, ja que ha facilitat la constància en el treball i la creativitat dels nostres estudiants. Aquest instrument ha facilitat l’autoavaluació d’allò que l’alumne ha après i alhora ens ha permès millorar la nostra tasca docent. La carpeta s’ha presentat amb una combinació de formats, depenent de l’activitat.

L’avaluació de les  activitats realitzades, que han estat fonamentalment emocionals i vivencials, ha demostrat a estudiants i docents que l’avaluació qualitativa, basada en el seguiment, el diàleg i en el contrast  d’opinions incentiva la implicació i les ganes d’ensenyar i d’ aprendre. També han estat positives les entrevistes personals orientades cap a la reflexió sobre els aprenentatges. En aquest sentit ens plantegem treballar amb més intensitat el tema de la metacognició, la regulació del propi procés d’aprenentatge, per tal d’intensificar la competència d’aprendre a aprendre.

La interacció amb l’entorn, l’apropament al món real dels profes

Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots