Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

L’orientació personal, acadèmica i professional a quart d’ESO


Títol: L’orientació personal, acadèmica i professional a quart d’ESO

Edició: 2017

Categoria: Institución

Entitat: Institut Front Marítim

Descripció

A 4art de l’ESO les 30 hores lectives corresponents a el treball de recerca es distribueixen al llarg de tot el curs escolar a una hora setmanal on els alumnes treballen tots els aspectes del que ha de ser l’orientació.
El treball es divideix en 3 grans blocs
 • Autoconeixement (interessos i capacitats).
 • Coneixement de les opcions que el sistema educatiu ens ofereix.
 • Presa de decisions i construcció de l’itinerari personal de futur.
A nivell de competències que es desenvolupen amb aquest treball en destacaríem:
 • Comunicativa, lingüística i audiovisual
 • Tractament de la informació i competència digital
 • Autonomia i iniciativa personal


Objetius

Aconseguir que el conjunt de l’alumnat del centre rebi una correcta orientació en el seu final d’etapa.
 • Donar visibilitat i importància a l’orientació i les decisions personals
 • Donar eines, coneixements i recursos a l’alumnat sobre l’orientació
 • Detectar els alumnes que tinguin necessitat d’una intervenció més personalitzada. Que tota intervenció sigui ajustada i realitzada a cada alumnes i les seves capacitats i interessos de futur.
 • Implicar a les famílies
Llegir-ne més

Destinataris

Els destinataris de la intervenció són tot el conjunt dels alumnes de 4t d’ESO del centre.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

L’orientació es un dret de l’alumnat, un deure dels docents i una responsabilitat compartida entre famílies i centre, es per això que en aquest projecte es dona un pes important a l’orientació professionalitzadora, amb objectius com:
 • Ajudar a concretar l'itinerari formatiu dels alumnes d'acord amb els seus coneixements, habilitats i actituds.
 • Detectar els interessos i/o expectatives acadèmiques i professionals a través d'eines i recursos per identificar les opcions del seu projecte personal.
 • Enriquir la descoberta de les opcions formatives tot fent ús de fonts d'informació que permeten relacionar-les amb diversos entorns acadèmics i professionals.
Llegir-ne més

Metodologia

El treball el realitzem setmanalment a l’aula d’informàtica.
En principi l’alumnat es registra al moodle i a partir d’allà va realitzant les diferents activitats de forma autònoma.
Intercalades hi ha però altres activitats que impliquen treballar en grups i la realització d’exposicions.
També hi ha moments de posta en comú i explicació depenent del punt en que ens trobem.
Un dels criteris fonamentals a tenir present és l’ajust a la realitat en el que és la presa de decisió de l’alumnat en el seu projecte de futur.
Un altra criteri és fer compatible la visió de la família i de l’alumnat pel que fa l’itinerari triat.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Recursos informàtics a través del moodle, on trobem:
 • Qüestionaris de preferències professionals
 • Tests d’autoavaluació d’interessos i capacitats
 • Realització d’anàlisi de variables personals ( tipus DAFO).
 • Encàrrecs de feina individual i en grup
 • Tutories individuals
 • Xerrada adreçada als alumnes sobre el batxillerat
 • Xerrada adreçada als pares

Des de la CAD (comissió d’atenció a la diversitat) del centre o des dels equips docents es poden activar altres intervencions segons la tipologia d’alumnat.
 • Preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau mig
 • Xerrades específiques sobre determinats cicles
 • Xerrades sobre PFI
Llegir-ne més

Temporalizació

Al llarg de tot el curs
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

El seguiment del procés tindrà dues vessants:
a) Del procés i les activitats d’orientació realitzades.
 • Si s’han realitzat amb normalitat.
 • Adequació a l’alumnat.
b) Del resultat del procés en el conjunt de l’alumnat.
 • Satisfacció amb el procés d’alumnes i famílies.
 • % d’alumnat orientat satisfactòriament.
 • % d’alumnat que no considerem orientat correctament.

Els resultats en aquest àmbit els podem considerar molt satisfactoris tant a nivell d’alumnes, com de famílies i pel que fa a la satisfacció dels resultats entre el professorat.
Llegir-ne més

Bibliografia y webgrafia

MASFURROLL, G (2013)
Persegueix els teus somnis.
Ed. Edebé

GUITART, R i PARÍS, E (2012)
La competència d’autonomia i iniciativa personal
Ed. Graó

JORNET, K (2014)
Correr o morir
Ed Ara

ALVAREZ, M. (1995).
Manual de Orientación Profesional.
Ed. Cedecs.

FERNÁNDEZ SIERRA, J. (1995).
El trabajo docente y psicopedagógica en educación secundaria.
Ed Aljibe.

MONEREO, C. (coord.) (1998).
Orientació i intervenció educativa.
Barcelona: UOC.

MONEREO, C. y SOLÉ, I. (coords.) (1996).
El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista.
Ed. Alianza.

RODRÍGUEZ MORENO, M.L [et at.] (1994).
Programa para enseñar a
tomar decisiones.
Ed. Laertes.

ROMERO RODRÍGUEZ, S. (2000).
De gira hacia el trabajo. Guía del
profesorado. Programa de orientación para la toma de decisiones y la transición a la vida activa para el final de la ESO
Ed. ALJIBE
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots