Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

LCI Quest - Una eina per a l'autoconeixement a través de les competències per a la gestió de la carrera professional (Career Management Skills).


Títol: LCI Quest - Una eina per a l'autoconeixement a través de les competències per a la gestió de la carrera professional (Career Management Skills).

Edició: 2023

Categoria: Institución

Enllaç al projecte

Descripció

L'autoconeixement és essencial perquè els i les estudiants siguin capaços d'escollir el seu camí acadèmic i professional. Dins d'aquest procés d'autoconeixement, un dels elements clau són les seves habilitats i competències.

LCI Quest consisteix en un test a través del qual els i les alumnes poden identificar les competències més útils per a la seva carrera. Aquesta eina posa l'accent en les Career Management Skills (CMS), les anomenades "competències per a la gestió de la carrera", que no només permeten trobar feina sinó que també ajuden a afrontar la vida i els reptes personals i professionals. Entre aquestes qualitats s'inclou l'eficàcia personal, la gestió de les relacions, la cerca de treball i accés a la formació, la gestió de la vida i la carrera i la comprensió del món.

El test planteja diferents preguntes per conèixer el grau de consecució d'aquestes competències, a més de reflexionar sobre quines són millors per gestionar el futur acadèmic i professional. També planteja preguntes personalitzades sobre interessos acadèmics i professionals. Un cop finalitzat, l'estudiant rep un informe amb tots els resultats.


Objetius

LCI Quest vol ajudar els i les estudiants a descobrir-se tot reflexionant sobre com són, què se'ls dona bé, què els agrada, què volen fer, etc. També els ofereix una perspectiva global del sistema educatiu i l'oferta formativa actual per tal que coneguin tots els itineraris possibles. I, a més a més, els permet explorar el món de les professions i el mercat de treball.

L'objectiu principal de l'eina és que els i les alumnes puguin avaluar i conèixer quines competències transversals tenen més assolides, així com explorar quin és el tipus de formació que més s'ajusta a ells i elles i quins són els àmbits o sectors d'interès de cara al seu futur professional.
Llegir-ne més

Destinataris

Aquesta eina ha estat dissenyada per servir de guia als i les estudiants de centres de secundària, batxillerat i cicles formatius, complementant la tasca mentora de pares i mares, docents i orientadors/es.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

En un món laboral cada cop més competitiu i canviant, és essencial ajudar els i les joves perquè es coneguin a sí mateixos/es i triïn el camí que encaixi millor amb ells i elles. Més encara en un moment de les seves vides en què les decisions que prenguin marcaran profundament el seu futur.

Per tal acompanyar-los en aquest procés d'autodescobriment i reflexió, LCI Quest planteja qüestions vinculades al seu nivell de desenvolupament d'aquelles competències, actituds i coneixements que els ajuden a identificar les seves habilitats, a establir fites d’aprenentatge professional i a emprendre accions per tal de millorar la seva futura carrera professional.

Llegir-ne més

Metodologia

Aquest projecte s'ha dut a terme en tres fases. Durant la primera es van analitzar i comparar diverses plataformes ja existents amb l'objectiu de determinar quina era la millor per allotjar el test. A la segona etapa es van treballar aspectes relatius al funcionament de l'eina: disseny de les preguntes i dels resultats, personalització del formulari, diagramació de l'estructura, construcció de lògica interna, matriu de càlcul de resultats, etc. Durant la fase actual de testatge es contemplen dues opcions: presentar LCI Quest de forma individual o bé acompanyat d'un taller gratuït dinamitzat per un orientador o orientadora.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

LCI Quest s'emmarca en un projecte molt més ampli de LCI Barcelona que pretén oferir als centres educatius de secundària, batxillerat i cicles formatius un seguit d'activitats i recursos totalment gratuïts per acompanyar el seu alumnat durant la seva etapa formativa.

Per al procés de conceptualització de l'eina s'ha comptat amb D'EP Institut com a partner especialitzat en orientació acadèmica i professional, mentre que l'empresa de creació d'experiències digitals Sr. Munera ha estat l'encarregada de tot el desenvolupament tecnològic del test.

El resultat és un recurs 100% obert i gratuït.

Llegir-ne més

Temporalizació

La posada en marxa de LCI Quest s'ha estès al llarg de tres anys. El 2021 es va dedicar a la conceptualització i el desenvolupament tecnològic del projecte, el 2022 es va publicar l'eina i se'n va començar la difusió i, entre aquest any i el 2023, va començar la fase de testatge.

Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

Tenint en compte el calendari de desplegament de l'eina, encara no es disposa de resultats d'avaluació. Tanmateix, es preveu l'elaboració d'un quadre d'indicadors que permeti mesurar aspectes vinculats tant a l'ús i usabilitat de l'eina, com al seu impacte en el procés de presa de decisions dels i les joves a les que va adreçat LCI Quest.

Llegir-ne més

Conclusions

La incorporació d'eines i recursos d'orientació esdevé un aspecte clau en l'acompanyament als i les joves en el processos de presa de decisions. Des de LCI tenim el convenciment i el compromís de contribuir a aquesta tasca orientadora que es realitza des dels centres educatius. Un compromís que també hem mostrat a través de la col·laboració amb Junior Report (La Vanguardia) desenvolupant continguts orientadors en la seva publicació, que arriba a centenars de centres educatius de tot l'Estat.

Així mateix, pensem que la incorporació de les competències per a la gestió de la carrera respon a un nou context en què els i les joves ja no han de triar una formació o una professió, sinó que s'han d'empoderar per poder gestionar activament el seu projecte professional i de vida. I és des d'aquesta perspectiva que pensem que LCI Quest pot suposar un recurs orientador que ajudi no només a l'alumnat que decideix cursar els seus estudis a la nostra institució, sinó a totes les persones que han d'afrontar un procés de reflexió i presa de decisions respecte el seu futur.

Llegir-ne més

Bibliografia y webgrafia

Bibliografia sobre les competències per a la gestió de la carrera, base de LCI Quest:

• Learning career management skills in Europe: a critical review - Journal of Education and Work: Vol 25, No 2 (https://bit.ly/46PbwVA).

• Understanding career management skills: findings from the first phase of the CMS LEADER project (https://bit.ly/3XXyV3i).

• ELGPN Guidelines for Policies and Systems Development for Lifelong Guidance \| CEDEFOP (https://bit.ly/46SNF7j i https://bit.ly/3NXVmR0).

Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots