Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Orientació Personal, Acadèmica i Professional a l’Institut. De l’ESO cap al Batxillerat i els Cicles.


Galardonat en els Premis Educaweb

Títol: Orientació Personal, Acadèmica i Professional a l’Institut. De l’ESO cap al Batxillerat i els Cicles.

Edició: 2012

Categoria: Profesional

Autor: Núria Vallduriola, Rosa Mª Trigo, Manuela Hervás, Virtudes Jiménez i Manel Merino

Descripció

El nostre Pla d’acció Tutorial i per tant el procés d’orientació, es basa també en les següents característiques:

-És Processual, és a dir, ha estat planificada tenint en compte l'evolució dels alumnes al llarg dels anys d'escolarització i, per tant, adaptar-se als canvis que experimenten a nivell de capacitats i interessos.

-És Compartit, de manera que tot el professorat així com serveis externs o entitats de la població , col·labora en les activitats programades, bé que amb diferent grau d’implicació i responsabilitat.

-És Preventiu, amb la intenció d’avançar-se a l’aparició de dificultats i, sobre tot, a la seva consolidació com a problemes.

-És Adaptat a la diversitat de l’alumnat, tot considerant els seus diferents interessos, expectatives, valors, ritmes d’aprenentatge i estil.

-Està orientat a la presa de decisions, entenent que aquesta és una habilitat que cal aprendre i, per tant, treballar-la amb l’alumnat, tenint en compte els seus interessos, aptituds, valors i actituds. Al final de l’ESO, els alumnes hauran de decidir sobre aspectes que afecten el seu futur acadèmic, laboral i personal. Fóra bo que aquesta fos la culminació d’un seguit de decisions anteriors. Per aquesta raó és important que s’exerciti als alumnes en la decisió responsable.

-Està Obert als diferents agents educatius, com la família dels alumnes o els professionals de les institucions amb què col·labora el centre. L’acció tutorial i en concret l’orientació és una activitat en la què participen moltes persones i és important que ho facin de manera consensuada i coherent.

En aquesta línia, en el nostre centre vàrem consensuar entre tots un nombre reduït d’àmbits en què treballar desplegant en cadascun d’aquests àmbits un nombre gens desconsiderat d’activitats per a poder realitzar al grup classe.
Era important donar un ventall força ampli de possibilitats d’activitats, però a la vegada sistematitzar de manera molt concreta els aspectes a treballar i pautar les activitats a realitzar de manera irrenunciable.
Per a decidir l’organització de les sessions a realitzar, es va fer tenint en compte que calia buscar l'equilibri entre les activitats assignades a cadascuna de les funcions orientadores de l'acció tutorial i la priorització d'unes en relació a d’altres. També buscant quines són les activitats més adients a cada moment de l’etapa i com es posen en pràctica.

També és necessari fer el seguiment de la programació prevista tenint en compte la flexibilitat de què disposa el tutor/a per adequar-les al seu grup classe.
Tot i així, al finalitzar cada curs, realitzem una avaluació del procés que ens ajudarà a decidir noves activitats a realitzar així com diferents maneres de plantejar-les, variant-les en el cas que fora necessari. Si creiem que una procés d’orientació ha de ser sistematitzat per tal que no acabi estant un projecte que depengui de les persones, però també és un procés dinàmic i variant i per tant ¡ha de preveure de poder realitzar-hi els canvis que es considerin pertinents.


Objetius

Llegir-ne més

Destinataris

Alumnes de 1r a 4t d'ESO i famílies.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots