Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Orientació vocacional i professional. Un projecte de vida en continua revisió


Galardonat en els Premis Educaweb

Títol: Orientació vocacional i professional. Un projecte de vida en continua revisió

Edició: 2015

Categoria: Institución

Entitat: Escola Garbí Pere Vergés d’Esplugues

Descripció

Aquest és un projecte que, en coherència amb el seu títol, també es troba en constant revisió. En aquest document es mostra la seva fotografia a dia d’avui, resultat del treball dels diferents equips de tutors, gabinets d’orientació i coordinacions pedagògiques de les Escoles Garbí Pere Vergés que, en els darrers anys, han apostat per fer de l’orientació vocacional un dels principals eixos que articulen l’acció tutorial. Per tant, en aquest cas, l’autor només actua com a narrador del que durant anys han elaborat aquests equips.

El programa mostra com a l’Escola Garbí Pere Vergés es du a terme la tasca d’orientar els nostres alumnes en la seva presa de decisions. En finalitzar la seva formació a la nostra institució, els nois, a més de tenir clar quin serà l’itinerari que els portarà a estar en condicions d’exercir una professió, també s’han de endur a la seva motxilla un seguit d’eines que els permetin reflexionar sobre qui són, que volen i cap a on volen orientar la seva vida personal i professional en tot moment.

La proposta consta de diferents tipologies d’activitats en funció dels objectius i el grau en que apareix d’explícita l’orientació vocacional i professional, així doncs, el projecte consta d’una bateria d’activitats d’orientació inespecífica i d’activitats d’orientació específica. Les primeres pretenen que els alumnes es coneguin en profunditat i sàpiguen quina és la imatge que projecten, les segones estan dirigides a que l’alumnes pugui descobrir quins són els entorns formatius i laborals i quins requeriments necessiten per tal de, finalment, conèixer quin és el seu perfil professional i triar el seu itinerari formatiu.


Objetius

1. Dotar l’alumne d’eines per l’autoconeixement perquè li serveixin per poder fer l’anàlisi de les seves aptituds, dels seus coneixements i dels seus interessos com a pas previ a l’elaboració del seu projecte de vida professional.
2. Proporcionar als nois noies esquemes d’actuació per a la presa de decisions.
3. Mostrar l’oferta formativa actual a la que l’alumne pot accedir i conèixer on i com aconseguir les eines necessàries per mantenir-se actualitzat en tot moment .
4. Fomentar entre els nois i noies la idea que l’auto-orientació vocacional i professional ha de ser una constant en les seves vides.
Llegir-ne més

Destinataris

Els destinataris d’aquest projecte són alumnes d’ESO i batxillerat d’un entorn socioeconòmic i cultural mitjà-alt i que tenen famílies en que la majoria dels pares tenen estudis universitaris. En un 98% , els nois i noies tenen com a expectatives formatives l’accés a la universitat.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

Pensar en l’orientació vocacional com a un conjunt d’activitats que es circumscriuen a un període relativament curt de temps i en un únic àmbit d’intervenció, com podria ser la tutoria, seria des del nostre punt de vista una errada que no ajudaria als nois a fer-se la idea que, el procés d’orientació vocacional i professional ha de ser una constant que els acompanyi durant tota la seva vida. És per aquest motiu, que per nosaltres, l’orientació vocacional ha de quedar repartida per tots els cursos que els nostres alumnes realitzen a la Institució a ESO i Batxillerat. També, en l’acompanyament han d’intervenir tant l’àrea de tutoria com altres àrees, per exemple, Emprenedoria o Treball de Recerca. Per últim, aquesta ha de ser una tasca en la que participin tutors, gabinet psicopedagògic, famílies i agents socials i , a més, s’han d’emprar una gran diversitat d’espais en els que l’orientació sigui factible: escola, empresa, aules virtuals, estades en cases de colònies...

El programa d’activitats de cada curs podria constituir en si mateix un projecte, però, la voluntat d’incloure-les totes en aquest document no és una altra que la de donar una visió global i coherent de tot el procés.
Llegir-ne més

Metodologia

La metodologia emprada al llarg de tot el procés és la pròpia del nostre projecte educatiu. Una metodologia vivencial en la que l’alumne és el centre de tot el procés. Les activitats es dissenyen com experiències de simulació en les que els nois i les noies reprodueixen vivències que els aproximen a la vida real.
L’agrupació a l’aula passa per diferents models, des del gran grup, passant pel grup mitjà i petit i al treball individual.

Els espais utilitzats en l’execució de les activitats són molt diversos. Algunes activitats s’organitzen en estades de tutoria de 2 o 3 dies, altres en tallers específics que es programen al llarg del curs, altres es vehiculen a través de les sessions de tutoria o a través de matèries o de projectes quadrimestrals, també mitjançant cursos no presencials de moodle i, finalment, a través de sessions individualitzades.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Amb l’idea del proverbi africà que diu que “per educar és necessari tota la tribu” els recursos humans mobilitzats per tal de posar en marxa el programa inclou a, pràcticament, tota la comunitat propera a l’alumne:

• Professionals independents, d’empreses col·laboradores i d’entitats de l’entorn.
• Equip d’educadors del centre: mestres, professors i personal de secretaria, manteniment, cuina i del departament de recursos humans de la Fundació Escoles Garbí.
• Membres de l’AMPA, associació de mares i pares d’alumnes.
• Equip del departament d’orientació psicopedagògica de l’Escola

En quant als recursos materials emprats, aquests són molt diversos i adaptats a cadascuna de les múltiples activitats. Entre tots ells destacaríem:

•Proves psicotècniques de gabinets d’orientació externs: EFAI (Evaluació Factorial de les Aptituds Intel·lectuals), CL (Comprensió Lectora) , CHTE (Qüestionari d’Hàbits i Tècniques d’Estudi) ,BFQ-NA (Qüestionari Big Five de personalitat per a Nens i Adolescents), AECS (Actituds i Estratègies Cognitives Socials) i IPP (Inventari d’Interessos i Preferències Professionals).

• Recursos digitals: 3 cursos moodle elaborats des del centre, un per 4t d’ESO, un per 1r. de batxillerat i un per 2n. de batxillerat.

• Altres materials com ordinadors, tauletes digitals, projectors, jocs...

El pressupost, de forma global, es nodreix de recursos estructurals del propi centre i de les aportacions que de forma desinteressada fa l’AMPA i les empreses i entitats col·laboradores a través de la cessió del seu temps i material.
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

Més enllà de les valoracions relacionades amb el grau de satisfacció dels alumnes i dels educadors en les diferents activitats proposades i que es situen en ambdós casos per sobre d’una mitjana del 8 en una escala de 10, es pretenen introduir, a partir de la implementació actual del projecte, tres indicadors d’avaluació i seguiment en relació al programa:

• Una vegada passat un curs escolar des de la presa de decisió a 4t. d’ESO o 2n de batxillerat, veure quin és el grau d’abandonament dels estudis iniciats.

• Una vegada passat un curs escolar des de la presa de decisió a 4t. d’ESO o 2n de batxillerat, veure quin és el grau de continuïtat en l’opció presa.

• Percentatge d’alumnes que aconsegueixen incorporar-se als estudis triats com a primera opció.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots