Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Orientació Psicopedagògica durant l’etapa post obligatòria


Títol: Orientació Psicopedagògica durant l’etapa post obligatòria

Edició: 2023

Categoria: Centros educativos de Formación Profesional

Autor: Maria Montes Peñarroya; Àngela Pérez Martínez

Enllaç al projecte

Descripció

El Departament d’Orientació del Campus Docent Sant Joan de Déu és el responsable de garantir la prevenció i la intervenció psicopedagògica a l’etapa educativa post obligatòria de Formació Professional. L'objectiu que persegueix la creació d’aquest departament és contribuir al desenvolupament de l’orientació educativa, social i professional de l’alumnat des de la intervenció directa, l’assessorament i l’orientació psicopedagògica, per tal de donar suport als diferents membres de la comunitat educativa, en resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als i les alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu així com a les seves famílies (en el cas dels menors d’edat o majors que en donin el consentiment) i al professorat.   

El Departament d’Orientació (DOP) compta amb un equip format per dues professionals de l’àmbit de la pedagogia i psicopedagogia que ofereixen diferents activitats i línies d’intervenció per donar resposta a les necessitats que esdevinguin dins de la dinàmica diària del centre.


Objetius

L’objectiu principal consisteix en acompanyar als membres de la comunitat educativa en el procés de creixement personal, acadèmic i professional.  

Així els objectius específics són: 

Dotar a cada alumne/a d’un entorn adequat perquè el/la faci capaç d’assumir amb responsabilitat les seves decisions en els àmbits personal, acadèmic i professional. 

Facilitar al grup classe les eines i les ajudes necessàries perquè es pugui instaurar i consolidar un clima positiu i enriquidor a nivell relacional, acadèmic i professional. 

Detectar precoçment aquelles problemàtiques o circumstàncies que poden comportar dificultats per a l’aprenentatge, per al desenvolupament personal i per a l’assumpció de l’autonomia de decisió de cada alumne/a. 

Proposar accions i metodologies organitzatives i didàctiques, que puguin donar una resposta educativa personalitzada i ajustada a les necessitats educatives pròpies de la diversitat de l’alumnat i dels grups classe.

Llegir-ne més

Destinataris

- 58 alumnes de cicle formatiu de grau mitjà (TCAI). 

- 114 alumnes de cicles formatius de grau superior (IS i DAS). 

- 18 professionals que conformen el claustre de cicles formatius. 

- Famílies de l’alumnat.

Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

El Departament d’Orientació (DOP) neix de la necessitat d’oferir una formació inclusiva  de qualitat a l’alumnat i promoure una trajectòria acadèmica adaptada a les necessitats individuals personals, acadèmiques i professionals de cada persona. 

L’equip d’orientadores educatives va ser creat l’any 2015 amb tres fites molt concretes: reduir l’abandonament prematur de les formacions a través de l’acompanyament i suport, enfortir i dotar d’eines a l’equip docent, i promoure la implicació i la participació activa de l’alumnat i les seves famílies.  

Segons les dades ofertes per l'IDESCAT, a l’any 2015, la tassa d’abandonament prematur de la Formació Professional a Catalunya era del 18,9%, mentre que actualment, vuit anys després de la posada en marxa d’aquest projecte, el nostre centre presenta una taxa d’abandonament del 4% (16,9% a Catalunya).     

A dia d’avui, les dades mostren que l’alumnat del Campus Docent Sant Joan de Déu ha augmentat la seva trajectòria acadèmica i en acabar les formacions de CFGM o CFGS, segueixen el curs dels seus estudis (80% de CFGM a CFGS i 33% de CFGS a universitat) o s’incorporen al mercat laboral (71%).  

Des del Departament d’Orientació (DOP) treballem diàriament per vetllar i donar resposta a les necessitats de l'estudiantat, oferir un acompanyament durant tot el procés formatiu, garantir suport i assessorament als agents educatius implicats, millorar la qualitat de l’educació que oferim i satisfer  les inquietuds i possibilitats acadèmiques i professionals futures. 

A banda d’això, la convocatòria de premis que ofereix Educaweb d'Orientació Acadèmica i Professional és una gran iniciativa que ens ofereix la possibilitat de per posar de manifest la importància i els beneficis que l’orientació aporta en etapes educatives post obligatòries i compartir amb tota la comunitat educativa eines, projectes i mecanismes de creixement i millora.

Llegir-ne més

Metodologia

El projecte d’orientació es duu a terme mitjançant una sèrie d’eines, recursos, estratègies i intervencions durant tot el curs acadèmic, per donar resposta a les necessitats detectades o per fer-ne prevenció. Per fer-ho possible, tenim en compte diferents àmbits: l’àmbit de desenvolupament acadèmic, àmbit de desenvolupament personal, àmbit d’integració alumne-família-comunitat educativa i l’àmbit d’orientació acadèmica-laboral. Dintre d’aquests àmbits, es realitzen les següents intervencions: 

1> Avaluació inicial individualitza de l’alumnat, mitjançant diferents proves, per conèixer el punt de partida del grup-classe.  

2> Projecte Pas a Pas: espai d’acompanyament i d’atenció directa individualitzada o en petit grup, a l’alumnat amb necessitats de suport educatiu o que ho sol·liciti. Mitjançant sessions setmanals, es treballa la millora en l’adquisició d’hàbits i tècniques d’estudi, el desenvolupament integral de l’alumne/a i la seva autonomia en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

3> Projecte  Equip de Mediació entre Iguals: estudiants del CFGS d’integració social reben formació específica en mediació restaurativa per generar i implementar mesures preventives al campus i contribuir en l’educació de la gestió positiva dels conflictes.   

4> Projecte Joc Net: treballar la convivència, el respecte i la prevenció de l’assetjament a l’aula mitjançant la gamificació. El joc creat permet a l’alumnat prendre consciència sobre les temàtiques esmentades, així com aprendre i reflexionar sobre els protocols d’actuació en diferents situacions a través de preguntes i casos pràctics. 

5> Píndoles formatives digitals al professorat, segons necessitats detectades. 

6> Activitats d’educació en valors i gestió emocional a les aules a mode de prevenció.  

7> Activitats d’intervenció directa amb els i les alumnes quan esdevingui necessari.   

8> Orientació acadèmica i laboral: xerrades de diferents professionals del sector per donar a conèixer les seves funcions al món laboral. Sortides a diferents entitats per observar de primera mà el treball que podran desenvolupar en un futur. Contacte amb diferents entitats per visibilitzar les diferents sortides professionals dintre del context. Elaboració de tallers participatius per posar en pràctica les competències adquirides i aproximar-los/les a la realitat laboral.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Recursos humans: dues figures professionals a càrrec del departament; pedagoga i psicopedagoga (coordinació, gestió, creació de materials i intervenció) una pedagoga i orientadora educativa (creació de materials i intervenció).   

Recursos materials: disposem d’un repositori de materials elaborats pel departament des de 2015, el qual cada any augmenta i millora.  

Recursos espacials: el projecte d’orientació es desenvolupa en tots els espais del Campus Docent Sant Joan de Déu que siguin requerits. 

Funcions:   

1> Identificar i avaluar les necessitats educatives específiques de l’alumnat. 

2> Assessorar a l’equip docent, alumnat i famílies sobre aspectes d’orientació a nivell personal, educatiu i professional.  

3> Detectar les necessitats específiques de suport educatiu de l’alumnat i planificar i dur a terme programes d’intervenció amb aquest alumnat.  

4> Assessorar als tutors, professors i famílies en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.  

5> Promoure i vetllar per l’atenció a la diversitat i la inclusió.  

6> Establir contactes amb altres centres per poder fer les derivacions oportunes en els casos que sigui necessari.  

7> Promoure línies de recerca per vetllar per la millora del procés d’ensenyament-aprenentatge, tenint en compte la vesant acadèmica, emocional i professional. 

8> Elaboració de dinàmiques i materials de treball.

Llegir-ne més

Temporalizació

Aquest projecte té una continuïtat durant tot el curs acadèmic. Es realitza un seguiment de l’estudiantat durant tota la trajectòria formativa.  

1> Avaluació inicial individualitzada: 

Primers cursos: setembre – octubre (5 sessions/grup).  

Segons cursos:  setembre (3 sessions/grup). 

2> Projecte pas a pas: 

Primers cursos: octubre – juny (1 sessió setmanal individual o petit grup).  

Segons cursos: setembre – juny (1 sessió setmanal individual o petit grup). 

3> Projecte Equip de Mediació entre Iguals (primers i segons cursos). 

Prevenció: detecció - elaboració de les intervencions – desenvolupament - avaluació / novembre – maig.  

Resolució positiva de conflictes entre iguals (segons necessitats detectades) / novembre – maig.  

4> Projecte Joc Net: 

Primers cursos i segons cursos: novembre (1 sessió específica) / setembre – maig (transversalment).  

5> Píndoles al professorat, segons necessitats detectades: setembre – juny. 

6> Activitats de prevenció: educació en valors i gestió emocional (primers i segons cursos – setembre / maig) - sessions a valorar per cada grup.  

7> Activitats d’intervenció directa amb els i les alumnes quan esdevingui necessari (primers i segons cursos – setembre / maig) - sessions a valorar per cada grup. 

8> Orientació acadèmica i laboral: 

Primers cursos: sessions específiques al llarg del curs (Gener – maig).  

Segons cursos: sessions específiques al llarg del curs (Octubre – febrer).

Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

El projecte del Departament d’Orientació Psicopedagògica és avaluat anualment a través dels següents criteris:  

- Percentatge de planificació del Pla d’Acció Tutorial (PAT) executat. 

- Percentatge execució activitats d’orientació laboral. 

- Percentatge-execució activitats d’orientació acadèmica amb l’alumnat de Cicles Formatius. 

- Percentatge d’inserció laboral dels i les alumnes de Cicles Formatius.  

- Proporció de número d’alumnat amb NESE en relació al número total d’estudiants. 

- Nombre de derivacions d’alumnes al DOP per necessitats psicopedagògiques. 

- Percentatge d'alumnes vinculats/es als programes específics d’acompanyament acadèmic del DOP. 

- Percentatge d’alumnes vinculats/es als programes específics d’acompanyament acadèmic del DOP i que promocionen de curs/i que es titulen. 

- Nombre d’activitats del DOP als grups classe. 

- Nombre d‘intervencions amb les famílies en les que es requereix la presencia del DOP.

Llegir-ne més

Conclusions

Els resultats anuals obtinguts, quantitatius i qualitatius, des de que es va crear el Departament d’Orientació al Campus Docent SJD a l’any 2015, posen l’accent en la necessitat, cada vegada més creixent, d’aquest recurs en tota la formació post obligatòria, en apostar per contribuir a la seva millora i adaptació a noves necessitats socials, així com sensibilitzar al professorat i equip directiu per donar-li la importància que requereix, ja que contribueix a la millora del desenvolupament acadèmic, professional i personal de l’alumnat.  

Primerament, els resultats dels darrers anys, posen èmfasi en el profit del departament per tota la Comunitat Educativa. Així ho demostren per exemple, el baix índex d'abandonament escolar que tenim, l’elevat índex d’estudiantat graduat, que segueixen el curs dels estudis o que s’incorporen al món laboral. Si més no, i el més important, és la sensació que ens transmeten els i les alumnes de sentir-se acompanyats/des durant tot el procés, que són importants pel sistema, que són capaços/es d’aconseguir els seus propòsits i l’autocrítica amb ells i elles mateixes, per treballar en la millora continua de la seva persona. Per tant, s’aconsegueix també el desenvolupament personal que tant important considerem. 

En segon lloc, cal donar resposta a l’increment de casos d’alumnat amb majors dificultats i necessitats dintre de l’àmbit educatiu.  

El context actual requereix d’eines i estratègies que garantitzin una educació inclusiva de qualitat i la equitat d’oportunitats per l’aprenentatge i el desenvolupament. Recordar, que no només existeixen les dificultats acadèmiques com a tal, si no que existeix un gruix important d’aspectes relacionats amb la salut mental que influeixen de manera significativa en l’abordatge de l’aspecte acadèmic i que si no es tracten o donen resposta, poden suposar que l’alumnat no aconsegueixi els objectius personals, formatius i laborals. Sense aquest suport i acompanyament, els i les alumnes amb més necessitats, en molts casos, quedarien exclosos del sistema o no tindrien oportunitats adaptades de recorregut. 

Per això, els programes i serveis de suport a l’alumnat, les seves famílies i professionals docents són crucials en l'adquisició del desenvolupament integral de les persones i l'èxit educatiu.   

Per últim, des del departament tenim la responsabilitat i la necessitat de donar visibilitat a la tasca que desenvolupament diàriament, seguir apostant i fer créixer aquest model educatiu.

Llegir-ne més

Bibliografia y webgrafia

- Campus Docent Sant Joan de Déu (2022) El Departament d’Orientació Psicopedagògica del Campus Docent Sant Joan de Déu [Informe Anual] 

- Campus Docent Sant Joan de Déu (setembre, 2022) Projecte de convivència i èxit educatiu [Projecte de convivència] Recuperat de https://www.santjoandedeu.edu.es/es/ciclos-formativos/convalidaciones

Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots