Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

ORIENTAdultos


Títol: ORIENTAdultos

Edició: 2017

Categoria: Institución

Entitat: Centro Educativo Para Adultos “Paulo Freire”

Descripció

Les necessitats de l’alumnat son la prioritat del centre, i el seus objectius son:
 • Millorar la comunitat educativa i optimitzar l’entorn educatiu promovent activitats que fomentin el benestar psicosocial en alumnes i docents.
 • Motivar a l’estudi i lluitar contra l’abandonament escolar, tenint en compte les necessitats de cada alumne
 • Ajudar a que l’alumnat es desenvolupar-se com a persona, tractant de millorar la seva qualitat de vida a través de l’educació.
 • Estar oberts a els canvis i les innovacions.


Objetius

Objectius Generals Alumnes
 • Ajudar i aconsellar en la seva trajectòria acadèmica, professional i en el seu desenvolupament personal.
 • Col·laborar en la presa de decisions
 • Mostrar mecanismes de busqueda de sortires acadèmiques i professionals
 • Fomentar les competències requerides per a el seu accés a diferents estudis, a traves de tallers i dinàmiques

Objectius Generals Professorat/Tutors
 • Ajudar al docent a resoldre dubte sobre titulació, convalidacions i temes acadèmics
 • Orientar a els docents en tasques d’adaptació no curricular a els alumnes que ho precisen
 • Assessorar en temes de metodologia en alumnes que presentin dificultats d’aprenentatge
Llegir-ne més

Destinataris

484 alumnes d’educació secundaria de 17 a 55 anys.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

El projecte neix de la necessitat d’oferir orientació acadèmica i professional a l’alumnat, introduint un orientador a jornada completa i oferint un curs de formació sobre orientació professional a els alumnes.
Llegir-ne més

Metodologia

La metodologia es basa en la documentació del procés i les diverses actuacions generals seguides durant el curs.
En quant a la documentació del procés, es tenen en compte tres vertents molt ben diferenciades i documentades que son: POAP (Plan de Atención Académica y Profesional), PAPEA. (Plan de Atención al Proceso de Enseñanza y Aprendizaje) i PAT. (Plan de Atención Tutorial)
Les diverses actuacions generals seguides durant el curs, están basades en model de programes on s’implica a tot el centre i es treballen diferents coses com: la búsqueda de feina, activitats disenyades i adaptades a cada alumne, sesions grupals d’orientacio, formacions, atencio personalitzada….

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Humans- Equip directiu i orientador, professorat del centre, tutors i la fundació Yehudi Menuhin España

Materials- pagina web, recursos creats per el professorat, DAFO, base de dades ORIENTAdultos

Espais- instal·lacions del centre (despatxos,sala d’actes, biblioteca..)
Llegir-ne més

Temporalizació

Es duu a terme durant tot el curs, però les diferents activitats i serveis poden ser d’us diari, setmanal o trimestral, segons la necessitat i programació.
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

L’avaluació es fa per mitja de reunions de valoració en la CCP i reunions del claustre.
Llegir-ne més

Bibliografia y webgrafia

•Todofp.es
•Educaweb.com
•http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos.html
•https://www.educacion.gob.es/educa/incual/ice_incual.html
•http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM016272.pdf
•Fernández Gálvez, J. de D. (2005). La orientación educativa. Claves de éxito profesional:
buscandolamagiadelmagosinmagia.Granada:GrupoEditorialUniversitario.
•https://orientrazos.wordpress.com/
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots