Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Porta d’accés


Títol: Porta d’accés

Edició: 2017

Categoria: Institución

Entitat: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social (Fundació Ser.Gi)

Descripció

Projecte de suport al retorn als itineraris formatius reglats, no-reglats i laborals als joves en situació de fracàs escolar i risc d’exclusió social. Aquest dispositiu vol donar resposta als buits d’intervenció educativa que existeixen entre l’etapa d’escolarització obligatòria i la formació no obligatòria i prelaboral/inserció laboral. Porta d’ ACCÉS és un dispositiu de suport a adolescents i joves de 16 a 29 anys per potenciar la seva permanència dins els sistema educatiu o millorar la transició escola-treball. Es prioritza la intervenció amb joves que en finalitzar, o no, 4rt d’ESO presenten més indicadors de risc d’abandonament del seu itinerari formatiu-educatiu


Objetius

Els objectius del projecte són:
1.- Atendre joves amb un perfil educatiu de fracàs escolar, acompanyant i facilitant la realització d’uns itineraris formatius i prelaborals d’èxit.

2.- Incrementar el nombre de joves que realitzin estudis postobligatoris ja que aquests tipus de formacions esdevenen un factor protector davant l’exclusió social i incrementa el nivell d’ocupabilitat a més de proporcionar eines a les persones per tenir cura d’elles mateixes en tots els àmbits de la vida.

3.- Facilitar que els joves puguin prendre les seves pròpies decisions treballant l’autoconeixement, l’autoestima i l’apoderament.

4.- Crear un recurs que permeti als joves que no han accedit a cap tipus de formació, tenir un espai de trobada per tal que no restin aïllats a casa, o bé al carrer, que puguin ocupar el seu temps de forma constructiva i, a la vegada, mantenir uns hàbits bàsics.

5.- Col·laborar i/o formar part de la xarxa tècnica que elabora estratègies d’intervenció amb els joves des de diferents àmbits.
Llegir-ne més

Destinataris

Els destinataris del projecte són: el col·lectiu de joves entre 16 i 29 anys, prioritzant la intervenció amb aquells alumnes que no obtindran el GES, en valorar que és un grup altament vulnerable i en risc d’exclusió social ja que tenen una major dificultat a l’hora de continuar i/o abandonar els estudis post obligatoris.

Els nombre de persones que es preveuen atendre és d’uns 60 joves en els itineraris individualitzats. I en el LINK preveiem una intervenció grupal d’entre 10-12 nois/es per edició (gener-juliol i setembre-desembre) que poden anar variant si la resta es va incorporant a altres recursos.

També es treballa amb famílies i professionals de l'àmbit de l'educació, arribant d'aquesta forma a unes 240 persones.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

El nostre projecte és un recurs d’acompanyament tècnic de les comunitats educatives que vol la millora de l’èxit escolar dels adolescents i joves per a promoure una major qualificació professional del col·lectiu. I amb aquesta, un increment de l'autoestima, autoconfiança i benestar emocional. El projecte està enxarxat al territori, forma part del circuït local de derivacions.

Els instituts públics de Salt ens deriven joves que no han obtingut GES o compten amb un GES dèbil i des dels serveis socials bàsics les derivacions són constants al llarg de l'any. També des de l'Ajuntament i l'Escola d'Adults de la vila ens arriben alguns joves. El fet d'estar treballant al territori des del 2009 fa que arribin nois i noies pel seu propi peu o gràcies al ",boca-orella",.
Llegir-ne més

Metodologia

Els eixos metodològics bàsics que ens plantegem:
  • Intervenció individualitzada, fent detecció, orientació i acompanyament cap un recurs formatiu reglat, ocupacional o d’inserció laboral.
  • Implicació i mobilització del jove i de la seva família en la construcció de l’itinerari formatiu o d’inserció laboral.
  • Treball en xarxa: pactar la metodologia d’intervenció amb diferents agents educatius professionals dels territori, especialment amb els que pertanyen a l’àmbit de l’educació formal, però també amb els dispositius de formació ocupacional i d’inserció laboral.
  • Reorientació dels itineraris de cada jove, plantejant objectius assolibles en funció del seus interessos, motivacions i capacitats.
  • Reforç del nivell d’autoestima dels joves: reconeixent i valorant els petits èxits assolits, i establint un vincle emocional i afectiu amb cada jove.
  • Foment d’un aprenentatge acord als seus interessos i motivacions del propi jove.
  • Educació en la diversitat: potenciant el grup per tal de que cadascú se’n senti part important a partir de les dinàmiques de grup, mostrant al jove i al conjunt que cadascú d’ell és diferent i especial, posant èmfasis en l’establiment del vincle emocional i afectiu.
  • Foment de la participació de cada un dels joves i utilització de tot els recursos possibles del territori.
  • Recerca de fórmules per optimitzar els recursos humans i econòmics que tenim a l’abast.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

1 Coordinadora : 5 hores/setmana
1 Professional tècnica: 40 hores/setmana.
1 Professional tècnica: 20 hores/setmana.

Ordinador, impressora i telèfon mòbil.

Material fungible.
Llegir-ne més

Temporalizació

El projecte es desenvolupa de juny 2016 a juny de 2017.
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

Els espais previstos per a l’avaluació del projecte seran les reunions de seguiment del projecte amb la tècnica i la coordinació del projecte, així com les reunions amb l’equip tècnic de primària.
Treball a partir d’instruments d’avaluació: registres de participació, enquestes de satisfacció a usuaris, serveis i xarxa de derivació, registres de seguiment i acords educatius.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots