Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Projecte Activa’t, programa d’acompanyament i millora de l’ocupabilitat juvenil al Pallars Sobirà.


Títol: Projecte Activa’t, programa d’acompanyament i millora de l’ocupabilitat juvenil al Pallars Sobirà.

Edició: 2017

Categoria: Institución

Entitat: Consell Comarcal del Pallars Sobirà + Eduxarxa + MOntanyanes

Descripció

El projecte Activa’t és un programa d’acompanyament per a l'activació dels joves que no estudien ni treballen i per a la millora de la seva ocupabilitat en una economia de muntanya com la del Pallars Sobirà.

L'objectiu del projecte és afavorir la inserció sociolaboral estable dels/les joves d’alta muntanya en sectors estratègics per al territori impartint un programa d’acompanyament que gira entorn de tres eixos principals: apoderament, capacitació competencial i pràctiques professionals.

L'enfocament del programa formatiu és eminentment pràctic, dissenyat a partir de necessitats detectades pels propis agents econòmics, amb un itinerari que desplega la formació troncal i l'específica complementada d’unes pràctiques no laborals en empreses del sector i d’un acompanyament a la inserció. Per dissenyar el projecte hem tingut molt present l'especificitat d'un territori d’alta muntanya, amb un context i una estructura i dinàmica econòmica molts diferents dels grans nuclis urbans, així com les demandes i perfils dels joves atesos pel servei de treball de l'Oficina Jove.

Tenint ben present tot això, s'han definit les següents fases del projecte:
1.(re)Activar la persona – apoderar la persona
2.Capacitació dels/les joves en competències generals
3.Formació específica en dos àmbits específics:
 • a.Curs d’elaboració de productes agroalimentaris de muntanya en petites empreses rurals.
 • b.Curs de coneixement del sector turístic pirinenc i de noves tendències turístiques (amb mòduls específics en TIC’s i idiomes) .
4.Pràctiques no laborals en empreses
5.Assessorament especialista al llarg de la formació específica i pràctiques amb professionals especialistes dels dos sectors: Turístic i Agroalimentari
6.Acompanyament a la inserció


Objetius

Objectius generals:

1.Millorar l’ocupabilitat dels joves per ampliar les seves oportunitats d’accés al treball i la realització del propi projecte professional en igualtat d’oportunitats.
2.Impulsar l’aparició i la continuïtat de projectes d’emprenedoria jove.
3.Fomentar la contractació atenent les necessitats específiques existents en el col·lectiu juvenil (nivells de qualificació i experiència professional, diversitat funcional, més vulnerabilitat, entre altres).
4.Afavorir la inserció sociolaboral estable dels/les joves d’alta muntanya impartint un programa d’acompanyament que gira entorn de tres eixos principals: apoderament, capacitació competencial i pràctiques professionals.

Objectius específics i operatius de les accions del projecte:

1.Inspirar els/les joves en les seves possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu, malgrat la conjuntura econòmica i altres adversitats. Reforçar les competències transversals i habilitats socials.
 • a.Adquirir estratègies per incrementar l’autoconeixement i l’autoestima
 • b.Identificar recursos personals, interessos i vocacions en l’àmbit professional

2.Apoderar els/les joves per definir uns objectius professionals i una estratègia que orienti l'assoliment i/o reorientació d'aquestes fites.
 • a.Visionar els problemes com a reptes i els imprevistos com a oportunitats
 • b.Definir objectius en l’àmbit professional
 • c.Elaborar un “full de ruta” personal per assolir-los

3.Capacitar els/les joves amb competències professionals comunes claus en el desenvolupament de qualsevol activitat professional sigui per compte propi o aliè i doni respostes a les demandades i exigències de l'actual conjuntura econòmica.

 • a.Millorar la competència en l’ús de les TIC
 • b.Desenvolupament de competències emprenedores
 • c.Gestió administrativa bàsica.
 • d.Conèixer les diverses vies de desenvolupament professional i les formes legals.

4.Capacitar els/les joves amb coneixements i habilitats específiques de sectors estratègics de la comarca en els quals poden desenvolupar la seva activitat i facilitar les condicions que facilitin la seva ocupabilitat mitjançant l'adquisició d'una experiència i contactes laborals reals.

 • a.Desenvolupament de la competència aprendre a aprendre
 • b.Adquirir coneixements i habilitats específiques d'aquests sectors que millorin l’ocupabilitat d'aquests joves orientant la seva formació a l'especialització del seu perfil

5.Acompanyar la inserció sociolaboral dels/les joves per una ocupació estable i de qualitat que garanteixi fixar la població jove al territori

 • a.Facilitar a les empreses el contacte, a través de pràctiques no laborals, amb joves formats que puguin cobrir les seves necessitats i puguin ser per tant candidats a ser inserits en llocs de feina existents o nous
 • b.Promoure la creació de projectes d'autoocupació individuals o col·lectius que contribueixin a l'impuls de l'economia local
 • c.Promoure la creació d’una taula de treball ",taula d'agents per a l'ocupació del Pallars Sobirà", per l'impuls i seguiment d'actuacions amb aquest objectiu
Llegir-ne més

Destinataris

El programa és un projecte d’acompanyament obert a tots i totes els/les joves que hi vulguin participar, sent com a únics requisits indispensables estar inscrit al Sistema Nacional de la Garantia Juvenil, i ganes i voluntat de participar-hi.

El programa consta d’una estratègia metodològica pensada perquè perfils diferents de joves (per exemple amb diferent nivell acadèmic o social), puguin participar-hi de la mateixa manera, utilitzant continguts educatius adaptables a la situació personal de cada jove participant. Aquest fet (la participació d’un grup heterogeni amb expectatives diverses) comporta major complexitat en la gestió del programa i en el plantejament docent i metodològic, però al mateix temps, brinda l’oportunitat al conjunt de joves participants de generar unes expectatives de grup que esperonen aquelles/es amb més dificultats i promouen processos d’aprenentatge entre iguals i valors de col·laboració.

El nombre de Joves destinataris del programa és de 15 joves.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

Per una banda, és un territori extens i poc poblat, d’alta muntanya, situat al mig de la serralada del Pirineus catalans. La densitat de població és de 5 habitants per km2, la més baixa de tot Catalunya, i amb diferència, ja que la que la segueix és d’una densitat de gairebé el doble.

A més a més, hi ha un sistema molt deficitari del transport públic, sent pràcticament inexistent i fent imprescindible de disposar de vehicle propi (cotxe) per moure’s tant dins com fora del territori.

En l’àmbit educatiu ens trobem amb dos centres públics de secundària, dels quals només un realitza els cursos de batxillerat i cicles formatius (dues especialitats: sistemes microinformàtics i xarxes, i CFGM ",Conducció d'activitats físicoesportives en el medi natural", i CFGS ",Animació d'activitats físiques i esportives",). Això implica que els joves que volen seguir estudiant després de batxillerat o vulguin fer un cicle diferent dels que s’ofereixen a la comarca, han de marxar fora del territori per realitzar-lo, i han de canviar el seu domicili almenys durant la realització dels seus estudis, amb les dificultats i desigualtats d’oportunitats que això comporta.

A nivell laboral, ens trobem que la major part de demanda de feina és estacionària: a l’estiu, dins l’àmbit dels esports d’aventura i turisme, a l’hivern, al voltant de les pistes d’esquí i turisme. Aquesta estacionalitat comporta sovint certa precarietat laboral.Un altre aspecte que dificulta la millora de l’ocupabilitat de la comarca és la poca coordinació entre els diferents agents que realitzen tasques d’intermediació i inserció. El projecte intentarà millorar aquesta coordinació per millorar els objectius d’inserció.

A més a més, trobem que molts joves nouvinguts arriben a la comarca buscant un model de vida alternatiu al que s’ofereix a les grans ciutats, i això és una oportunitat per al territori, i alhora una responsabilitat de tots d’acollir-los i oferir els recursos necessaris per desenvolupar-se personal i professionalment.

En aquest context caracteritzat per una escassetat d’oportunitats laborals i formatives entre els joves de la comarca que els permetin emancipar-se i desenvolupar un projecte de vida al Pallars i amb el repte d’assolir els objectius plantejats, pren forma el compromís d'un conjunt d'agents del territori de dissenyar el programa per a l'acompanyament i millora de l’ocupabilitat juvenil al Pallars Sobirà i presentar-lo a la convocatòria d’ajut “Singulars” del SOC en el marc dels ajuts d’Impuls de la Garantia Juvenil, dins de les mesures del Sistema Nacional de Garantia Juvenil i del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 de la CE.

La realitat dels joves de Garantia Juvenil de la comarca:

Per tal d’aproximar-nos a la realitat dels joves participants del programa de Garantia Juvenil abans citat, és pertinent presentar el disseny del dispositiu d’atenció i acollida previst per aquests joves des del servei de l’Oficina Jove del Pallars Sobirà, algunes dades respecte els joves atesos i les conclusions provisionals que s’han derivat d’aquestes atencions i que han servit de pauta també en el disseny d’aquest projecte.

A continuació es detalla alguns indicadors relatius al nombre de joves que han passat pel Servei de

Treball de l’Oficina Jove del Pallars Sobirà, conduit principalment per la Tècnica Impulsora de

Garantia Juvenil, demanant assessorament i/o informació sobre temes referents a l’ocupació.

 • Núm. de joves que ha passat per l’oficina demanant informació relacionada amb temes d’ocupabilitat durant el 2016: 82
 • Núm. de joves que han iniciat un procés d’assessorament complet a través d’un Pla d’Atenció Individualitzat (PAI) durant 2016: 27
 • Núm. de joves que han començat a realitzar Programes de millora de l’ocupabilitat gestionats per alguna entitat de la zona durant 2016: 26
 • Núm. de joves que han trobat feina durant 2016: 18

El procediment d’atenció del servei de treball de l’Oficina Jove (SIOAJ Treball) per aquest conjunt de joves consta de diverses fases i sessions. Després d’una primera acollida (a vegades acompanyats dels pares o companys), en la qual es procura identificar breument les primeres demandes i definir un perfil bàsic del jove, es convida a l’interessat/da a una segona sessió d’aprofundiment en forma de sessió d’orientació i assessorament individual. En aquesta segona sessió es tracta sobretot de revisar, conjuntament amb el/la jove, aquells aspectes personals, competències i estratègies que potser caldria reforçar o reorientar amb la finalitat última de millorar la seva ocupabilitat. En aquest anàlisi es té en compte també quina és la situació de l’àmbit laboral en el qual cada jove vol trobar feina (sempre referit al territori).

Els aspectes analitzats són principalment:
 • Motivació
 • Objectiu professional
 • Competències laborals
 • Formació (nivell d’estudis)

Resultat d'aquest treball se'n redacta un informe de situació i de propostes de millora de competències, formació i estratègies de motivació i desenvolupament professional. Aquest informe l'hem batejat amb el nom de MOPCAF.

ALGUNES CONCLUSIONS PROVISIONALS DELS INFORMES MOPCAF (maig 2015 – maig 2016): L’aspecte que més han de millorar el joves són les seves competències a l’hora de buscar feina (un 29%). Això és a causa que molts joves que són al Pallars creuen que per buscar feina a la zona de l’Alt Pirineu n’hi ha prou amb el boca-orella i amb donar veus a amics i coneguts, i no creuen que el CV, la carta de presentació, els diferents portals, les xarxes socials o altres estratègies els puguin facilitar més oportunitats laborals.

En segon lloc, trobem mancances en l’àmbit formatiu (un 26%), que pot ser degut a:

 • La manca d’opcions formatives a la comarca fa que els joves marxin a estudiar fora, per tant, hi ha menys joves formats. Molts no tornen immediatament després de finalitzar els estudis per a la manca d’oportunitats laborals qualificades i concentrades majoritàriament en el sector turístic.
 • Molts dels joves estan formats en el mateix àmbit (esports de muntanya) per tant la competència és més elevada i això comporta una necessitat d'especialització per tal de diferenciar-se i per tenir més oportunitats laborals en el sector.
 • El fet d’haver de marxar fora de la comarca per una qüestió d’estudis no s’ho poden permetre totes les famílies.

En tercer lloc, trobem que els joves han de millorar la seva motivació (17%). El context de crisi actual, la dispersió i possible infoxicació d’estímuls i campanyes que sovint els confonen, la manca de recursos per a joves a la zona de l’Alt Pirineu, etc., són factors que poden influenciar que els joves tinguin una motivació baixa a l’hora d’anar a buscar una feina o projectar el seu projecte professional. És important destacar que tot i que els joves que s’han adreçat a l’Oficina Jove sí que mostren una actitud aparentment motivada per poder treballar, quan se’ls proposa formar-se o treballar les seves competències laborals, una part important no responen a algunes de les activitats proposades.

En quart lloc, trobem que els joves han de treballar-se l’objectiu professional i que molts pronuncien la frase de “vull treballar de qualsevol cosa”. L’estacionalitat del territori, coneguda també pels joves, fa que molts ja no aspirin a trobar una feina estable, per la qual cosa sobreviuen –“treballant de qualsevol cosa”-, sobretot en el sector turístic.

A més a més, l’exercici d’autoconeixement i descoberta del talent dels infants/joves, com la definició de l’objectiu professional està poc treballat des de la vessant educativa, que no acostuma a aprofundir en aquests aspectes.

Finalment, ens trobem que als joves els costa aconseguir una feina a causa de la situació del context laboral del territori (13%). Ens trobem que a la comarca les feines estan concentrades sobretot en certs àmbits laborals, hi ha poca diversitat i molta competència. Tot i així a la comarca sí que hi ha força oportunitats laborals, però estan totes enfocades al sector turístic, i per aquest motiu, comporten certa precarietat laboral
Llegir-ne més

Metodologia

FASES 1 i 2 ",APODERAMENT", I ",CAPACITACIÓ DELS JOVES EN COMPETÈNCIES GENERALS ", Les fases 1 i 2 constitueixen la formació troncal que han rebut tots els joves participants i que té per objectiu motivar, inspirar, apoderar i capacitar els joves en habilitats comunes clau per desenvolupar qualsevol tasca professional sigui per compte propi o aliè.

FASE 3: FORMACIÓ ESPECÍFICA

La fase 3 que es correspon amb els mòduls de formació específica, que els alumnes han escollit a partir de la sessió 3, i que s’ha realitzat de forma simultània amb les fases 1 i 2 corresponents als mòduls de la formació troncal, ja que s'ha considerat que és la manera de mantenir la motivació dels participants el més alta possible. El plantejament respon a la idea que entrellaçar la part comuna i l'específica permet posar en relació els continguts formatius amb la realitat econòmica local a la qual s'hauran d'enfrontar i als sectors econòmics a què s'orienten i en la seva aplicació concreta als respectius projectes de cadascun d'ells.

Aquesta fase 3 de Formació Específica ha ofert 2 cursos de 60h a escollir, més unes sortides en diferents empreses del sector:

 • Curs 1: Elaboració de productes agroalimentaris de muntanya en petites empreses rurals. Curs realitzat per 8 joves
 • Curs 2: Coneixement del sector turístic pirinenc i de noves tendències turístiques (amb mòduls específics en TIC’s i idiomes) . Curs realitzat per 7 joves

D'aquesta manera els joves han pogut escollir la formació específica que més els escaigui en funció de les seves inquietuds, motivacions i interessos, perquè s’ha considerat que donada la manca d’oferta formativa del territori era indispensable poder donar a escollir als joves d’entre diferents opcions. Alhora aquestes branques formatives són singulars del territori i concorden amb 2 sectors estratègics del territori. Vuit dels joves han escollit el Curs d’agroalimentària, i set joves en el curs de turisme.

La fase 3 s'ha dissenyat per desenvolupar -se en 12 sessions agrupades en les 6 unitats següents, en funció de la formació específica:

1)Curs d’elaboració de productes agroalimentaris de muntanya en petites empreses rurals:

●Introducció a l’agricultura i ramaderia de muntanya i a la transformació agroalimentària
●Seguretat alimentària, una bona manipulació dels aliments per preservar la salubritat
●Com és per dins una empresa de transformació agroalimentària?
●Transformació càrnica. Els embotits
●Transformació càrnica. La carn
●Producció de pa i dolços I
●Producció de pa i dolços II
●Transformació làctica I
●Transformació làctica II
●Intoleràncies alimentàries: una possibilitat de negoci
●Comercialització i promoció de la producció agroalimentària
●Com són les empreses del sector agroalimentari del Pallars. Com encaixem en les empreses del sector?

2)Curs de coneixement del sector turístic pirinenc i de noves tendències turístiques (amb
un fort component TIC’s i idiomes):

●Com encaixo jo en el sector turístic del Pirineu?
●Els principals atractius turístics del Pallars. Què tenim i què oferim al Pallars?
●Com s’organitza el turisme al Pallars i Qui són els nostres turistes?
●L’atenció al client en el sector turístic
●La feina en un establiment turístic
●Comunicació i posicionament
●Nous turismes. La concepció actual dels mercats turístics
●Màrqueting digital en turisme I
●Màrqueting digital en turisme II

FASE 4: PRÀCTIQUES NO LABORALS

La fase 4 es correspon a les pràctiques no laborals que s’han realitzat en acabar la formació específica i en concordança als àmbits d'aquesta formació. S’han realitzat pràctiques de 36h a adaptar al ritme i disponibilitat del jove i de l'empresa. Pràctiques de quatre hores diàries amb una durada de dos setmanes. En aquesta fase ha sigut clau el seguiment i la tutorització dels alumnes per vetllar que s’hagin posat en pràctica els coneixements apresos i es completi la formació amb l'adquisició d'una experiència real en el sector.

FASE 5: ASSESSORAMENT ESPECIALISTA
El suport qualificat als joves, per facilitar que el seu desenvolupament professional sigui per compte propi o per compte aliè, es podrà garantir en la qualitat i profunditat necessària gràcies a l’assessorament de professionals especialistes en el sector Agroalimentari i Turístic. Aquesta fase s’executa de forma paral·lela a les fases 3, 4 i 6 i sempre que s’escaigui a demanda dels i les joves.

Detectem de la necessitat que els joves puguin interrelacionar-se directament amb el sector productiu o de serveis de les comarques del Pallars i facilitar d’aquesta manera, i de forma substancial, les seves possibilitats d’incorporació al mercat de treball. Es preveu que cada jove compti amb un orientador particular especialista del sector Turístic / Agroalimentari que el vehicularà en un itinerari d’assessorament. Aquests assessoraments els realitzaran professionals especialistes en el sector i que en la majoria de casos hauran ja participat en la fase de formació específica. Aquests professionals faran de mentors als joves al llarg del seu itinerari (en especial durant les pràctiques i en les seves incorporacions a llocs de treball reals) i hauran de concretar i orientar el desplegament del seu full de ruta professional (realitzat en la fase 1 i 2) a la realitat del sector en el context territorial de l’Alt Pirineu.

Els assessoraments especialistes es realitzaran sobretot i preferentment a partir de la fase de pràctiques, ja que així s’assegura que l’alumne compti amb una perspectiva global de les possibilitats de cada sector. En tot cas, en els casos en que es consideri convenient i en funció del grau de maduresa de l’itinerari personal de cada alumne, els assessoraments podran efectuar-se ja durant la fase de formació (en horari no lectiu).

FASE 6: ACOMPANYAMENT A LA INSERCIÓ LABORAL

Junt amb aquesta, la fase 5, que correspon a la fase d'acompanyament a la inserció, esdevé la prioritat on concentrar els esforços del projecte perquè doni els fruits esperats promovent que el/la jove s'insereixi en la mateixa empresa, en un altre o per compte propi fent valer l'oportunitat que hauran hagut de demostrar la seva vàlua en la fase de pràctiques. Les primeres accions de prospecció i contacte amb les empreses per a la inserció dels joves comencen ja de bon principi amb l'arrencada del projecte, de la mateixa manera que l'impuls d'una ",Taula d'agents per a l'ocupació del Pallars Sobirà", per al seguiment d'aquesta i altres actuacions.

Aquesta fase és clau, ja que es tracta d'una condició prèvia per orientar i capacitar professionalment els joves amb unes mínimes garanties d'èxit. La seva importància rau en el fet d'ajudar els joves a prendre consciència dels seus recursos personals, a posar en valor la seva trajectòria vital i saber enfocar el seu futur amb metes clares i assumibles. Tot això acompanyat d'un reforç i aprofundiment de competències professionals que els ajudaran a desenvolupar el seu projecte professional des de l'àmbit de l'organització i la productivitat del treball, passant per la gestió de les relacions interpersonals en un context laboral, l'avantatge de l'ús de les TIC per a la innovació de processos i facilitar el treball col·laboratiu així com la importància de conèixer la diversitat d'opcions per desplegar el propi projecte professional. Això es farà partint de la identificació dels reptes de la realitat econòmica del territori i les oportunitats d'enfocar-los des de l'òptica de la col·laboració (d'agents i sectors) superant les limitacions de l'esquema clàssic de la mera competència.

Aquesta fase 1 i 2 de Formació troncal ha tingut una durada de 125h

La fase 1 i 2 s'han dissenyat per desenvolupar-se en 23 sessions agrupades en les 12 unitats següents:

●Trajectòria personal: experiències, mancances i recursos
●Visualitza el teu futur
●Salut i equilibri emocional
●Comunicació i assertivitat
●Identitat digital i networking
●Eines TIC per a l’autoorganització i el treball col·laboratiu a la xarxa
●Radiografia de l’entorn: reptes i oportunitats
●Laboratori d’idees: creativitat i innovació pràctica
●Cooperar per sumar: necessitats i recursos en comú
●Vies de desenvolupament professional: treball i emprenedoria
●Nocions bàsiques de fiscalitat, i gestió bàsica
●Tancament i full de ruta professional

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Han participat diferents Entitats en el disseny, gestió i execució del programa són, per la realització de les diferents accions tant de coordinació com de la formació:

 • Un tècnic de coordinació del projecte, pràctiques no laborals en empreses, incentius a la participació, ajuts a l’ocupació, assegurança participants, 50% d'un tècnic d’acompanyament a la inserció, 50% d'un tècnic prospector i promotor d’empreses.
 • Comprèn les accions de la formació del bloc comú 125h (fase 1 i 2) i tutorització personalitzada. Coordinació i elaboració de materials de la formació troncal.
 • Comprèn les accions de Formació específica (60h), per cada formació, 7 visites a l’entorn productiu, 8 accions de cooperació amb agents del territori. Coordinació i elaboració de materials de les fases de formació. Coordinar les pràctiques no laborals en empresa.
 • Altres entitats col·laboradores no sòcies del projecte.

Els materials formatius corresponents a les unitats d'aquesta formació troncal, la Guia docent per als formadors i un dossier personal de seguiment del propi alumne que hem anomenat ",Full de ruta personal", i que pretén ser el compendi dels exercicis dels participants constituint una mena de ",personal canvas plan",. Els materials s’han dissenyat en format paper per ser utilitzats en forma de fitxes i carpetes d'anelles per fer més flexible el seu ús i adaptar el ritme i ordre a les necessitats del grup de joves participants. Els materials estan disponibles en obert al web de l'Oficina Jove del Pallars Sobirà (en format pdf i web) per facilitar l'ús i millora d'aquests materials per part de la resta d'agents que treballa per l'impuls de l'ocupabilitat juvenil. Annex 1. Continguts de la formació en format pdf.
Llegir-ne més

Temporalizació

Desenvolupament general del projecte:

Al llarg de tot el projecte
Difusió del programa

Durant els mesos de desembre del 2016, gener i febrer del 2017 se n’ha fet difusió en diferents mitjans, en xarxes social, en mitjans de comunicació, cartells, banners de publicitat per web i xarxes socials. Alhora s’han fet xerrades de Presentació del Projecte realitzades tant a la comarca del Pallars Sobirà, com a la comarca veïna del Pallars Jussà. Concretament les accions fetes són:, xerrada en data 16 de febrer, a l’oficina Jove del Pallars Sobirà, a la localitat de Sort, 20 de febrer a l’Ajuntament d’Esterri, 23 de febrer a l’Ajuntament de Pobla de Segur i a l’Ajuntament de Tremp.

Cerca i selecció de joves candidats.

Durant els mesos de desembre de 2016, gener i febrer del 2017, es comença a estudiar les dades recollides de l’Oficina jove, per tal de poder analitzar els possibles candidats per a fer el curs.

Entrevistes

Durant el mes de febrer és fan entrevistes als/les joves candidats a poder participar en el projecte, amb molta bona afluència de participants. Fem una preselecció de candidats que creiem s’ajusten més a les necessitats dels joves, i alhora que reunissin els requisits per poder-hi formar part.

Inici del projecte: presentació

Al mes de març es realitza la presentació del projecte, i a partir d’aquí es comença amb la formació

Fase 1: Formació troncal: Apoderament.
Fase 2: Formació troncal: Capacitació competencial

Fase 3: Formació específica: Turisme i agroalimentària

Les dos primeres setmanes es fa la formació troncal, i a partir del 23 de març ja és comença a fer la formació específica, alhora que s’anirà fent també la resta de continguts de la formació troncal.

Fase 4: Pràctiques no laborals en empreses. Amb una durada de dos setmanes, a començar el dia 22 de maig i de 4 hores diàries, amb un total de 36 hores en diferents empreses del sector turisme i agroalimentària

Fase 5: Assessorament especialista. Es desenvolupa al llarg de tot el projecte

Fase 6: Acompanyament a la inserció. Es desenvolupa al llarg de tot el projecte.

HORES LECTIVES I TEMPORALITAT
Cada sessió docent té una durada de 5hores.
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

Les accions de seguiment i avaluació del projecte es realitzaran al llarg de tot el projecte, seguint les pautes definides per al sistema d'informació, seguiment i avaluació, en base als indicadors definits al projecte.

Per tal d’avaluar l’execució i els resultats de projecte, es concreten les següents accions:

 • Mantenir una coordinació permanent entre les entitats impulsores i agrupades del projecte. Es preveu una taula de les entitats agrupades del projecte de seguiment i coordinació amb periodicitat mensual per tal d’abordar el control de les fases previstes, i un contacte permanent sempre que sigui necessari per abordar qüestions que puguin anar sorgint, fer les valoracions i el seguiment del projecte i resoldre en equip els imprevistos que puguin anar apareixent.
 • Utilització d’ un gestor de tasques i un sistema digital integrat de gestió de la informació amb expedients individuals de cada jove participant compartit entre els diferents agents implicats, per tal de mantenir el seguiment d’una manera organitzada i facilitar el compliment del calendari i els compromisos establerts per part de cada col·laborador i entitat participant en el projecte.
 • Establir un sistema de seguiment i avaluació personalitzada dels joves que permeti per una banda registrar l’itinerari del jove, l’evolució, les incidències, els compromisos establerts amb el jove, etc., i per altra, permetre que els diferents agents implicats i els mateixos joves puguin conèixer i analitzar el procés de forma permanent.

Per a l’avaluació dels resultats s’han utilitzat indicadors d’execució i indicadors de resultats.
Els adjuntem en l’annex 3. Indicadors d’execució i en l’annex 4. Indicadors de resultats.
També s’adjunta en l’annex 5 la memòria gràfica.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots