Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Projecte Educa Friends


Títol: Projecte Educa Friends

Edició: 2017

Categoria: Institución

Entitat: Asperger Fundació Friends.

Descripció

Des de la nostra entitat es du a terme un projecte innovador que consisteix en donar suport psico-educatiu a joves diagnosticats amb Síndrome d’Asperger (TEA) que vulguin obtenir els següents títols en educació a distància a qualsevol institució formativa pública o privada:
 •  Graduat en Educació Secundària (ESO).
 •  Batxillerat.
 •  Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.
 •  Curs de preparació per a la incorporació als CFGS (CAS) i Curs de preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior (PAGS).
 •  Curs de preparació de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).
 •  Estudis universitaris.

Actualment, el 100% dels nostres alumnes s’està formant a l’Institut Obert de Catalunya.


Els professionals especialitzats de la Fundació, durant tot el curs, realitzen un seguiment continu de cada alumne/a, oferint recolzament específic a cada àrea i treballant de forma coordinada amb el tutor assignat al centre d’estudi a distància corresponent, per tal de desenvolupar conjuntament els plans individualitzats de formació i les adaptacions adequades per a atendre a les seves necessitats de formació, propiciant el procés d’aprenentatge en funció de les capacitats i habilitats de cada un. A més, setmanalment treballem habilitats socials i de convivència a través de tutories grupals i individuals.
Per tal de treballar les habilitats socials i propiciar les relacions de companyonia i col·laboració entre aules, es programen dos o tres sortides extraescolars trimestrals fora de les instal·lacions del centre i tallers d’activitats relacionades amb els seus interessos.

L’HORARI de les aules d’EducaFriends de la Fundació és de 9 a 14h i de 14 a 17h, amb dos períodes d’esbarjo de 30 minuts cada un. En relació al calendari escolar, ens adherim al calendari oficial establert per la Generalitat de Catalunya.

Els professionals d’EducaFriends treballen de forma coordinada amb la família, psicòleg/psiquiatra de referència, tutors i psicopedagogs del centre d’estudis a distància per tal de millorar les habilitats i capacitats personals globals en general, i formatives en particular de cada un dels i les alumnes.

Tot i que l’Institut Obert de Catalunya no admet adaptacions curriculars dels alumnes, sí facilita adaptacions estructurals que s’acorden entre els alumnes i llurs famílies, els professionals d’EducaFriends i el Departament d’Orientació de l’IOC, i que es materialitza en un Pla Individualitzat que acompanyarà a cada usuari al llarg de la seva etapa formativa. Aquestes adaptacions consisteixen en disposar, per a la realització de les proves presencials, d’un espai adequat amb pocs alumnes, més temps per a la realització de les proves i adaptacions en la presentació dels enunciats, amb més espai per a respondre i fragmentació d’enunciats complexos en preguntes més concretes. A més, en el cas d’alumnes amb dificultats de disgrafia, es permet que puguin presentar les proves amb l’ordinador.

EducaFriends fa divulgació sobre el Síndrome d’Asperger en Jornades i Congressos, atenent a estudiants de Batxillerat, Grau de Psicologia i Màster de Psicopedagogia que realitzen les seves tesis finals de carrera sobre els TEA, i des de l’any 2015 col·laborant amb la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona com a centre receptor d’alumnes en pràctiques.


Objetius

L’objectiu genèric del projecte és la millora de l’autonomia, la inclusió social dels nostres usuaris, per tal que en un futur puguin desenvolupar-se en la societat tal i com la coneixem, orientant-los amb una formació adequada per a la seva inserció social i laboral en un món cada vegada més competitiu.

Els objectius específics del projecte son els següents:
 • Reincorporació d’alumnes al sistema educatiu formal
 • Orientació dels joves en l’itinerari formatiu adequat a les seves capacitats i motivacions
 • Millora del rendiment de l’alumne, assoliment dels aprenentatges exigits i superació de les assignatures matriculades en el curs escolar, fins a l’obtenció de la titulació, si s’escau.
 • Millora de la capacitat d’aprenentatge autònom de l’alumne.
 • Millora de les relacions dels alumnes amb els seus iguals i de llurs habilitats socials.
 • Divulgació sobre el Síndrome d’Asperger mitjançant la formació dels agents educatius.
Llegir-ne més

Destinataris

Joves diagnosticats amb Síndrome d’Asperger (TEA) i altres diagnòstics relacionats amb les dificultats en les relacions socials, que vulguin reincorporar-se al sistema educatiu i obtenir la titulació oficial en GES, Batxillerat i Cicles Formatius, o preparar-se per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mig o Superior o les proves d’accés a la Universitat.

Tot i que l’edat recomanada per a accedir al servei es de 16 anys, poden iniciar estudis a EducaFriends de forma excepcionals i amb autorització del Departament d’Ensenyament, alumnes de mes de 13 anys, derivats pel centre educatiu ordinari i els Equips d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

El projecte EducaFriends porta actiu des de l’any 2010 i han passat per les nostres aules més de 80 joves, dels quals recollim unes dades d’aproximadament un 70% de matèries aprovades curs rere curs. El creixement ha estat exponencial, començant per 3 alumnes en els seus inicis, fins a 56 alumnes que cursen estudis actualment a les nostres aules.

Aquest projecte neix de la necessitat de donar resposta a l’elevat grau de fracàs i abandonament escolar detectat en aquest col·lectiu, degut principalment a dificultats en les relacions socials amb els seus iguals i a unes característiques i necessitats per a l’aprenentatge singulars, que difícilment es poden atendre al centre educatiu ordinari en etapes post obligatòries.

Aquests i aquestes joves compten amb una bona capacitat intel·lectual i motivació per a continuar amb la seva formació, però en un elevat grau la manca d’habilitats socials els porta a ser víctimes d’assetjament escolar i/o no complir amb els requeriments organitzatius i hàbits d’autonomia exigits en els centres, degut a dificultats en les funcions executives (actualment es situa en un 80% els alumnes que no finalitzen la ESO). En aquest context neix EducaFriends, un projecte que té com a objectiu principal oferir un recurs a molt joves diagnosticats de TEA que desitgen finalitzar els seus estudis i projectar-se amb èxit en el futur, proporcionant-los un entorn adequat i un seguiment personalitzat per a que puguin desenvolupar el seu potencials sense barreres procedents de l’entorn. Amb una formació adequada, els i les joves amb TEA podran participar de la societat amb ple dret, esdevenint persones capacitades per a assolir la seva inserció laboral.

En el transcurs d’aquests anys, aquests alumnes han pogut cursar estudis de Graduat en Educació Secundària, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mig i Superior, CAS, Curs de preparació de les PAGS i PAU i estudis Universitaris. A més, s’ha donat recolzament a alumnes que tot i no estar inscrits oficialment a cap centre formatiu oficial, requerien continuar formant-se per tal de mantenir les habilitats acadèmiques i socials adquirides i/o millorar-les, amb l’objectiu de disposar de temps per tal de trobar l’itinerari formatiu o laboral més adequat en cada cas. En finalitzar cada etapa, amb la obtenció de la titulació corresponent, es realitza un procés d’orientació i valoració de la continuïtat de la seva formació en estrats formatius superiors, en funció dels seus interessos i capacitats, i es planteja la possibilitat d’inserció de l’alumne a l’Itinerari educatiu ordinari presencial. En cas de trobar-se preparat per fer aquest traspàs, s’acompanya a l’alumne en aquesta transició.

Tot i ser un projecte amb un calendari anual, el seu caràcter educatiu fa que els beneficiaris variïn en arribar el mes de Setembre. Durant els anys 2015 i 2016 vam detectar un augment significatiu de sol·licituds d’informació per part de famílies interessades en EducaFriends, i cada cop més, es van rebre demandes d’EAP’s de Barcelona i rodalies, interessats en el projecte per tal de derivar alumnes amb dificultats d’adaptació al centre ordinari (alguns d’ells menors de 16 anys que han arribat després d’un procés de desescolarització i un dictamen de necessitat d’escolaritat a distància amb recolzament d’EducaFriends, per a donar resposta a situacions d’absentisme continuat, ingressos a centres de dia, etc.).

Preveient aquest augment d’alumnes, al mes de Maig de 2016, vam traslladar el projecte a un nou local més ampli, adaptat i adequat a les necessitats dels alumnes. Amb l’inici del nou curs escolar, al setembre de 2016, tal i com es va preveure, EducaFriends va viure un augment exponencial del número d’alumnes, passant de 32 a 53 alumnes.
Llegir-ne més

Metodologia

Mitjançant reunions inicials entre els professionals d’EducaFriends, la família i l’alumne, s’estableix conjuntament i de manera consensuada, l’itinerari més adequat per a donar resposta a les seves necessitats i/o capacitats, valorant molt acuradament les motivacions personals de l’alumne i la seva història formativa. EducaFriends pretén fer protagonista i responsable dels seus estudis a cada un dels i les alumnes, empoderar-los davant de les decisions que prenen.

Les assignatures i l’horari durant el curs s’estableix de manera conjunta, en funció de les capacitats, el temps de treball i les motivacions personals de l’alumne. Finalment, un cop finalitzat el trimestre es realitza una avaluació del procés d’aprenentatge seguit, el temps i l’esforç dedicat, i els resultats obtinguts a les avaluacions finals de les diferents matèries, per tal de reajustar el seu itinerari posteriorment.

És important remarcar que EducaFriends inclou entre els seus recursos humans a dos professors de ciències diagnosticats de TEA. Aquests professionals actuen com a models referents per als i les nostres alumnes, ajudant a que puguin projectar-se en el futur com a adults formats i treballadors competents.

El TEA és un trastorn que afecta majoritàriament al sexe masculí en una proporció de 4 nois per cada noia amb diagnòstic. La orientació acadèmica es realitza d’igual manera atenent a les seves motivacions i capacitats, sense relacionar uns determinats estudis amb un gènere en concret. Les activitats que es proposen estan en relació amb els interessos i aficions de l’alumnat, procurant que es facin visibles les necessitats i motivacions del grup de noies, escoltant els seus interessos i programant activitats on participin activament.

En relació als recursos humans amb els que compta el projecte, ens trobem amb paritat de personal masculí i femení, oferint als i les alumnes la possibilitat de disposar de models i referents dels dos gèneres

Llegir-ne més

Recursos utilizats

El projecte requereix de diversos tipus de recursos per al seu desenvolupament:

Recursos humans
EducaFriends compta amb un equip de professionals multi-disciplinar que treballa coordinadament per a atendre les diverses necessitats dels usuaris:
 • 8 psicòlegs amb jornada de 30h setmanals contractats de Setembre a Juny i 1 psicòleg a 30h setmanals amb contracte indefinit, com a coordinador del projecte.
 • 3 professors amb especialitat en ciències i programació, un amb jornada de 20h setmanals i 2 amb jornada de 25h setmanals amb contracte de Setembre a Juny
 • 1 administratiu amb una dedicació de 5h setmanals amb contracte indefinit.
 • Voluntaris de reforç de matèries específiques: 1 voluntari de reforç especialitzat en l’àmbit de les matemàtiques i 1 voluntari especialitzat en Filologia que realitza reforç de Llatí.

Recursos infraestructurals
EducaFriends té la seu principal a Barcelona, però també va obrir un centre a Castelldefels el curs anterior i obre enguany un centre a Mataró i un a Manresa. Així, per a cadascun dels centres disposem dels següents recursos:
Barcelona:
 • 1 local en règim de lloguer en una ubicació ben comunicada de la ciutat de Barcelona
 • 50 ordinadors i 1 impressora.
Castelldefels:
 • 1 Local en una ubicació ben comunicada amb règim de cessió d’espai.
 • 10 ordinadors i 1 impressora.
Mataró:
 • 1 Local en una ubicació ben comunicada amb règim de cessió d’espai: inicia la seva activitat al Setembre de 2017.
 • 10 ordinadors i 1 impressora.
Manresa:
 • 1 Local en una ubicació ben comunicada amb règim de cessió d’espai: inicia la seva activitat al Setembre de 2017.
 • 10 ordinadors i 1 impressora.

Recursos formatius
EducaFriends es dedica no només a formar usuaris amb el Síndrome d’Asperger i similars, sinó que també fa formació continua per als seus professionals i per a professionals d’altres entitats que treballen amb joves Asperger. Així, s’ofereix formació en diversos àmbits:
 • Es realitza un curs de formació sobre Atenció a persones amb Síndrome de Asperger dirigit a voluntaris, noves incorporacions professionals i monitors de l’entitat amb una periodicitat anual i una durada de 10h.
 • Estudis que s’oferten: EducaFriends i l’Institut Obert de Catalunya treballa de forma coordinada per tal d’oferir als nostres alumnes una formació oficial reglada i una orientació i seguiment continu. L’Institut Obert de Catalunya disposa d’una oferta formativa dirigida a alumnes majors de 16 anys, en diferents nivells i sectors:
- GES
- Batxillerat
- Cicles formatius GM (Gestió administrativa, Instal·lacions elèctriques automàtiques,
Cures auxiliars d'infermeria, Atenció a persones en situació de dependència, Sistemes
microinformàtics i xarxes, Emergències sanitàries).
- Cicles formatius GS (Secretariat, Administració i finances, Gestió comercial i màrqueting,
Educació infantil, Prevenció de riscos professionals, Administració de sistemes
informàtics en xarxa, Desenvolupament d'aplicacions multi-plataforma, Integració social,
Desenvolupament d'aplicacions web, Comerç internacional, Animacions 3D, jocs i entorns
interactius).
- Curs de preparació per a la incorporació als CFGS (CAS)
- Curs de preparació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau superior (PACFGS).
- Anglès a l’EOI IOC.
- Curs de preparació de les Proves d’Accés a la Universitat.


 • Durant aquests anys s’han realitzat tallers en col·laboració amb altres entitats de la zona:
-Taller de sexualitat per a persones amb discapacitat: 2 professionals de l’entitat Vicky Bernadet han realitzat un taller de formació sobre sexualitat i prevenció de l’abús per als nostres alumnes. Aquest taller es va realitzar en 10 sessions amb una periodicitat mensual i distribuïdes en el curs acadèmic.
-Taller de Shogi: 3 monitors i especialistes en Shogi de l’entitat Shogi no Kokoro han realitzat un taller d’iniciació a aquesta activitat per als nostres alumnes.
-Taller d’Habilitats socials amb Minecraft: 4 professionals d’Espai focus han realitzat un taller treballant la cooperació per a assolir un objectiu comú.
-Taller de radio: Aquest curs hem engegat una nova activitat, un taller de Radio, amb perspectiva de que hi hagi continuïtat en els següents cursos acadèmics. Aquesta activitat es realitza en col·laboració amb l’associació de Joves TEB-Ravalmedia. Es van realitzar dos sessions de gravació a les instal·lacions del TEB amb la participació d’1 tècnica educadora especialista en radio.

 • Durant el curs escolar Educafriends rep la visita d’estudiants de diferents universitats interessats en rebre informació i orientació sobre l’atenció a alumnes amb Síndrome de Asperger. Aquest curs acadèmic hem realitzat assessorament a alumnes de Psicologia la Universitat de Barcelona, Alumnes de Logopèdia de la Universitat de Blanquerna, alumnes de Publicitat de la Universitat Pompeu Fabra,

 • Els professionals d’Educafriends hem realitzat 2 sessions d’orientació i assessorament a professionals de Fundació Tallers i professionals de l’Escola d’Educació Especial Fasia.
Llegir-ne més

Temporalizació

El projecte EducaFriends està en funcionament tot l’any excepte els mesos d’estiu Juliol i Agost, segons el calendari acadèmic marcat per la Generalitat de Catalunya per a estudis de Secundària i post-obligatoris.
A la ciutat de Barcelona, el servei té torn de matí (9–14h) i de tarda (14-19h) per tal d’adaptar-se millor a la conveniència dels diversos alumnes i cobrir l’alta demanda que està rebent el servei. A les aules de Castelldefels i Mataró, el servei es realitza en horari de matí (9-14h).
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

En funció dels diversos objectius anteriorment mencionats, s’estableix un sistema d’indicadors d’avaluació dels resultats:
ObjectiusIndicadorsFreqüència

Reincorporació dels alumnes al sistema educatiu normal

•Noves incorporacions.
•Assistència, resultats i continuïtat en els estudis.
Anual

Millora del rendiment acadèmic, aprenentatge i superació de les matèries matriculades durant el curs i obtenció de títol, si s’escau
•Valoració qualitativa de l’aprenentatge teòric i pràctic.
•Valoració quantitativa dels resultats obtinguts en les proves d’avaluació.
Trimestral en el cas d’alumnes de GES. Semestral per a alumnes de Batxillerat, CF, Accés a GS i Universitat i Anglès.


Millora de la capacitat d’aprenentatge autònom
•Avaluació continua qualitativa de les necessitats de suport en el treball diari.
•Valoració dels deures encomanats pel tutor i les tasques de treball diari.
•Valoració qualitativa de l’adquisició d’hàbits de treball autònom.

Semestral/Trimestral

Millora d’habilitats socials i de la relació entre iguals
•Valoració qualitativa i quantitativa dels conflictes sorgits al centre i llur resolució.
•Valoració de l’adquisició d’eines de resolució de conflictes i la seva utilització en les relacions amb els iguals.

Trimestral: en coordinació amb els psicòlegs de referència dels alumnes.

Divulgació sobre el Síndrome d’Asperger i TEA, i formació d’agents educatius.
•Avaluació de les tasques realitzades de formació i informació a agents educatius i llur valoració al respecte.
•Valoració quantitativa de l’impacte: visites a la pàgina web, seguidors en xarxes socials, etc.

Anual.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots