Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Projecte Innovaempresa (emprenedoria i orientació)


Títol: Projecte Innovaempresa (emprenedoria i orientació)

Edició: 2018

Categoria: Institución

Entitat: PFI-PTT Montcada I REixach ubicats a Institut la Ferreria

Descripció

El projecte que presentem és d’una organització complexe ja que implica a tot l’equip docent del PFI. Cada docent intervé en el seu mòdul amb l’objectiu de crear un pla d’empresa, d’una idea propia de cada equip. Els equips els fem en equips de dos (un del perfil d’auxiliar d’informàtica i un del perfil de vendes).


Objetius

Tenim una triple finalitat: educativa, formativa i professionalitzadora. Han de permetre el desenvolupament personal de l'alumne i l'adquisició de competències que el preparin tant per a la inserció social i laboral com per a la continuïtat formativa.
Objectius
 • Motivar i promoure l'esperit emprenedor, innovador i creatiu d'alumnes.
 • Treballar competències bàsiques de les diferents àrees de manera transversal.
 • Reforçar competències clau necessàries per a la Transició al Mercat Professional i el manteniment del lloc de treball.
 • Conèixer de forma vivencial el procés de creació d’una empresa, des de la generació de la idea fins el funcionament organitzatiu i administratiu.
El col·lectiu de joves que treballem, solen tenir mancances en la seva formació però per altra banda a nivell general tenen un nivell de creativitat elevat. En aquest projecte es senten capacitats i valorats. Treballen el pla d’empresa però al PFI ho adaptem prioritzant la creativitat i el fomentar l’emprenedoria.
 • El projecte s’acaba: amb una exposició oral, amb presentació del projecte i l’entrega per drive del treball escrit. Aquesta exposició oral la fem amb tribunal d’avaluació (diferents docents implicats). L’emprenedoria és un àmbit a reforçar amb aquests joves i a part posen en joc habilitats de treball en equip del tot necessàries, l’orientació Motivar i promoure l'esperit emprenedor, innovador i creatiu d'alumnes.
 • Treballar competències bàsiques de les diferents àrees de manera transversal.
 • Reforçar competències clau necessàries per a la Transició al Mercat Professional i el manteniment del lloc de treball.
 • Conèixer de forma vivencial el procés de creació d’una empresa, des de la generació de la idea fins el funcionament orzanitzatiu i administratiu. 
El projecte s’acaba: amb una exposició oral, amb presentació del projecte i l’entrega per drive del treball escrit. Aquesta exposició oral la fem amb tribunal d’avaluació (diferents docents implicats). L’emprenedoria és un àmbit a reforçar amb aquests joves i a part posen en joc habilitats de treball en equip del tot necessàries, l’orientació es treballa tenint en compte que les idees emprenedores sorgeixen dels propis interessos i en la metodologia de treball de tot el projecte.
Llegir-ne més

Destinataris

Està destinat a la formació i orientació (tant formativa com laboral) de nois i noies entre 16 i 21 anys en l’any d’inici del curs, que no hagin obtingut el graduat en ESO. Les causes per no haver graduat poden ser diverses: personals, familiars, socials…
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

El col·lectiu de joves que treballem, solen tenir mancances en la seva formació però per altra banda a nivell general tenen un nivell de creativitat elevat. En aquest projecte es senten capacitats i valorats. Treballen el pla d’empresa però al PFI ho adaptem prioritzant la creativitat i el fomentar l’emprenedoria.
Llegir-ne més

Metodologia

Pel desenvolupament d’aquest projecte s’optarà en el treball des dels diferents mòduls de formació professional i vinculant el treball en equip entre els dos PFI-PTT.
Els treballs que siguin de prou qualitat es presentaran als Premis dels Nous Professionals de l’Ajuntament de Terrassa.
El treball en petit grup es basarà en la simulació d’empreses on els membres dels quals són “els socis” i que seguiran les següents fases:
a) Creació de la idea: per fer-ho es faran activitats vàries de coneixements previs i motivacionals. Cal tenir en compte que el premi on es presenten (premis nous professionals de l’Ajuntament de Terrassa) té un premi en metàl·lic que ja suposa un element de motivació externa pels alumnes, però que si no es reforça amb d’altres elements de motivació intrínseca durant el procés de desenvolupament del projecte perd efectivitat.
La motivació intrínseca es potenciarà a partir de:
 • Visita a l’exposició d’emprenedoria del CaixaLab: és una exposició de treball inicial per tal d’iniciar el tret de sortida al projecte, ja que potencia la creativitat de l’alumnat i dóna eines i elements de reflexió que els poden servir posteriorment.
 • Treball en equip (heterogenis: un de cada perfil).
 • Reforç positiu constant i acompanyament per parts dels tutors i professors de la part de FP.
 • Feedback constant del projecte. Revisions constants i anotacions (plataforma drive és la més adequada en aquest sentit).
 • Taller ofert pel consell comarcal del Vallès Occidental d’emprenedoria.
 • Tindrà molta incidència en el projecte la fase de creació del a idea ja que és important de cara a generar un bon projecte posterior com per la motivació dels alumnes.
Fases de treball:
Presentació de l’empresa als companys: exposició oral de la idea empresarial amb un suport de presentació. En aquest punt cada grup explicarà els punts més importants del propi projecte. L’objectiu és que la resta pugui opinar i així propiciar a la reflexió i la millora de la proposta empresarial. Per fer-ho es treballarà amb el DAFO. Aquest instrument els permet aprofundir en la idea caldrà reflexionar de forma grupal amb el DAFO. Aquesta fase del projecte té molta importància perquè ajuda a fer que el projecte comenci a ser més aplicable a la realitat. Passar de les idees al pragmàtic. És una fase que els costa ja que requereix anàlisis, pensament crític, estratègies de comunicació, escolta activa, etc... Aqui el paper del professorat i tutors és importantissim per acompanyar i ajudar racionalitzar les idees.
Anàlisis del sector econòmic: Segueixen en grup. Han de fer l’esforç de buscar la competència i com està el sector professional. En aquest punt, bàsicament de recerca per internet, caldrà una orientació molt clara de la professora de vendes que domina la matèria. S’ha de pautar molt quin tipus de dades necessiten perquè sinó en la recerca es perden.
Pla de comunicació: Aquest punt considerem que pot ser molt motivador pels dos perfils. Creació del logo, implicació al marqueting digital (xarxes socials, app, distribució del producte online...), falca de radio, video de difusió de l’empresa... La resta de punts: pla de viabilitat econòmica i financera, model empresarial, gestió, ... serà una part que liderarà la professora de vendes, ja que té implicació molt directa amb aquests continguts curriculars.
Presentació del treball i exposició oral: al juny s’entrega el treball a l’ajuntament de Terrassa i també es fa l’entrega del premis. També s’organitzarà una exposició oral dels projectes acabats on es convidarà tot l’equip docent, també equip directiu de l’institut i algun tècnic de l’Ajuntament.
Cada equip portarà al dia el seu quadern d’equip, on després de cada sessió haurà d’apuntar quines tasques ha realitzat cadascú. Aquest aspecte és molt important de cara a l’autoavaluació, coavaluació, avaluació formativa i avaluació final. Ja coneixeran la metodologia perquè ja s’ha utilitzat en d’altres projectes.

Es sintetitza en la utilització de metodologies actives com:
Treball per projectes vinculant-ho a Aprenentatge significatiu, constructivisme, motivació, acompanyament, aprenentatge cooperatiu, dinàmica de grups, portafolis per potenciar autonomia (punt més desenvolupat a la introducció de la unitat d’intervenció). Els agrupaments variaran en funció de l’activitat: gran grup, petit grup, parelles o algunes activitats individuals.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Les aules habituals, també l’aula de música per i les aules d’informàtica. No s’utilitza pressupost més enllà del material fungible ja previst pel curs.
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

És un treball que puntuarà en les diferents unitats formatives. Per tant no només l’objectiu és el premi sinó que repercutirà en diferents mòduls.
El PTT es basa en l’avaluació continua, formativa i formadora. En aquest projecte s’aniran avaluant totes les activitats de formes diferents com es mostra en les graelles de programació.
També cal tenir en compte que al PFI s’estableix d’acord amb l’equip docent que un 70% de la nota són continguts i un 30% és actitud. Per aquest 30% que s’avalua a cada mòdul hi ha una rúbrica i creada que és comuna. Descarga el proyecto completo para consultar este apartado. 
Llegir-ne més

Bibliografia y webgrafia

 • Sánchez-Cano, M. (2007). Manual de asesoramiento psicopedagógico. Barcelona: Editorial Graó.
 • Alart, Núria (2007). Les intel·ligències múltiples a l’aula d’acollida. Llicència d’estudis retribuïda pel Departament d’Ensenyament.
 • Bonet, Trinidad (2007). Aprendiendo con los niños hiperactivos. Un reto educativo. Madrid: Thompson.
 • Brunet, J.J. (1999). Tutoría con adolescentes. Madrid: San Pío X.
 • Clariana, M (2003). Informe psicopedagògic. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions.
 • Direcció General d’ordenació Educativa (2003): La convivència en els centres docents d’ensenyament secundari. Programa i propostes pedagògiques. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament.
 • Fabra, M. L. (1996): Quadern per a la coeducació. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions.
 • Goleman, D (2000): Intel·ligència emocional. Barcelona: Kairós.
 • Martínez, M (2000): Módulo para la motivación. Madrid: Instituto de la Mujer.
 • Pallares, M (1993): Técnicas de grupo para educadores. Madrid: ICCE.
 • Piaget, J (1985): Psicología y pedagogía. Barcelona: Planeta-Agostini.
 • Riche, R (1998). Educación Prosocial de las emociones, valores y actitudes positivas. Para adolescentes en entornos familiares y escolares. Barcelona: Blume.
 • Rodríguez, M. L. (1997): Decideix (Aprendre a prendre decisions, 1). Barcelona: Crèdits/Columna.
 • BORDAS, I, CORONEL, J., DOMÍNGUEZ, G, GAIRÍN. J, GONZÁLEZ, A, SANTOS, M, TEJADA, J. (2011). Evaluació de programes, centres i professors. Madrid. Sintesiseducación.
 • Documents sobre ciberbullying (servei PASSA, Ajuntament de Montcada i Reixac)
 • Webgrafia: www.xtec.cat, www.gencat.cat/educacio, www.edu365.cat, www.youtube.com, https://pttguixolsvalldaro.wordpress.com, http://agora.xtec.cat/pqpi/moodle/?lang=ca ,KitCaixa (Joves emprenedors),http://pqpilaferreria.blogspot.com.es/ www.idescat.cat
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots