Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Proyecto de orientación, búsqueda de empleo y autoempleo “Tú sí que vales”


Títol: Proyecto de orientación, búsqueda de empleo y autoempleo “Tú sí que vales”

Edició: 2012

Categoria: Profesional

Autor: Daniel Díaz Abrante

Descripció

La guía que tienes en las manos te ayudará en el proceso de analizar, conocer, buscar y conseguir un puesto de trabajo, pero antes recuerda que lo más importante es tomar la decisión de buscar empleo, de acuerdo con unos objetivos y metas previamente establecidos.
Buscar trabajo no es solamente formarse y poseer una gran variedad de títulos y diplomas, hay algo más y es tener un conocimiento de uno mismo y saber que hay detrás de un mundo rocambolesco de adaptación continua.
En este trabajo aprenderás a conocerte a ti mismo y a ver la gran variedad de técnicas a cerca de la búsqueda de empleo.


Objetius

-Conocer las características personales de cada uno. Conocimiento de los puntos fuertes y débiles. DAFO

-Conocer las habilidades y capacidades que buscan las empresas.

-Conocer las diferentes formas de empleo que existen.

-Conocer la información necesaria para la búsqueda de empleo.

-Conocer las herramientas para la búsqueda de empleo.

-Conocer recomendaciones acerca de la entrada a una empresa.

-Conocer los recursos de empleo y formación.

La decisión en la búsqueda de empleo, debe basarse en el conocimiento de ti mismo y no solo en
una buena formación.
Se les explica al alumnado los condicionantes que les afectará a la hora de la búsqueda de empleo y autoempleo.
Llegir-ne més

Destinataris

La propuesta está dirigida a alumnos de 18 a 21 años que están en situación de riesgo y desmotivación académica
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

A l’Institut, ja fa uns anys vàrem començar a treballar la orientació, un aspecte de desenvolupament de l’alumnat que comprèn aspectes tant instructius com formatius. Els alumnes han de desenvolupar una personalitat madura, lliure i responsable. I treballar per aconseguir aquest objectiu, és una tasca que implica primerament d’un lideratge ferm per part de l’equip directiu, i posteriorment encara que no menys important de la col·laboració de tot el professorat i no només la figura del tutor/a, posteriorment i per acabar de consolidar aquest procés des de tots els àmbits, cal treballar amb tots els recursos tant interns com externs mitjançat el treball en xarxa.

Per començar a treballar tots aquests aspectes a desenvolupar del nostre alumnat. Vàrem agrupar les diferents activitats d'orientació dels alumnes, ubicades dins el marc del Pla d’Acció Tutorial (PAT) i, per tant, s'interpreta que també formen part d’ella les activitats tradicionalment adscrites a la tutoria i les que, de manera més o menys explícita, es duen a terme amb finalitat orientadora des de les matèries o els equips docents.

Entesa d'aquesta manera, l'acció tutorial apareix com un factor determinant de la qualitat de l'ensenyament. Se en el marc del nostre projecte educatiu de centre, entenem l'orientació personal, escolar, acadèmica i professional com un dels drets bàsics hem de garantir al nostre alumnat, l'acció tutorial és l'eina imprescindible per aconseguir-ho.

El desplegament de l’acció tutorial en un centre de secundària com el nostre comportava adoptar moltes i diverses decisions, tant de caràcter pedagògic com organitzatiu, i per això, en elaborar el nostre Projecte Educatiu, vàrem haver de decidir, com organitzar l’orientació dels alumnes, enunciant en quins aspectes concretant el treball a realitzar per part de les persones responsables com dur-la a la pràctica, com coordinar l'actuació dels tutors i els equips docents i com atendre les demandes d'orientació de les famílies.
Llegir-ne més

Recursos utilizats

Recursos personales: En este proyecto intervendrán un profesional de la pedagogía (OPEA) y un/a administrativa.

Recursos materiales: una sala, ordenadores, impresora, folios, pizarra digital, mesas y sillas.
El presupuesto asciende a 5.000 euros con una duración estimada del proyecto de dos meses.
En este presupuesto se incluye material y salario de los/ las trabajadores/as.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots