Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

SócSom TOTS


Títol: SócSom TOTS

Edició: 2017

Categoria: Institución

Entitat: Femarec, S.C.C.L.

Descripció

El projecte SócSom TOTS és un projecte adreçat a 100 persones amb diversitat funcional que formen part, com a participants, d’algun dels diversos programes/serveis del Departament d’Orientació i Inserció Laboral, del Centre Especial de Treball i del Centre de Dia de l’entitat.
Projecte dissenyat per donar resposta a les necessitats detectades, per una banda, en els col·lectius de persones amb diversitat funcional per apropar-se, vincular-se i integrar-se en la comunitat i, d’altra banda, en els agents socials de l’entorn per esdevenir agents conscienciats i implicats en la integració social d’aquest col·lectiu. Alhora, el projecte SócSom TOTS permet reforçar i complimentar, mitjançant accions transversals, l’assoliment de l’objectiu principal dels serveis/programes de l’entitat: apoderar la persona per aconseguir la inserció sociolaboral.
La finalitat principal del projecte és dotar a les persones de competències que li permetin posicionar-se davant la societat d’una manera crítica, reflexiva i participativa. Mitjançant activitats socials i de la xarxa comunitària volem augmentar la seva participació i implicació a nivell comunitari, fomentar l’adquisició de valors i engendrar una població vinculada amb l’associacionisme que generi moviments socials.
És un projecte permanent en el temps i les activitats es plantegen anualment segons les necessitats individuals i col·lectives, així com de les oportunitats de col·laboració amb els agents del territori. 


Objetius

La finalitat del projecte és potenciar i consolidar l’adquisició, per part de la persona, de valors socials que impulsin la proactivitat ciutadana, la inclusió en la comunitat i promoguin l’enfortiment social mitjançant activitats en xarxa, i contribuir a la sensibilització i defensa dels drets d’aquest col·lectiu. Així doncs, pretenem que s’apoderin en relació als valors socials, essent, els mateixos participants, els protagonistes i causants d’aquests canvi social.

Objectius específics:

 • Apoderar a la persona en l’adquisició de competències transversals que li permetin integrar-se en la societat.
 • Potenciar l’autonomia personal i l’adquisició d’hàbits per a la convivència dins la societat.
 • Fomentar el treball col·lectiu per arribar a un objectiu comú que pretén extrapolar els resultats a nivell comunitari.
 • Elaboració de projectes per fomentar la participació i la solidaritat.
 • Fomentar l’intercanvi de coneixements i l’accés a recursos bàsics.
 • Potenciar el compromís en vers voluntariats, microprojectes d’acció social i visites als agents del territori.
 • oConscienciar als participants de la importància de la igualtat de gènere.
Llegir-ne més

Destinataris

El col·lectiu al qual s’adreça el projecte SócSom TOTS és el format per persones menors de 60 anys que pateixin alguna de les discapacitats següents: física, intel·lectual, sensorial, trastorn mental i/o pluridiscapacitat. A més, han de tenir la necessitat d’una intervenció orientada, per una banda, a l’adquisició de competències, coneixements, habilitats i valors necessaris per comprendre l’entorn en què viuen i actuar-hi proactivament. Per l’altra banda, aprendre com mobilitzar de forma autònoma aquests recursos per tal d’esdevenir individus responsables, integrats socialment i que exerceixin una ciutadania activa.

Aquest col·lectiu presenta una complexa problemàtica que no només es redueix a la manifestació dels símptomes clínics propis de la discapacitat, sinó que aquesta afecta també a aspectes com el seu funcionament psicosocial o la seva participació en la comunitat. Si bé les dificultats en l’autonomia, en la capacitat per tenir cura d’un mateix o en les relacions interpersonals, representen elements comuns que ens serveixen per definir les característiques d’aquest col·lectiu. No podem oblidar que els individus que el conformen sovint són també objecte de barreres socials com l’estigma, el rebuig o la manca de recursos d’atenció i suport. Tot això pot donar lloc a que moltes de les persones amb discapacitat es trobin en risc de desavantatge social i marginació, arribant a poder presentar condicions d’aïllament social, pobresa, manca de llar o, fins i tot, d’exclusió social.

No obstant, les persones amb discapacitat cada cop més reclamen una major presència i un paper més actiu a nivell social, essent un clar exemple d’això la predisposició d’aquest col·lectiu a convertir-se en voluntaris i deixar de ser beneficiaris d’un voluntariat envers ells. Expressen el desig de participar en activitats normalitzades i contribuir a desmuntar els estigmes associats a la seva condició, però sovint, els hi manquen les competències necessàries per poder fer front a moltes de les exigències de la vida personal i social, així com també per al desenvolupament normalitzat dels rols socials.

Gràcies a l’experiència de l’entitat amb els col·lectius destinataris del projecte, volem posar de manifest, que aquests són cada cop més conscients que l’ajuda i la solidaritat no està renyida amb la seva situació personal, pel que creiem que és bàsic donar el suport necessari per a que la sensibilització esdevingui acció i s’afavoreixi una inclusió social plena.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

El projecte neix en el Servei Prelaboral adreçat a persones amb diversitat funcional sense i/o amb alteració de la conducta i en el Centre de Dia de Salut Mental, on es van començar a desenvolupar activitats de participació comunitària que han assentat i establert les bases del projecte SócSom TOTS i que han permès donar-li forma, funcionalitat i desig de continuïtat.
En el seu inici, les activitats es van dissenyar amb l’objectiu de treballar competències transversals com les habilitats de relació interpersonal, autonomia, iniciativa, treball en equip, etc. d’una manera significativa i funcional a través d’una metodologia on s’inverteixen els rols i on la persona passa a ser la protagonista, la constructora i generadora del seu procés d’aprenentatge, i el personal tècnic assumeix el rol d’acompanyant en aquest procés. Les activitats que han permès assolir aquest objectiu, i que validen la seva continuïtat pels resultats obtinguts, van ser visites i col·laboracions amb agents socials del territori, algunes accions de voluntariat i microprojectes d’acció social.
El resultat final d’aquesta iniciativa ha estat un canvi d’actitud individual vers la seva implicació en les problemàtiques comunitàries i socials, prenent consciència de les mateixes i adquirint actituds més altruistes, així com aprenent a treballar en equip per a la consecució d’un objectiu comú, fent especial èmfasi en l’apoderament, la consciència social i l’augment de la participació en l’entorn comunitari.
Llegir-ne més

Recursos utilizats

Infraestructures Aquest projecte es durà a terme al Centre d’Orientació, Formació i Inserció Sòciolaboral de l’entitat, un local amb unes dimensions de 1.232,33 m2 ubicat al carrer Sardenya de Barcelona, amb 18 aules per a la realització de les diferents activitats i tallers, 9 despatxos per a la realització d’entrevistes i 5 oficines de treball amb suport informàtic per als professionals. Aquest local es manté llogat, ininterrompudament, durant els 12 mesos de l’any, donades les necessitats dels projectes que allà es desenvolupen. Per tant, l’import a imputar abasta tot l’any. Aquest espai és accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Disposa l’entitat d’un segon centre al C/ Maresme 65-67 de Barcelona, també amb 3 aules on s’imparteixen diferents activitats i tallers, 2 despatxos equipats per realitzar entrevistes personals i 1 oficina de treball amb suport informàtic.

Ambdós espais compleixen amb les condicions òptimes de llum natural, espai i salubritat que estableix la normativa vigent en prevenció de riscos. Totes les seves aules estan equipades amb el material didàctic necessari per a la realització de les diverses activitats, en una clara aposta pels mètodes audiovisuals, que faciliten la comprensió dels conceptes i coneixements que es donen, les instal·lacions disposen d’ordinadors portàtils, canó projector, TV, reproductor de DVD, retroprojector, projector de diapositives i videocàmera. Recursos humans Tres orientadors/tutors seran qui, a banda, de conduir i dinamitzar les accions grupals, dissenyaran els itineraris personalitzats tenint en compte les potencialitats i febleses dels participants, realitzaran diagnòstics d’ocupabilitat, facilitar pautes i recursos per tal d’identificar les pròpies competències i aplicar-les en el seu procés de recerca de feina, realitzaran els seguiments de l’evolució del procés d’inserció i pràctiques i es coordinaran amb els agents implicats en el procés d’inserció dels joves. Es comptarà amb el recolzament d’un tècnic d’acompanyament a la inserció que recolzarà la tasca del personal tutor i acompanyarà el participant cap a la inserció en el món laboral o educatiu, detectarà les necessitats del mercat de treball, captarà empreses per aconseguir ofertes laborals i llocs de pràctiques adaptades al perfil dels participants, farà intermediació laboral amb les empreses col·laboradores i acompanyarà als participants a les activitats proposades per l’empresa.També hi participaran, encara que no directament atenent al jove, un coordinador que vetllarà i garantirà el correcte desenvolupament del programa, realitzarà un seguiment del mateix i aplicarà mesures correctores en cas necessari, supervisarà tècnicament l’equip i les accions portades a terme, avaluarà l’assoliment dels objectius i es coordinarà amb els diferents professionals, així com un administratiu que gestionarà la documentació generada en aquest programa i la lliurarà a qui correspongui en els terminis establerts.
Llegir-ne més

Temporalizació

VISITES ALS AGENTS SOCIALS DEL TERRITORI:
Les visites es faran en una fase prèvia a l'execució de la resta d'activitats del projecte. Aquestes seran reiterades en el temps per donar cabuda a tots les persones participants dels diferents serveis, amb l’objectiu d’identificar l’activitat/s posteriors en la qual voldran implicar-se.

VOLUNTARIAT
La temporalització serà variable en funció del tipus de voluntariat que estigui fent la persona, ja sigui per interès personal, resposta a altres projectes o campanyes de caire social.

MICROPROJECTES D’ACCIÓ SOCIAL
El temps de durada de l'activitat és indeterminat, donat que col·laborem amb projectes externs i/o de l’entitat de temàtica sòcio-sanitària.
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

VISITES ALS AGENTS SOCIALS DEL TERRITORI
 • Conscienciar a l'usuari de la necessitat d'implicar-se amb l'entorn.
 • Identificar les preferències de participació dels usuaris.
 • Fomentar la proactivitat dels usuaris en el seu procès dins del projecte.
 • Promoure l'autonomia dels participants quant a la recerca de recursos.
 • Motivar la implicació dels participants en la societat.
 • Sensibilitzar a les entitats per tal de que acceptin la participació d'aquest col·lectiu en les seves activitats.
 • Augmentar el nombre d'agents socials implicats en el projecte.

VOLUNTARIAT
 • Donar resposta a les necessitats/interessos dels participants.
 • Apropar a la persona a l'àmbit laboral.
 • Adquirir competències transversals i tècnic-professionals.
 • Adquirir valors ètics i morals per als participants i agents socials.
 • Promoure una actitud proactiva.
 • Ampliar la xarxa social de suport.
 • Fomentar la responsabilitat i compromís del participants.
 • Descobrir el voluntariat.

MICROPROJECTES D’ACCIÓ SOCIAL
 • Generar una actitud proactiva.
 • Despertar iniciativa en la creació de nous microprojectes.
 • Crear i emprendre un micro-projecte solidari des de zero.
 • Desenvolupar i adquirir competències transversals i tècnic-professionals que permetin la integració sociolaboral.
 • Fomentar la responsabilitat, compromís i grau d’implicació.
 • Cooperar en un projecte en grup.
 • Promoure hàbits de vida saludable.
 • oPrevenir conductes i hàbits de risc.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots