Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

STORYTELLING PER L’OCUPACIÓ. Un relat inspirador sobre la teva marca personal


Títol: STORYTELLING PER L’OCUPACIÓ. Un relat inspirador sobre la teva marca personal

Edició: 2018

Categoria: Institución

Entitat: Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Descripció

Actualment els seleccionadors/es de personal de les empreses llegeixen moltíssims currículums a diari, el que pot provocar una lectura ràpida de cada un d’ells. L’originalitat i la singularitat del nostre currículum seran aspectes claus per cridar la seva atenció. Per a tenir èxit a la recerca de feina, cada vegada és més necessari dominar tècniques comunicatives que despertin l'interès de les empreses vers els candidats.
Una d’aquestes tècniques és l’storytelling, utilitzada especialment en publicitat per a promocionar els productes que surten al mercat i per acompanyar el discurs de ponències i conferències. L’storytelling és l'art d'explicar una història utilitzant el llenguatge sensorial, transmetent als oients la capacitat d'interioritzar, comprendre i crear significat personal.
Està demostrat a nivell científic que el cervell humà, quan escoltem una història, s’activa. Un exemple és quan els nins i les nines, habitualment hiperactius, algú les conta una història són capaços d’estar asseguts, escoltant el que els expliquen. En una entrevista de feina passa el mateix. Si l’usuari és capaç d’explicar una història d’alguna situació concreta, de manera atractiva i coherent per l’entrevistador, aquest atendrà i retindrà millor la informació. Per això és important fer una bona storytelling, preparar l’entrevista i la situació concreta que s’explicarà per tal de captar l’atenció de l’entrevistador.
A través d’aquesta proposta, volem donar a conèixer aquesta eina i facilitar-la a les persones usuàries del nostre servei, perquè puguin aprendre a construir un relat i així crear el seu storytelling com a eina de marca personal i per a la recerca de feina.


Objetius

Els objectius que volem aconseguir amb aquest projecte són els següents:
- Generals:
  1. Millorar la inserció de l’usuari al mercat laboral actual.
  2. Captar l’atenció de l’entrevistador/a i connectar emocions. Crear empatia.
- Específics:
  1. Proporcionar una eina innovadora als usuaris per aportar un valor afegit al seu currículum i augmentar les possibilitats de superar una entrevista de feina.
  2. Destacar les potencialitats de l’usuari fent ús de la marca personal per promocionar-se i diferenciar-se dels altres candidats.
  3. Treballar l’autoconeixement i augmentar l’autoestima.
  4. Fomentar el desenvolupament de competències transversals en la creació de l'storytelling (creativitat, espontaneïtat, adaptació, originalitat...).
Llegir-ne més

Destinataris

Aquest projecte va dirigit al col·lectiu d’estudiants titulats/ades universitaris/àries que es troben en una situació de recerca de feina activa.
Es preveu arribar a 150 persones a través de tallers i a 1400 mitjançant sessions d’orientació, d’aquesta manera el total de persones destinatàries serien 1550 persones.
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

L’Storytelling és una tècnica multifuncional que ens aporta visibilitat en el procés de buscar feina i de realitzar entrevistes.
El cervell humà està més actiu quan escolta una història. Sentir com algú narra una història ens fa connectar emocionalment, arribant inclús a identificar-nos i reviure records o experiències pròpies. Trobem un exemple en el discurs que Steve Jobs (CEO d’Apple) va fer en la graduació de la Universitat d’Standford.
Poder fer servir aquesta tècnica aportarà a l’usuari un element de diferenciació envers la resta de candidats i li oferirà una visibilitat molt important davant de la similitud de currículums que trobem al mercat laboral actual.
A més a més, la preparació d’aquesta técnica serveix a l’usuari com a entrenament per als processos de selecció, ja que requereix d’autoconeixement i memorització de la pròpia trajectòria professional i personal, per tal de poder crear una bona història. Tota aquesta feina personal aportarà a l’usuari seguretat i confiança en si mateix en el moment d’enfrontar-se a una entrevista de feina o presentar el seu currículum per a posicionar-se com a candidat.
Àmbits on es pot aplicar el storytelling a la recerca de feina:
A.Al networking. Per a causar un major impacte a l’hora de generar o ampliar la xarxa de contactes. Les persones construïm relacions a partir d’experiències i visions compartides, i això no només es fa a través de la comunicació de valors, idees o conceptes, també compartint històries que contin qui som, en que creiem i com pensem.
B.A les entrevistes de feina. “Explica’m la teva trajectòria professional” és una de les preguntes més freqüents en una entrevista de feina. La tècnica del storytelling és una estratègia original i creativa per a respondre a aquesta pregunta i acompanyar les dades formatives i professionals del nostre currículum.
C.Per a fer un currículum creatiu. Tenir la nostra història construïda ens pot servir de fil conductor per fer el guió del nostre videocurrículum o donar-nos bones idees per a elaborar l’esquema d’una infografia o currículum creatiu.
D.Per a reforçar la marca personal. Podem crear una història de la nostra trajectòria professional, formativa i vital que transmeti els elements més importants que ha de tenir una marca pròpia: valors, missió, propòsit, competències, donar a conèixer què és el que oferim o quin és el nostre objectiu professional.
Llegir-ne més

Metodologia

La metodologia del projecte estarà centrada a potenciar la utilització de les noves tecnologies i fomentar l'autoaprenentatge.
L'ús d'aquesta eina no constitueix un procés estàtic, sinó dinàmic, que exigeix el desenvolupament constant de noves estratègies: que s'adaptin als canvis derivats o exigits pel context actual del mercat laboral i les tics.
Per una part es realitzarà un taller presencial on es presentarà l'eina per a crear el seu propi Storytelling.
Per tal d'optimitzar els recursos, la metodologia a l'aula serà grupal. El format d'aquesta sessió serà classe magistral, mitjançant una exposició oral amb el suport d’una presentació a través de prezi i la utilització de vídeos.
En aquest taller s'utilitzaran suports audiovisuals per exemplificar de forma més didàctica com s'ha de dur a terme la tasca. La idea principal és que una vegada s'ha conegut l'eina, els usuaris han de ser capaços de treballar de manera autònoma i crear la seva pròpia història dotant-la de la seva marca personal.
Per una altra part, també es donarà a conèixer com a eina per a la recerca de feina als usuaris de les sessions d’orientació i estarà a disposició de qualsevol altre usuari/ària del Departament d’Orientació i Inserció Professional.
Per justificar la idea del projecte, centrada a fomentar la independència de l'usuari i la utilització de les noves tecnologies, després d'aquesta primera sessió no es realitzaran més accions presencials. La següent fase consistirà en un treball personal de cada usuari, on construiran la seva història en format audiovisual i remetran l'arxiu al correu electrònic dels/de les tècnics/ques de referència. Els/ les tècnics/ques assignats/ades de cada usuari revisarà la tasca feta i avaluarà seguint els criteris indicats a la primera sessió presencial.
Per portar una bona logística, serà convenient que els participants s’apuntin mitjançant el correu electrònic: ---@fueib.org, especificant el dia i l’hora del taller en el que participaran. Tot i això, si algú es presenta al taller sense estar apuntant també podrà participar.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Els recursos humans utilitzats per al desenvolupament d’aquest projecte seran els/ les tècnics/ques propi del Departament d’Orientació i Inserció Professional.
En relació al material que s’utilitzarà per poder presentar el taller proposat, serà el material didàctic elaborat (annex 1), a més, de material d’oficina com folis i bolígrafs que es facilitaran als/les assistents i per donar difusió al taller es realitzaran flyers informatius del taller i campanyes publicitàries a través de les xarxes socials.

Així doncs, els recursos utilitzats seran:

Recursos humans: els/les tècnics/ques del DOIP
Recursos materials:
  • Infraestructura:
Aula dotada de cadires i taules
Mitjans i equip tècnic:
Ordinador
Projector
Material didàctic propi
  • Material fungible:
Folis
Bolígrafs
  • Material de difusió del projecte
Flyers
Xarxes socials
Llegir-ne més

Temporalizació

La durada d’implantació del projecte serà del curs escolar 2018/2019, amb la possibilitat de prorrogar-lo segons el grau de satisfacció dels usuaris. Per tal de facilitar la participació realitzarem les sessions en dos períodes diferents, el primer els dilluns 8, 15 i 22 d’octubre, i el segon els dilluns 4, 11 i 18 de març. A més, l’horari també serà diferent en cada una de les sessions del període, per així oferir més oportunitats d’assistència. Descarga el proyecto completo para consultar este apartado. 

Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

L’avaluació serà clau en el desenvolupament d’aquest projecte per conèixer els punts forts i els punts febles de la seva implementació.
Després de cada període, inclús després de cada taller, tindrem un feedback que ens permetrà conèixer i adaptar-nos a les necessitats i interessos de la majoria dels usuaris, per tal de millorar el servei.
Tot i que l’avaluació serà continua, un cop finalitzat el taller, s’enviarà un qüestionari per correu electrònic a tots els usuaris participants (Annex 2). L’objectiu d’aquest qüestionari és tenir un coneixement global sobre el taller, sobre aquells aspectes a replantejar i millorar per tal d’aconseguir els objectius previstos.
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots