Logo premis Educaweb

Repositori de projectes d'orientació acadèmica i professional presentats als Premis Educaweb

Tornar a l'inici

Treballem l’orientació a través de diferents projectes per tant presentem el recull de tots ells ( Som PTT, GR, Treball de Camp, InnovaEmpresa, Videocurriculum, Intercanvi amb Arenys, Independitza’t)


Títol: Treballem l’orientació a través de diferents projectes per tant presentem el recull de tots ells ( Som PTT, GR, Treball de Camp, InnovaEmpresa, Videocurriculum, Intercanvi amb Arenys, Independitza’t)

Edició: 2017

Categoria: Institución

Entitat: PFI-PTT Montcada de l’Institut la Ferreria.

Descripció

A els cursos del PFI-PTT de Montcada faran que la formació general dels cursos sigui per projectes. Per aconseguir treballar l’orientació de manera global i total ho fan de forma transversal a partir de diversos projectes (Som PTT,GR, Treball de camp,InnovaEmpresa,VideoCurriculum, Intercanvi amb Arenys i Independitza’t) que són els que presenten.


Objetius

  • Augmentar el nivell d’autoconeixement
  • Conèixer el món laboral
  • Conèixer l’oferta formativa i definir el propi pla formatiu a curt i mig termini
  • Dins de cada projecte s’estableixen una sèrie d’objectius més específics en funció de cada un d’ells.
Llegir-ne més

Destinataris

Nois i noies entre 16 i 21 anys, que no hagin obtingut el graduat en ESO. Les causes per no haver-se graduat poden ser diverses
Llegir-ne més

Justificació de la iniciativa

El projecte es fa per projectes degut a el perfil d’alumnes que arriben molt desmotivats del sistema educatiu i necessiten altres maneres de treballar per a la seva motivació, grau d’atenció i responsabilització. Treballaran amb metodologies actives on els alumnes són qui porta la veu cantant i els tutors fan d’acompanyament en el procés d’aprenentatge i orientació de cada un d’ells.
Llegir-ne més

Metodologia

Utilitzen metodologies actives: Flipped Classroom classe invertida. Treballen des de la pràctica i els alumnes van elaborant la teoria o l’extreuen de diferents recursos. Treball per projectes: totalment funcional i experiencial.

Llegir-ne més

Recursos utilizats

Espais: s’utilitzen les aules i espais de l’institut La Ferreria de Montcada i Reixac, fan activitats fora del centre: dependències de l’ajuntament de Montcada i Reixac, estudi de Montcada Ràdio, tallers de l’Escola de Consum de Catalunya, Caixa Fòrum, depuradora de Montcada, , visita al PFI-PTT d’Arenys de Mar. Material comú: material bàsic d’escriptura, dossiers en forma de fotocòpies, calculadores, material de papereria, material per a realització de cartells i maquetes. Tic: ordinadors de les aules d’informàtica amb ús de diferents programes: word, excel, powerpoint, gimp, photoshop (edició d’imatge), moviemaker i camtasia (edició de vídeo i so), apli (edició d’etiquetes). Ús de correu electrònic per a comunicació i google drive per a compartir i editar documents.
Llegir-ne més

Temporalizació

Al llarg del curs, són un total de 244h de treball per projectes vinculats en orientació, entre d’altres mòduls.
Llegir-ne més

Evaluació dels resultats i impacte

L’avaluació es formativa i continua, s’avalua als alumnes diàriament i es dona un 30% de pes a l’actitud que tenen , per tant s’avalua tant coneixement com conducta/predisposició. Els instruments d’avaluació que s’utilitzen són molt i variats tant quantitatius com qualitatius. L’avaluació quantitativa es realitza a través de rúbriques on es sistematitzen totes les competències, coneixements i habilitats que s’han d’exercir i millorar en el decurs de cada projecte. També es dona molt pes en el treball per projectes a la coavaluació (a través de quaderns d’equip) i també autoavaluació (amb rúbriques concretes).
Llegir-ne més

Bibliografia y webgrafia

Sánchez-Cano, M. (2007). Manual de asesoramiento psicopedagógico. Barcelona: Editorial Graó
Alart, Núria (2007). Les intel·ligències múltiples a l’aula d’acollida. Llicència d’estudis retribuïda pel Departament d’Ensenyament
Bonet, Trinidad (2007). Aprendiendo con los niños hiperactivos. Un reto educativo. Madrid: Thompson
Brunet, J.J. (1999). Tutoría con adolescentes. Madrid: San Pío X
Clariana, M (2003). Informe psicopedagògic. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions
Direcció General d’ordenació Educativa (2003): La convivència en els centres docents d’ensenyament secundari. Programa i propostes pedagògiques. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament
Fabra, M. L. (1996): Quadern per a la coeducació. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions
Goleman, D (2000): Intel·ligència emocional. Barcelona: Kairós
Martínez, M (2000): Módulo para la motivación. Madrid: Instituto de la Mujer
Pallares, M (1993): Técnicas de grupo para educadores. Madrid: ICCE
Piaget, J (1985): Psicología y pedagogía. Barcelona: Planeta-Agostini
Riche, R (1998). Educación Prosocial de las emociones, valores y actitudes positivas. Para adolescentes en entornos familiares y escolares. Barcelona: Blume
Rodríguez, M. L. (1997): Decideix (Aprendre a prendre decisions, 1). Barcelona: Crèdits/Columna
Llegir-ne més

Descobreix tots els projectes presentats a Educaweb

Veure tots