Orientació Acadèmica

Educació postobligatòria

 • A l'inici de l'educació postobligatòria tot estudiant ha d'escollir l'itinerari formatiu que l'encamina cap a la seva futura professió. Decidir no implica que et tanquis portes, sinó que prioritzis aquelles opcions que més t'interessen. Així, l'educació postobligatòria proporciona una formació general i especialitzada, amb un major component de varietat i opcionalitat d'acord amb els camps d'estudi i les professions que s'ofereixen. Fer un bon procés de presa de decisions, i tenir en compte tots els aspectes que són necessaris per a prendre una decisió de forma fonamentada, et permetrà escollir amb més seguretat entre les diferents opcions d'estudi.

  L'educació postobligatòria es pot classificar en dos blocs, l'educació secundària i la superior:
   

  Què he de tenir en compte per escollir un cicle formatiu?

  En el moment de triar un cicle formatiu, hauràs de tenir en compte els següents aspectes:
   

  • Forma d'accés als estudis. Requisits que hauràs de complir.
  • Quins són els continguts de cada cicle formatiu.
  • Durada dels estudis.
  • Titulació que obtindràs al finalitzar.
  • Nivell de dificultat dels estudis.
  • Perfil dels estudiants que realitzen els cicles formatius.
  • Preu del cicle formatiu, pot variar en funció del cicle i del centre.
  • Beques o ajudes a les quals pots optar.
  • Sortides professionals i tasques que podràs exercir.
  • Centres educatiu on estudiar.
  • Serveis dels centres (borsa de treball, aula d'estudis, laboratoris...).
  • Possibilitat de fer programes d'intercanvi a l'estranger. 


  Normativa de la Formació Professional

  A continuació es mostra la normativa general que regula els ensenyaments de formació professional:

  Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional (BOE núm. 147, de 20.6.2002)

  Decret 284/2011, d'1 de març, d'ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 5830, de 3.3.2011)

  Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 106 , de 4 de maig de 2006)

  Reial Decret 395/2007 de 23 de març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l'ocupació

  Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral.

  Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre, per la que s'estableixen convalidacions entre mòduls professionals de formació professional del Sistema Educatiu Espanyol i mesures per a la seva aplicació i es modifica l'Ordre de 20 de desembre de 2001, per la que es determinen les convalidacions d'estudis de formació professional específica derivada de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.
Cursos relacionats