Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

LOMLOE (2020)

La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE), va derogar la LOMCE i va introduir importants modificacions en la LOE, llei vigent des de 2006.

La LOMLOE també és coneguda com a Llei Celaá, per la ministra d'educació del PSOE que la va impulsar.

Ley educación LOMLOE

Malgrat trobar-se amb un ampli desacord per part dels partits polítics de l'oposició i de diversos agents socials i educatius, la nova llei va entrar en vigor el 19 de gener de 2021.

Fins de la LOMLOE

Basant-se en principis com el respecte als drets de la infància, l'educació inclusiva, l'equitat, la igualtat de gènere i l'orientació educativa i professional, la LOMLOE estableix els següents fins del sistema educatiu, la majoria contemplats ja a la LOE:
 • Ple desenvolupament de la personalitat i capacitats dels alumnes.
 • Educació en el respecte als drets i llibertats fonamentals, igualtat de drets i no discriminació.
 • Educació en l'exercici de la tolerància i la llibertat dins dels principis democràtics de convivència i la prevenció de conflictes.
 • Educació en la responsabilitat individual, mèrit i esforç personal.
 • Formació per a la pau, respecte als drets humans, als éssers vius i al medi ambient.
 • Desenvolupament de la capacitat dels estudiants per a regular el seu propi aprenentatge.
 • Formació en el respecte i reconeixement de la pluralitat lingüística i cultural d'Espanya i de la interculturalitat com a element enriquidor de la societat.
 • Adquisició d'hàbits de treball en tots els àmbits de coneixement.
 • Capacitació per a l'exercici d'activitats professionals, activitats de cura i de col·laboració social.
 • Capacitació per a la comunicació en llengua oficial, cooficial i estrangera.
 • Preparació per a l'exercici de la ciutadania i la participació activa en la vida econòmica, social i cultural.
 • Capacitació per a garantir la plena inserció de l'alumnat en la societat digital.

Novetats de la LOMLOE

Tenint presents els fins esmentats, la LOMLOE explicita també la necessitat de revertir els canvis que havia introduït la LOMCE i la importància de contemplar el quart Objectiu de Desenvolupament Sostenible (sobre qualitat de l'educació) de l'Agenda 2030, aprovada per l'ONU. Per a això, i per a aconseguir els fins establerts, proposa, entre altres mesures, les següents modificacions en l'organització i estructura del sistema educatiu respecte a les lleis orgàniques d'educació que la precedeixen:

 • Desapareix la classificació de les matèries en troncals, específiques i de lliure elecció.
 • Se suprimeixen les proves finals d'etapa en Primària, ESO i Batxillerat.
 • L'etapa d'Educació Primària torna a estructurar-se en tres cicles de dos cursos cadascun, i únicament es podrà repetir curs en haver finalitzat un cicle (i només una vegada durant tota l'etapa, això es manté igual).
 • Desapareix la distinció entre opció d'iniciació al Batxillerat i opció d'iniciació a la FP en 4t de l'ESO.
 • Durant l'ensenyament obligatori es podrà repetir curs un màxim de dues vegades, i de manera excepcional també en 4t de l'ESO encara que s'hagin esgotat les dues permanències.
 • A més del títol de Tècnic Bàsic, l'alumnat que superi un cicle formatiu de grau bàsic obtindrà el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • El Batxillerat General constitueix una nova modalitat que se suma a les de Ciències i Tecnologia, Humanitats i Ciències Socials, i Arts, ja existents.
 • Els alumnes i alumnes que tinguin el títol de Tècnic d'FP o el títol de Tècnic en Arts Plàstiques i Disseny podran obtenir el títol de Batxiller si superen les matèries necessàries per a aconseguir els objectius generals del Batxillerat.
 • Així mateix, podran obtenir el títol de Batxiller en la modalitat d'Arts els qui hagin superat els Ensenyaments Professionals de Música o de Dansa i les assignatures comunes de Batxillerat.
 • Les comunitats autònomes i els centres guanyen competències: els ensenyaments mínims fixats per l'Estat requeriran el 50% dels horaris escolars en les comunitats amb llengua cooficial i el 60% en les que no la tinguin.
 • S'explicita la necessitat d'incrementar progressivament l'oferta de places en centres públics i es planteja l'heterogeneïtat de l'alumnat com a oportunitat educativa. Paral·lelament, s'elimina la referència a considerar la demanda social per a programar l'oferta de places.
 • El cos de professors tècnics de Formació Professional serà un cos a extingir. Per a ser docent funcionari en Educació Secundària, en tot cas serà necessari comptar amb titulació universitària.

Calendari d'implantació

La LOMLOE estableix una aplicació progressiva de les modificacions proposades en el seu articulat, que es concreta en el següent calendari:
  Ley educación LOMLOE


Si vols conèixer la norma en detall, pots consultar el text complet de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE) i també, si ho prefereixes, la versió consolidada de la LOE.

Així mateix, en els nostres continguts d'Actualitat trobaràs més informació sobre l'última Llei Orgànica d'Educació.

També pot resultar-te útil consultar la cronologia de les lleis educatives espanyoles, per a conèixer els canvis legislatius que ha experimentat el nostre sistema educatiu des de la LGE.