Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Cronologia del marc legal educatiu a l'Estat espanyol

A continuació s'exposen les lleis educatives de rang estatal que en algun moment han tingut vigència a l'Estat espanyol des de l'inici de la democràcia i que, en major o menor mesura, han introduït modificacions en el sistema educatiu.
  Legislació educativa


Llei d'Integració de l'FP

Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional. 

És una proposta legislativa del Govern de coalició PSOE-Unidas Podemos, que actualment compta amb Pilar Alegría com a ministra d'Educació i Formació Professional. Per primera vegada es regula un sistema de Formació Professional únic, que articula l'oferta dirigida tant a joves estudiants com a treballadors. S'estableixen cinc graus de qualificació (A, B, C, D i E) que parteixen de l'acreditació parcial de competència i permeten avançar fins als cursos d'especialització. Potencia la formació en l'empresa i agilitza el procés d'acreditació de competències adquirides mitjançant l'experiència laboral.


LOMLOE

Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

També va ser impulsada pel Govern de coalició PSOE-Unidas Podemos, amb Isabel Celaá al capdavant del Ministeri d'Educació i Formació Professional en aquells moments. Les mesures plantejades en el seu articulat aposten per incrementar les oportunitats de titulació de tot l'alumnat, reforçar l'equitat i regular d'una manera més precisa la gestió dels centres concertats, entre altres mesures. Les modificacions que comporta van començar a aplicar-se durant el curs 2021-2022 i la seva implantació seguirà desenvolupant-se fins el curs 2023-2024.

 

LOMCE (derogada)

Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

Coneguda com a "Llei Wert" (ministre del PP que la va impulsar) va introduir modificacions a la LODE i a la LOE. Algunes de les novetats que va plantejar van ser la creació dels títols d'FP Bàsica en substitució dels PQPI i la regulació de la FP Dual. Va ser molt criticada per l'oposició la seva proposta de realitzar avaluacions finals d'etapa per a obtenir el títol de Graduat en ESO i el de Batxillerat.
 

LOE

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

Deroga la Llei General d'Educació, la LOGSE, la LOPEG i la LOCE, encara que manté l'estructura del sistema implantada amb la LOGSE. L'atenció a la diversitat s'erigeix com a principi fonamental i s'intensifica el debat sobre la conveniència d'educar en valors a les aules. És una llei elaborada pel PSOE que continua vigent en l'actualitat.
 

Llei de les Qualificacions i de l'FP (derogada)

Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional.

Amb aquesta llei el Govern del PP estableix l'ordenació d'un sistema integrat de formació professional a través del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. S'al·ludeix als títols d'FP i als Certificats de Professionalitat com les vies formatives que permetran acreditar les competències professionals i obtenir titulacions vàlides en tot el territori nacional.
 

LOCE (derogada)

Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de l'Educació.

Podem considerar-la un intent de reforma educativa per part del PP. Plantejava modificacions a les anteriors lleis però, encara que va ser aprovada, les seves propostes no van arribar a implementar-se i va ser reemplaçada en 2006 per la LOE.
 

LOPEG (derogada)

Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l'avaluació i el govern dels centres docents.

Constitueix una altra proposta del PSOE que va matisar aspectes de la LODE i la LOGSE relatius a la gestió i organització dels centres educatius sostinguts amb fons públics i va regular les funcions de la Inspecció Educativa.
 

LOGSE (derogada)

Llei Orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu.

Impulsada pel PSOE, la LOGSE amplia l'edat d'escolarització obligatòria fins als 16 anys i comporta importants modificacions en l'estructura del sistema educatiu: desapareix l'EGB i l'Educació Primària finalitza als 12 anys, moment en el qual l'alumnat passa a cursar l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria. Aquesta estructura és la que es manté vigent en l'actualitat.
 

LODE

Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació.

Amb aquesta Llei el PSOE va introduir, entre altres novetats, la regulació de les subvencions a centres concertats i el consell escolar com a òrgan de participació de tota la comunitat educativa.
 

LOECE (derogada)

Llei Orgànica 5/1980, de 19 de juny, per la qual es regula l'Estatut de Centres Escolars.

Elaborada pel primer govern democràtic (UCD), posa l'accent en la llibertat d'elecció de centre per part de les famílies i en la llibertat d'ensenyament dels docents. L'oposició d'esquerres va presentar recurs a aquestes propostes, per la qual cosa alguns dels articles de la LOECE van ser declarats inconstitucionals. Mai va arribar a implantar-se, ja que es va derogar amb la LODE l'any 1985.
 

Llei General d'Educació (derogada)

Llei 14/1970, de 4 d'agost, General d'Educació i Finançament de la Reforma Educativa.

Va ser promulgada durant els últims anys del franquisme amb la finalitat d'afavorir la igualtat d'oportunitats educatives. Va suposar una profunda reforma que es va mantenir vigent fins a la dècada dels 90 i que va comportar, entre altres millores, la implantació de l'escolarització obligatòria i gratuïta fins als 14 anys (fins al final de l'EGB).

 

Normativa específica de l'àmbit universitari


LOSU

Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari.

La norma, impulsada pel Govern de coalició PSOE-Unides Podem, reforça l'autonomia universitària per a estructurar-se en els campus, facultats, escoles i departaments que requereixi en cada cas i estableix un nou model de carrera acadèmica amb l'objectiu de reduir la precarietat laboral del personal docent i investigador. A més, promou la formació al llarg de la vida i una universitat adreçada a estudiants de totes les edats


Llei Orgànica de modificació de la LOU (derogada)

Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
Constitueix el marc que permetrà la integració dels estudis universitaris espanyols en l'Espai Europeu d'Educació Superior. S'organitzen els ensenyaments en els tres cicles actuals: grau, màster i doctorat. És una proposta legislativa del PSOE amb la qual es van introduir modificacions a la LOU.


LOU (derogada)

Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.
Llei del PP que deroga l'LRU i estableix la creació de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Planteja la supressió de la selectivitat, però aquesta proposta mai ha arribat a aplicar-se. Pocs anys després el PSOE presentarà una nova llei orgànica que modificarà i matisarà diversos articles de la LOU.


LRU (derogada)

Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària.
Va suposar la modernització del sistema universitari que s'arrossegava des del franquisme. Posa l'accent en l'autonomia de les universitats i regula l'exercici dels professors establint dos cossos: catedràtics i professors titulars. Va ser desenvolupada pel PSOE.