Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Llei d'Educació de Catalunya (LEC)

A l'Estat espanyol, les competències educatives són compartides entre el Ministeri d'Educació i Formació Professional i els Departaments d'Educació de les comunitats autònomes (a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla és el Ministeri d'Educació i FP qui assumeix aquestes competències).

Amb l'objectiu de reglamentar les seves atribucions en matèria d'educació, algunes comunitats autònomes han promulgat la seva pròpia llei educativa. És el cas de Catalunya: el 2009 el Parlament va aprovar la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC), adaptant-se al marc definit per la Constitució, per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i per les lleis educatives estatals.

Llei Educació Catalunya LEC


El govern de coalició que va promulgar la llei, format per PSC, ERC i ICV, es va basar en el Pacte Nacional per a l'Educació, projecte que pretenia desenvolupar un marc d'actuació compartit per la majoria de la comunitat educativa.

Un cop aprovada la LEC, el PP va presentar un recurs d'inconstitucionalitat que afectava a més de 30 articles de la llei. Segons el recurs, aquests articles pretenien regular qüestions que són competència de la normativa estatal. L'any 2019, el Tribunal Constitucional va publicar la sentència relativa al recurs, que desestimava la major part d'impugnacions del PP, tot i que suprimia determinats apartats, relacionats principalment amb la regulació dels cossos docents per part de la Generalitat.

Principis rectors del sistema educatiu segons la LEC

Principis generals:
 • Respecte dels drets i deures que deriven de la Constitució, de l'Estatut i de la resta de legislació vigent.
 • Transmissió i consolidació dels valors propis d'una societat democràtica: llibertat personal, responsabilitat, solidaritat, respecte i igualtat.
 • Universalitat i equitat com a garantia d'igualtat d'oportunitats.
 • Respecte a la llibertat d'ensenyament, de creació de centres, d'elecció entre centres públics o privats, a la llibertat de càtedra del professorat i a la llibertat de consciència dels alumnes.
 • Pluralisme.
 • Inclusió escolar i cohesió social.
 • Qualitat de l'educació, que possibilita assolir les competències bàsiques i l'excel·lència, en un context d'equitat.
 • Foment del coneixement de Catalunya, de l'arrelament dels alumnes al país i el respecte a la convivència.
 • Respecte i coneixement del propi cos.
 • Promoció de la pau i el respecte dels drets humans.
 • Respecte i preservació del medi ambient.
 • Foment de l'emprenedoria.
 • Coeducació i foment de la igualtat entre dones i homes.
 • Afavoriment de l'educació més enllà de l'escola.
 • Educació al llarg de la vida.
 • Respecte del dret de mares i pares perquè llurs fills i filles rebin la formació religiosa i moral que vagi d'acord amb llurs conviccions.
 • Exclusió de qualsevol mena de proselitisme o d'adoctrinament.
Principis específics:
 • Formació integral de totes les capacitats de l'alumnat, amb un ensenyament de base científica que ha d'ésser laic, d'acord amb l'Estatut, en els centres públics i en els centres privats en què ho determini el seu caràcter propi.
 • Vinculació entre pensament, emoció i acció que afavoreixi un bon aprenentatge i que condueixi els alumnes a la maduresa i satisfacció personals.
 • Capacitació cultural, científica i tècnica que permeti a l'alumnat la plena integració social i laboral.
 • Habilitació per a l'aprenentatge permanent.
 • Estímul i reconeixement de l'esforç i valoració del rigor, l'honestedat i la constància en el treball.
 • Capacitació per a exercir activament la ciutadania.
 • Aplicació de criteris i procediments d'avaluació.
 • Competència digital.
 • Competència per a analitzar i contrastar la informació.
Principis organitzatius:
 • Funcionament integrat i gestió descentralitzada.
 • Flexibilitat per adequar-se a les necessitats canviants de la societat.
 • Autonomia de cada centre.
 • Participació de la comunitat educativa.
 • Promoció del reconeixement del professorat.
 • Compromís de les famílies en el procés educatiu.
 • Programació de les necessitats educatives, territorialment i socialment equilibrada, que emmarca tots els centres sostinguts amb fons públics.
 • Col·laboració, cooperació i corresponsabilització amb els ajuntaments i altres Administracions públiques.

Si vols conèixer en profunditat la LEC, pots consultar el text definitiu complet de la llei al Portal Jurídic de Catalunya.

També pots ampliar la informació sobre normativa en matèria d'educació als nostres continguts sobre la LOMLOE i sobre les diferents lleis orgàniques d'educació aprovades a l'Estat espanyol des que vam entrar a la democràcia.