Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Beques i ajudes per a estudiants

El Ministeri d'Educació i Formació Professional ofereix diferents tipus de beques i ajudes per a estudiar en cada etapa educativa.

Coneixes els passos a seguir per a sol·licitar una beca? T'orientem i t'ajudem a resoldre tots els teus dubtes a continuació.

 

Què són les beques del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Existeixen diferents beques per a estudiar en Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat, Formació Professional, Ensenyaments Artístics, Ensenyaments Esportius, Ensenyaments d'idiomes o Ensenyaments universitaris.

Depenent dels estudis que es vulguin cursar i de les circumstàncies personals de l'alumne o alumna, es pot sol·licitar alguna d'aquestes dues beques (o totes dues):

 • Beca general, dirigida a l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris. La quantia que es percebrà serà la suma de diferents components lligats a factors com la renda familiar o l'excel·lència acadèmica.
 • Ajudes per a l'alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu. Estan destinades a cobrir les despeses derivades de reeducació, transport o residència escolar, fins a un límit establert en cada cas. Pot sol·licitar-la l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP.

A més, depenent dels estudis que estigui a punt de cursar l'estudiant, existeixen altres beques i ajudes del Ministeri d'Educació i FP, sobre les quals trobaràs informació més endavant en l'apartat corresponent a cada etapa.

Malgrat que encara no tinguis clar el que estudiaràs o no estigui oberta la matrícula dels estudis que t'interessen, has de sol·licitar la beca sempre en els terminis establerts pel Ministeri.

No ho deixis per a l'últim dia, així t'assegures que tindràs marge de maniobra per a buscar aquella documentació que no hagis tingut en compte en un inici.

beques per a estudiar


Totes les gestions de tramitació de les beques es realitzen a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació i Formació Professional, així com el seguiment de la sol·licitud.

Quan finalitzi el curs per al qual s'ha sol·licitat la beca i aquesta ha estat concedida, els organismes competents verificaran que l'ajuda hagi estat destinada a la finalitat per a la qual es va sol·licitar.

Tingues en compte que Catalunya també promou les seves ajudes econòmiques en aquest període i les convocatòries són publicades en la pàgina web oficial del Departament d'Educació. Informa't de si són compatibles amb les del Ministeri, o, per contra, si només es pot sol·licitar una de les prestacions.
 
També pots informar-te de les ajudes ofertes pel Ministeri d'Universitats en el marc del Programa Erasmus+, per a cursar part dels teus estudis o realitzar pràctiques a l'estranger. Aquest programa ofereix oportunitats de mobilitat adreçades a estudiants universitaris, així com, d'altres etapes del sistema educatiu, inclosa l'educació de persones adultes. 

Vegem a continuació amb més detall quines ajudes pots sol·licitar en cada etapa. 

Beques per a Educació Infantil, Primària i ESO

Les beques i ajudes en les etapes d'Educació Infantil (0-6 anys), Primària (6-12 anys) i Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) es dirigeixen a l'alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu, i cobreixen les despeses que aquests nens i nenes generen en concepte de menjador, transport, llibres i material escolar, reeducació o residència escolar, en el cas de fer ús d'aquest servei, i fins al límit establert pel Ministeri.

Beques per a Infantil, Primària i ESO


De manera concreta, serà beneficiari d'aquestes beques i ajuts:

 • L'alumnat amb discapacitat (visual, intel·lectual i/o auditiva).
 • L'alumnat amb trastorn de l'espectre autista.
 • L'alumnat amb trastorn greu de conducta.
 • L'alumnat amb trastorn greu de la comunicació i del llenguatge.
 • L'alumnat amb altes capacitats (exceptuant els alumnes i les alumnes d'Educació Infantil).

A més d'adjuntar la documentació que acrediti la necessitat de suport educatiu i complir amb els requisits econòmics establerts, per a accedir a aquestes ajudes el menor ha d'haver complert 2 anys a 31 de desembre del curs anterior a la seva sol·licitud, encara que, excepcionalment, podran concedir-se també a menors d'aquesta edat, prèvia valoració i justificació per part dels equips corresponents de la necessitat d'escolarització més primerenca a causa de les característiques de la seva discapacitat.

És important que exploris amb antelació i en profunditat en la pàgina de beques del Ministeri els requisits necessaris per a tramitar la beca o l'ajuda del menor al teu càrrec, amb la finalitat de tenir tota la documentació a punt abans de la seva presentació a través de la seu electrònica.

A més de les ajudes de suport educatiu, els estudiants de Primària i d'ESO tenen la possibilitat de participar en altres programes educatius finançats pel Ministeri en els quals es promou la convivència entre alumnat de diferents comunitats autònomes:

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

El Ministeri d'Educació i Formació Professional ofereix beques i ajudes per a cursar estudis postobligatoris no universitaris. Aquestes es dirigeixen concretament a l'alumnat dels següents ensenyaments:

Les ajudes del Ministeri a les quals poden optar els que cursin algun d'aquests estudis són de dos tipus: la beca de caràcter general per a l'estudi i les ajudes per a l'alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu.

Per a sol·licitar la beca general cal complir diversos requisits:

 • Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d'un altre Estat membre de la Unió Europea i residir o treballar a Espanya. Si no ets ciutadà de la Unió Europea podràs sol·licitar la beca si ets menor de 18 anys o si comptes amb el permís de residència.
 • No tenir cap títol d'igual nivell o superior als estudis per als quals se sol·licita la beca.
 • No estar repetint curs.
 • Matricular-se, almenys, de la meitat de les assignatures o mòduls.
 • No superar els límits de renda establerts en la convocatòria.

La beca per a l'alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu cobreix les despeses de menjador, transport, llibres i material escolar, reeducació i residència escolar, en el cas de fer ús d'aquest servei, i fins a un límit establert pel Ministeri. Poden sol·licitar-la els estudiants que necessitin ajut o suport per motiu de:

 • Discapacitat (visual, intel·lectual i/o auditiva).
 • Trastorn de l'espectre autista.
 • Trastorn greu de conducta.
 • Trastorn greu de la comunicació i del llenguatge.
 • Altes capacitats (exceptuant estudiants de cicles d'FP de grau bàsic).

En aquest cas, a més de complir amb els requisits econòmics establerts, és imprescindible adjuntar la documentació que acrediti la necessitat de suport educatiu de l'alumne o alumna.

És important que t'informis amb temps del calendari i de tots els requisits necessaris per a tramitar la teva beca, tant la general com la de suport educatiu.

Si t'organitzes amb antelació podràs tenir la documentació preparada abans de la seva presentació a través dels canals establerts pel Ministeri per a sol·licitar la beca general o la d'estudiants amb Necessitat Específica de Suport Educatiu.

A més de les beques abans descrites, existeixen també programes d'immersió lingüística per a l'alumnat d'estudis  postobligatoris no universitaris, com les ajudes per a un curs intensiu d'immersió lingüística en anglès durant una setmana a l'estiu, amb pensió completa, en règim d'internat.

Beques per a ensenyaments oficials d'idiomes

L'aprenentatge i perfeccionament d'idiomes té cada vegada més importància tant amb finalitats professionals com per a l'ús personal, ja que vivim immersos en un món amb gran riquesa i diversitat cultural.

Mai és tard per a iniciar-se en l'aprenentatge d'una nova llengua i començar a gaudir dels beneficis que això comporta.

El Ministeri d'Educació i Formació Professional ofereix la beca de caràcter general per a fomentar l'aprenentatge d'idiomes a les Escoles Oficials d'Idiomes, tant en la modalitat presencial com a distància.

Els requisits que hauràs de complir si vols sol·licitar la beca general per a estudiar en una Escola Oficial d'Idiomes són:

 • Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d'un altre Estat membre de la Unió Europea i residir o treballar a Espanya. Si no ets ciutadà de la Unió Europea podràs sol·licitar la beca si ets menor de 18 anys o si comptes amb el permís de residència.
 • No tenir cap títol d'igual nivell o superior als estudis per als quals se sol·licita la beca.
 • No estar repetint curs.
 • Matricular-se del curs complet.
 • No superar els límits de renda establerts en la convocatòria. 

Podràs sol·licitar la beca per a estudiar en una Escola Oficial d'Idiomes durant els anys  necessaris per a completar el pla d'estudis i per a dos idiomes com a màxim (sempre que no cursis simultàniament l'aprenentatge de totes dues llengües).

Beques per a estudis universitaris

Podràs sol·licitar la beca general si tens previst accedir a alguns dels següents ensenyaments el pròxim curs:

 • Curs de preparació per a l'accés a la universitat per a més grans de 25 anys impartit per universitats públiques.
 • Ensenyaments universitaris oficials de grau.
 • Ensenyaments universitaris oficials de màster.

La beca cobreix la matrícula tenint en compte l'import dels crèdits dels quals et matriculis, sempre que compleixis amb els requisits establerts:

 • Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d'un altre Estat membre de la Unió Europea i residir o treballar a Espanya. Si no ets ciutadà de la Unió Europea podràs sol·licitar la beca si ets menor de 18 anys o si comptes amb el permís de residència.
 • No tenir cap títol d'igual nivell o superior als estudis per als quals se sol·licita la beca.
 • Matricular-te d'un mínim de 30 crèdits.
 • Per al segon curs i posteriors, haver aprovat un percentatge determinat dels crèdits matriculats en el curs anterior. Aquest percentatge varia entre el 65% i el 100% dels crèdits, depenent de la branca de coneixement i dels estudis que vulguis cursar.
 • No superar els límits de renda i patrimoni establerts en la convocatòria.
beques per a estudiar universitat


Si tens pensat estudiar en una universitat privada, tingues en compte que l'ajuda cobreix únicament la quantia per a aquest títol en una universitat pública que fixi Catalunya.

És convenient que ampliïs la informació relativa als requisits i quantia de la beca en la web del Ministeri, per a conèixer tots els detalls abans de sol·licitar-la.

Recorda que hauràs de tramitar la beca general a través de la seu electrònica en els terminis establerts. Informa't de les dates durant els primers mesos de l'any per a realitzar la sol·licitud dins del termini i de manera adient.

El Ministeri ofereix, a més, una ajuda interessant als estudiants que vulguin cursar un màster als Estats Units. Aquesta beca es dirigeix a Graduats universitaris amb una nota mitjana en el seu expedient acadèmic igual o superior a 7,00 punts. Informa't detalladament sobre aquesta ajuda en la font oficial.

Si tens previst iniciar el doctorat, i amb això aportar nous coneixements a la Ciència, el Ministeri ofereix dos tipus de beques:

Tots dos programes permeten la contractació de les persones beneficiàries, que percebran un salari mensual i dues pagues extraordinàries durant un període màxim de 4 anys mentre realitzen una tesi doctoral.


Pots ampliar la informació relativa a les ajudes per a estudis de doctorat en la pàgina web del Ministeri d'Educació i Formació Professional.


Consulta, a més, tots els detalls relatius a la tramitació de les ajudes i la normativa reguladora d'aquests dos tipus de beques per a estudis de doctorat del Ministeri d'Educació i Formació Professional.


Continua navegant pels nostres continguts d'Orientació acadèmica per a conèixer totes les opcions de formació del sistema educatiu vigent i totes les possibilitats de beques i ajudes que tens al teu abast.