Trobeu el vostre curs ideal

9%

Què vols estudiar?

Orientació Acadèmica

Beques i ajudes per a estudiants

El Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports ofereix diferents tipus de beques i ajudes per a estudiar en cada etapa educativa.

Coneixes els passos a seguir per a sol·licitar una beca? A continuació trobaràs l'orientació que necessites per realitzar els tràmits.

 

Què són les beques del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports

Existeixen diferents beques per a alumnat de totes les etapes educatives: Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat, Formació Professional (FP), Ensenyaments Artístics, Ensenyaments Esportius, Ensenyaments d'idiomes o Ensenyaments universitaris.

Depenent dels estudis que es vulguin cursar i de les circumstàncies personals de l'alumne o alumna, es pot sol·licitar alguna d'aquestes dues beques (o totes dues):

 • Beca general, dirigida a l'alumnat d'ensenyaments postobligatoris. La quantia que es percep depèn de factors com la renda familiar o l'excel·lència acadèmica.
 • Ajudes per a l'alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu (NESE). Estan destinades a cobrir les despeses derivades de reeducació, transport o residència escolar, fins a un límit establert en cada cas. Pot sol·licitar-la l'alumnat d'Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP.

A més, depenent dels estudis que cursats, existeixen altres beques i ajudes del Ministeri d'Educació, sobre les quals trobaràs informació més endavant en l'apartat corresponent a cada etapa.

Malgrat que encara no tinguis clar el que estudiaràs o no estigui oberta la matrícula dels estudis que t'interessen, has de sol·licitar la beca sempre en els terminis establerts pel Ministeri.

No ho deixis per a l'últim dia, així t'assegures que tindràs marge de maniobra per a buscar aquella documentació que no hagis tingut en compte en un inici.

 

Beques per a estudiants

 

Totes les gestions de tramitació de les beques es realitzen telemàticament a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, així com el seguiment de la sol·licitud.

En els casos en els quals es concedeix una beca, quan finalitza el curs per al qual s'ha sol·licitat l'ajuda els organismes competents verifiquen que la beca ha estat destinada a la finalitat per a la qual es va sol·licitar.

Tingues en compte que Catalunya també promou les seves ajudes econòmiques i les convocatòries són publicades al web del Departament d'Educació i de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Informa't de si són compatibles amb les del Ministeri o, per contra, si només es pot sol·licitar una de les prestacions.

 

 

També pots informar-te de les ajudes ofertes pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats en el marc del Programa Erasmus+, per a cursar part dels estudis o realitzar pràctiques a l'estranger.

Aquest programa ofereix oportunitats de mobilitat adreçades a estudiants universitaris i d'altres etapes del sistema educatiu, inclosa l'educació de persones adultes. 

 

 

Vegem a continuació amb més detall quines ajudes es poden sol·licitar en cada etapa. 

Beques per a Educació Infantil, Primària i ESO

Les beques i ajudes en les etapes d'Educació Infantil (0-6 anys), Primària (6-12 anys) i Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) es dirigeixen a l'alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu (NESE).

Les ajudes de suport educatiu cobreixen les despeses que aquests nens i nenes generen en concepte de menjador, transport, llibres i material escolar, reeducació o residència escolar, en el cas de fer ús d'aquest servei, i fins al límit establert pel Ministeri.

 

Beques per a Infantil, Primària i ESO

 

Poden ser beneficiaris d'aquestes beques i ajuts els alumnes:

 • Amb discapacitat (visual, intel·lectual i/o auditiva).
 • Amb trastorn de l'espectre autista.
 • Amb trastorn greu de conducta.
 • Amb trastorn greu de la comunicació i del llenguatge.
 • Amb altes capacitats.

A més d'adjuntar la documentació que acrediti la necessitat de suport educatiu i complir amb els requisits econòmics establerts, per a accedir als ajuts el menor ha d'haver complert 2 anys a 31 de desembre del curs anterior a la seva sol·licitud (6 anys en el cas d'alumnat amb altes capacitats).

Excepcionalment, poden concedir-se ajuts també a menors d'aquesta edat, prèvia valoració i justificació per part dels equips corresponents de la necessitat d'escolarització més primerenca a causa de les característiques del nen o nena.

És important que exploris amb antelació i en profunditat en la pàgina de beques del Ministeri els requisits necessaris per a tramitar la beca o ajut del menor al teu càrrec, amb la finalitat de tenir tota la documentació a punt abans de la seva presentació a través de la seu electrònica.

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

El Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports ofereix beques i ajuts per a cursar estudis postobligatoris no universitaris. Aquestes es dirigeixen concretament a l'alumnat dels següents ensenyaments:

Els ajuts del Ministeri a les quals poden optar els alumnes que cursin algun d'aquests estudis són de dos tipus:

 • Beca de caràcter general per a l'estudi.
 • Ajuts per a l'alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu.

 

Per a sol·licitar la beca general cal complir diversos requisits:

 • Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d'un altre Estat membre de la Unió Europea i residir o treballar a Espanya. Els estudiants que no siguin ciutadans de la Unió Europea poden sol·licitar la beca si són menors de 18 anys o si compten amb el permís de residència.
 • No tenir cap títol d'igual nivell o superior als estudis per als quals se sol·licita la beca.
 • No estar repetint curs.
 • Matricular-se, almenys, de la meitat de les assignatures o mòduls.
 • No superar els límits de renda i patrimoni per unitat familiar establerts en la convocatòria.

 

La beca per a l'alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu (NESE) cobreix les despeses de menjador, transport, llibres i material escolar, reeducació i residència escolar, en el cas de fer ús d'aquest servei, i fins a un límit establert pel Ministeri.

Poden sol·licitar-la aquest ajut els estudiants amb NESE derivades de:

 • Discapacitat (visual, intel·lectual i/o auditiva).
 • Trastorn de l'espectre autista.
 • Trastorn greu de conducta.
 • Trastorn greu de la comunicació i del llenguatge.
 • Altes capacitats (exceptuant alumnat d'Infantil i de cicles d'FP de grau bàsic).

En aquest cas, a més de complir amb els requisits econòmics establerts, és imprescindible adjuntar la documentació que acrediti la necessitat de suport educatiu de l'alumne o alumna.

És important que t'informis amb antelació del calendari i de tots els requisits necessaris per a tramitar la teva beca, tant la general com la de suport educatiu.

 

 

Organitza't amb temps per a tenir tota la documentació preparada en el moment d'iniciar els tràmits de sol·licitud de la beca.

 

 

A més de les beques descrites, existeixen també programes d'immersió lingüística per a l'alumnat d'estudis postobligatoris no universitaris, com els ajuts per realitzar un curs intensiu d'immersió lingüística en anglès durant una setmana a l'estiu, amb pensió completa, en règim d'internat.

Beques per a ensenyaments oficials d'idiomes

L'aprenentatge i perfeccionament d'idiomes té cada vegada més importància tant amb finalitats professionals com per a l'ús personal, ja que vivim immersos en un món globalitzat i amb gran riquesa i diversitat cultural.

Mai és tard per a iniciar-se en l'aprenentatge d'una nova llengua i començar a gaudir dels beneficis que això comporta.

El Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports ofereix la beca de caràcter general per a fomentar l'aprenentatge d'idiomes a les Escoles Oficials d'Idiomes, tant en la modalitat presencial com a distància.

Els requisits que hauràs de complir si vols sol·licitar la beca general per a estudiar en una Escola Oficial d'Idiomes són:

 • Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d'un altre Estat membre de la Unió Europea i residir o treballar a Espanya. Si no ets ciutadà de la Unió Europea podràs sol·licitar la beca si ets menor de 18 anys o si comptes amb el permís de residència.
 • No tenir cap títol d'igual nivell o superior als estudis per als quals se sol·licita la beca.
 • No estar repetint curs.
 • Matricular-se del curs complet.
 • No superar els límits de renda i patrimoni establerts en la convocatòria. 

Podràs sol·licitar la beca per a estudiar en una Escola Oficial d'Idiomes durant els anys necessaris per a completar el pla d'estudis i per a dos idiomes com a màxim (sempre que no cursis simultàniament l'aprenentatge de totes dues llengües).

La beca per a estudiar en una Escola Oficial d'Idiomes ha de sol·licitar-se a través de la seu electrònica del Ministeri durant el termini establert per a realitzar el tràmit.

Beques per a estudis universitaris

Podràs sol·licitar la beca general si tens previst accedir a alguns dels següents ensenyaments el pròxim curs:

 • Curs de preparació per a l'accés a la universitat per a més grans de 25 any impartit per universitats públiques.
 • Ensenyaments universitaris oficials de grau.
 • Ensenyaments universitaris oficials de màster.

La beca cobreix la matrícula tenint en compte l'import dels crèdits dels quals et matriculis, sempre que compleixis amb els requisits establerts:

 • Ser espanyol, o tenir la nacionalitat d'un altre Estat membre de la Unió Europea i residir o treballar a Espanya. Si no ets ciutadà de la Unió Europea podràs sol·licitar la beca si ets menor de 18 anys o si comptes amb el permís de residència.
 • No tenir cap títol d'igual nivell o superior als estudis per als quals se sol·licita la beca.
 • Matricular-te d'un mínim de 30 crèdits.
 • Per al segon curs i posteriors, haver aprovat un percentatge determinat dels crèdits matriculats en el curs anterior. Aquest percentatge varia entre el 65% i el 100% dels crèdits, depenent de la branca de coneixement i dels estudis que vulguis cursar.
 • No superar els límits de renda i patrimoni establerts en la convocatòria.

Beques per a estudiants universitaris

 

Si tens pensat estudiar en una universitat privada, tingues en compte que l'ajut cobreix únicament la quantia fixada per a aquest títol en una universitat pública.

És convenient que ampliïs la informació relativa als requisits i quantia de la beca en la web del Ministeri, per a conèixer tots els detalls abans de sol·licitar-la.

 

 

Recorda que hauràs de tramitar la beca a través de la seu electrònica en els terminis establerts. Informa't de les dates durant els primers mesos de l'any per a realitzar la sol·licitud a temps.

 

 

A més de les beques que ofereix el Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, pots informar-te d'altres ajuts adreçats als estudiants de postgrau.

 

I si tens previst iniciar el doctorat, t'interessa conèixer les beques del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats:

 

Continua navegant pels nostres continguts d'Orientació acadèmica per a explorar les opcions de formació del sistema educatiu: