Orientació Acadèmica

Beques i ajudes per a estudiants

Existeixen diferents beques per estudiar, et recomanem que coneguis totes les beques i ajudes a les quals pots optar, a continuació et presentem un resum d'aquelles que et permetran seguir amb la formació, o la dels teus.

beca

A continuació pots trobar el resum de les beques convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per estudiar Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, Ensenyaments Artístics, Ensenyaments Esportius, Ensenyaments d'Idiomes, Ensenyaments Universitaris o realitzar pràctiques professionals. També hi trobaràs els tipus d'ajudes que inclou la beca general.

Els passos i indicacions generals, estan al web del Ministeri d'Educació i Formació Professional. Comprova les dates amb antelació, ja que estan subjectes a canvis anuals.

Tingues en compte que des de la Generalitat de Catalunya també es promouen les ajudes econòmiques en aquesta etapa i les convocatòries es publiquen al web oficial de cada depertament. Informa't de si són acumulatives amb les del Ministeri, o d'altra banda, només es pot sol·licitar una de les prestacions.

Educació Infantil

En l'etapa d'Educació Infantil existeixen diferents ajudes per cobrir les opcions d'aprenentatge i necessitats bàsiques pròpies dels infants de 0 a 6 anys. Actualment, estan centrades en les necessitats específiques de suport educatiu, o a adquirir els llibres de text i el material didàctic i informàtic beques de menjador i de transport escolar.

Els ajuts econòmics individualitzats s'otorguen a persones amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) que poden estar derivades d'una discapacitat o trastorn greu de conducta o associades a les altes capacitats. Per sol·licitar aquesta ajuda caldrà que les famílies acreditin, mitjançant la documentació que s'especifica a la convocatòria, la necessitat concreta de l'alumnat així com ser membre de família nombrosa. 

Cal que l'alumnat tingui com mínim, 2 anys d'edat, tot i que en alguns casos es podran concedir ajudes a infants menors de 2 anys de forma excepcional.

Les ajudes que ofereix el Ministeri d'Educació i Formació Professional es tramiten durant els mesos de juliol a setembre, per la qual cosa sempre és preferible començar a explorar les ajudes alguns mesos abans i conèixer què és necessari tramitar així com revisar les bases de la convocatòria.

Educació Primària

L'Educació Primària és una etapa d'escolarització obligatòria, amb alumnat de 6 a 12 anys.

Les ajudes i beques que ofereix el Ministeri d'Educació i Formació Professional se centren en el suport a les necessitats específiques per a suport educatiu, adquirir els llibres de text i el material didàctic i informàtic (a Espanya o en centres docents que estan fora del país), ajudes pel servei de menjador escolar i pel transport escolar.

En el cas de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats, cal que acreditin la necessitat corresponent i que tinguin, com a mínim, 6 anys d'edat. 

La sol·licitud de les beques és de juliol a setembre, per la qual cosa és important tenir la previsió de revisar les convocatòries els mesos previs al període de matriculació al centre educatiu. 

Les Comunitats Autònomes també ofereixen ajudes per costejar els estudis obligatoris. Es publiquen als webs de cada comunitat.

Comprova que pots tenir més d'una prestació a la vegada o si, per contra, no són acumulatives i només en pots sol·licitar una d'elles. Valora la que pugui ser-te de més suport.

Educació Secundària Obligatòria

L'Educació Secudària Obligatoria (ESO) és l'última etapa obligatòria del sistema educatiu, amb alumnat de 12 a 16 anys.

Les ajudes i beques que el Ministeri d'Educació i Formació Professional ofereix per a aquesta etapa estan centrades en les necessitats específiques per a suport educatiu, llibres de text i material didàctic i informàtic (alumnat de centres educatius a Espanya, o bé, fora del territori), ajudes pel servei de menjador escolar i pel transport escolar.

Aquestes beques i ajudes les pots sol·licitar durant els mesos de juliol i setembre, a través de la web oficial del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Batxillerat

El Batxillerat és ensenyament postobligatori i s'hi accedeix una vegada tinguis aprovada l'Educació Secundària Obligatòria (ESO).

El Ministeri d'Educació i Formació Professional, ofereix beques i ajudes per a estudiar el Batxillerat, concretament, ajudes per l'estudi i necessitats específiques de suport educatiu.

S'ofereixen, també, ajudes Erasmus, finançades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional en el marc del Programa Erasmus+, programa de mobilitat de la Unió Europea per estudiar una part del Batxillerat o realitzar pràctiques a l'estranger.

El període per sol·licitar les beques és d'agost a setembre, encara que és recomanable revisar les dates de la convocatòria amb antelació, ja que estan subjectes a canvis. En el cas del programa Erasmus, la sol·licitud es realitza entre abril i maig.

Formació professional

La formació professional és una etapa postobligatòria que engloba els cicles formatius de grau mitjà i el cicles formatius de grau superior.

Les ajudes, en aquest cas, són per proveir les necessitats econòmiques d'estudi i per a les necessitats específiques de suport educatiu.

Existeixen també ajudes per a participar al programa Erasmus, programa de mobilitat per realitzar pràctiques a l'estranger.

El període de sol·licitud és entre agost i setembre per a les ajudes d'estudi i de necessitats específiques de suport educatiu i entre abril i maig per al programa Erasmus, encara que has de revisar amb antelació les dates de la convocatòria i els requisits per si hi ha algun canvi.

Ensenyaments Artístics

Els Ensenyaments Artístics són estudis postobligatoris. Dins d'aquests estudis hi ha els cicles formatius d'arts plàstiques i disseny i, també, els Ensenyaments Artístics de Música i Dansa i els Ensenyaments Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals i d'Art Dramàtic.

Les ajudes que existeixen per a aquests estudis són per cobrir les despeses econòmiques derivades d'aquests estudis, i per a les necessitats específiques de suport educatiu.

Per a aquest nivell educatiu existeixen també les ajudes Erasmus, finançades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional en el marc del Programa Erasmus+, programa de mobilitat per realitzar part d'uns estudis o pràctiques a l'estranger.

El període de sol·licitud de les beques per a despeses econòmiques i necessitats específiques de suport educatiu és entre agost i setembre, per al programa Erasmus.es, les dates són entre abril i maig. És important que revisis el calendari amb antelació per verificar que no hi hagi canvis.

Ensenyaments Esportius

Els Ensenyaments Esportius són estudis postobligatoris, dins dels quals es troben els cicles formatius de grau mitjà i superior esportius.

Les ajudes per a aquests estudis són per cobrir les despeses econòmiques derivades dels estudis, per a les necessitats específiques de suport educatiu, i per a la participació el programa Erasmus, programa de mobilitat per realitzar part d'uns estudis o pràctiques a l'estranger.

El període de sol·licitud és d'entre agost i setembre per a les despeses econòmiques i entre abril i maig per al programa Erasmus. És important que verifiquis amb antelació el calendari per assegurar-te que no hi hagi canvis.
 

Ensenyament d'idiomes

Cada vegada és més important, no només aprendre idiomes a les aules ordinàries, sinó també partir d'experiències en les quals puguis aplicar els teus coneixements sobre la llengua a la qual tens especial interès.

El Ministeri d'Educació i Formació Professional proposa beques i ajudes per fomentar l'aprenentatge d'idiomes, ja sigui a través de beques i ajudes per a realitzar estudis d'idiomes a una Escola Oficial d'Idiomes, programes d'Immersió lingüística en colònies vacacionals (per a l'alumnat de 1r i 2n d'ESO), ajudes per a cursos d'immersió en llengua anglesa, o ajudes per a cursos d'immersió en llengua anglesa per a aquells titulats del màster en professorat i mestres.

Les dates per a sol·licitar les ajudes generals per estudiar idiomes són entre agost i setembre. Si vols participar en un programa d'immersió lingüística has de realitzar la sol·licitud durant els mes d'abril i per a cursos intensius d'immersió lingüística entre febrer i abril. Recorda que les dates, els requisits o les característiques de cada programa poden canviar en funció de la convocatòria.

Ensenyaments Universitaris

Estudis de Grau

En els Estudis Universitaris, la beca de caràcter general, és la prestació que et permet pagar els estudis, incloure les despeses de llibres i/o materials, així com, cobrir les distàncies i recorregut per arribar a la universitat (amb o sense transport). Una vegada especificades, no només les dades personals, sinó també acadèmiques, el Ministeri d'Educació i Formació Professional assigna la prestació que s'adequa millor a les teves necessitats.

Recorda que en la matrícula universitària hauràs d'especificar que estàs en tràmits de sol·licitud de la beca, ja que triguen uns mesos a enviar-te si la teva sol·licitud ha estat acceptada.

El període de sol·licitud de la beca és d'agost a octubre (subjecta a canvis de dates), per la qual cosa et recomanem que comencis a informar-te de la convocatòria durant la prematriculació universitària. Mira amb temps què és el que et permet obtenir i quins són els avantatges de matricular-te a un determinat nombre d'assignatures.

D'altra banda, el Ministeri també ofereix les beques de col·laboració, que són compatibles amb la beca general i de mobilitat, i la beca Erasmus dins del programa Erasmus+ que fomenta la mobilitat interanacional per a realitzar part dels estudis o pràctiques a l'estranger.

Per assignar-te la beca, es tindran en compte aspectes acadèmics (nota mitjana, els crèdits cursats, i la titulació oficial) i, posteriorment, valoraran que la teva candidatura és la adequada per a la beca. Tingues en compte que si no són estudis oficials, l'opció a beca no és possible.

Estudis de Màster

Els estudis de màster són estudis postuniversitaris als que s'hi accedeix després de cursar un grau universitari. El Ministeri d'Educació i Formació Professional ofereix beques, ajudes i préstecs per a cursar màsters oficials. 

Les beques que hi ha en aquest nivell formatiu són beques generals, que cobreixen la totalitat o una part dels estudis, i poden ser beques de matrícula, beques bàsiques, etc., o beques de col·laboració per realitzar tasques d'investigació en departaments universitaris.

També existeixen les ajudes per a estudiar a l'estranger, com les ajudes Erasmus, dins del Programa Erasmus+ per realitzar part dels estudis o pràctiques a l'estranger, o les ajudes per a la realització d'estudis de Màster a Universitats dels Estats Units d'Amèrica.

Les dates per sol·licitar les beques generals o de col·laboració són entre agost i octubre. Per participar en el programa Erasmus+, has de fer la sol·licitud entre els mesos d'abril i maig i per fer el màster a Estats Units, entre gener i febrer. Aquestes dates estan subjectes a canvis. Consulta el detall de la convocatòria que t'interessi per conèixer tots els requisits i dates.

Estudis de Doctorat

Els estudis de doctorat són estudis postuniversitaris que se centren en un projecte d'investigació i en la presentació d'una tesi. Per a aquest tipus d'estudis hi ha ajudes per a la Formació del Professorat Universitaris (FPU), ajudes destinades a la formació investigadora per obtenir la titulació de doctorat o l'adquisició de competències docents universitàries. Ajudes predoctorals programa "Salvador de Madariaga", per a la realitzaciói de tesis doctorals a l'IUF (Institut Universitari de Florencia), o les ajudes Erasmus, dins del programa Erasmus+. per realitzar estudis i pràctiques a l'estranger.

Les dates per a sol·licitar aquestes ajudes son durant el mes de desembre per les ajudes per a la formació de professorat universitari, entre desembre i gener pel programa "Salvador de Madariaga", i entre abril i maig pel programa Erasmus. Has de tenir en compte que les dates poden variar en funció de la convocatòria. És important que prestis atenció al calendari i, també, a tots els requisits i documentació necessària per a sol·licitar l'ajuda.

Practiques formatives en empreses i organismes

Existeixen beques per a realitzar pràctiques formatives en empreses o altres organismes. Aquestes pràctiques et permeten una primera aproximació al món laboral, i tenir una experiència professional. Aquestes beques es convoquen per a diferents nivells educatius.

Les beques que existeixen d'aquesta temàtica són les beques de formació en diferents camps educatius desenvolupats per unitats dependents del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Per a les beques de formació, les dates de sol·licitud són entre maig i juny. Tingues en compte que les dates poden variar, per això és important que estiguis sempre atent dels calendaris de sol·licitud.

A més, existeixen beques per a la realització de pràctiques formatives per a persones amb discapacitat intel·lectual. El calendari de sol·licitud d'aquesta beca és durant el mes de juliol, encara que pot estar subjecte a modificacions en cada convocatòria.

En què consisteix la beca de caràcter general per a estudis postobligatòris?

Les beques de caràcter general, convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional a què s'ha fet al·lusió anteriorment, estan destinades a tots els estudiants d'ensenyaments postobligatoris universitaris i no universitaris del sistema educatiu espanyol:
 • Batxillerat.
 • Estudis oficials universitaris de grau.
  Estudis oficials universitaris de màster.
 • Formació Professional de grau mitjà i de grau superior, inclosos els estudis de formació professional realitzats en els centres docents militars.
 • Ensenyaments artístics professionals.
 • Ensenyaments esportius.
 • Ensenyaments artístics superiors.
 • Estudis religiosos superiors.
 • Estudis d'idiomes realitzats en escoles oficials.
 • Cursos d'accés i cursos de preparació per a les proves d'accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.
 • Formació Professional bàsica.

Classes i quanties de les beques de caràcter general:
 
 • Beca de matrícula: dirigida als estudiants d'estudis universitaris. Aquesta beca cobreix l'import dels crèdits matriculats, sempre que siguin crèdits matriculats per primera vegada. El criteri d'adjudicació de la beca és la renda familiar. A cada convocatòria es publiquen els llindars màxims de renda familiar per poder sol·licitar la beca.
 • Quantia fixa lligada a la renda de l'estudiant: dirigida a estudiants d'estudis postobligatòris i a estudis universitaris de grau i màster. El criteri per a l'adjudicació d'aquesta ajuda és la renda de l'estudiant. Es tenen en compte els llindars fixats en cada convocatòria.
 • Quantia fixa lligada a la residència de l'estudiant durant el curs escolar: dirigida a estudiants d'estudis postobligatòris i a estudiants de grau i màster. El sol·licitant ha d'acreditar la necessitat de residir fora del domicili familiar durant tot el curs escolar, per raó de distància, mitjans de comunicació i horaris lectius. Per a la concessió d'ajudes en estudis no universitaris es té en compte si existeixen centres en el municipi en el que resideix l'estudiant, que tinguin places lliures i que cursin els estudis desitjats. El criteri d'adjudicació de les ajudes és la renda familiar, el llindar del qual s'estableix en cada convocatòria.
 • Quantia fixa lligada a l'excel·lència en el rendiment acadèmic: dirigida a estudiants d'estudis postobligatoris i a estudiants de grau i màster. La persona sol·licitant haurà de demostrar haver obtingut una mitjana de 8 o superior en els cursos previs. El criteri d'adjudicació de l'ajuda és la renda familiar, el llindar de la qual s'estableix en cada convocatòria.
 • Beca bàsica: dirigida a estudiants no universitaris. El criteri d'adjudicació és la renda familiar, el llindar està establert en les bases de la convocatòria. Aquesta beca és incompatible amb la de quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant.
 • Quantia variable: aquesta quantia ve definida per una formula en la que es té en compte la renda familiar i el rendiment acadèmic de l'estudiant. Aquesta ajuda va dirigida tant a estudiants universitaris com no universitaris. Per poder obtenir l'ajuda, la renda del sol·licitant no pot superar el llindar establert en la convocatòria.

En què consisteixen els ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu?

Aquest tipus d'ajuts que s'han mencionat en els altres apartats són ajuts econòmics individualitzats que s'atorguen a persones amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) que poden estar derivades d'una discapacitat o trastorn greu de conducta o associades a les altes capacitats. 

En el cas de l'alumnat que presenta necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta caldrà que acreditin, mitjançant la documentació que s'especifica a la convocatòria, la necessitat concreta de l'alumnat així com ser membre de família nombrosa.

La edat mínima per sol·licitar l'ajuda és de 2 anys d'edat, tot i que en alguns casos es podran concedir ajudes a infants menors de 2 anys de forma excepcional.

Cal que aquests alumnes estiguin escolaritzat en centre específic, en unitat d'educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritzi alumnes que presenten necessitats educatives especials autoritzats com a tals per l'administració educativa competent entre els nivells educatius d'Educació Infantil fins a Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior o Ensenyaments Artístics Professionals.

En el cas de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats, cal que acreditin la necessitat corresponent i que tinguin, com a mínim, 6 anys d'edat. A més, cal estar cursant un nivell educatiu d'entre Educació Primària fins a Cicles Formatius de Grau Mitjà o Superior o Ensenyaments Artístics Professionals. 

Es valorarà la renda familiar com a criteri per a otorgar l'ajut. El termini per a sol·licitar l'ajut és entre els mesos de juliol i setembre, tot i que pot variar en cada convocatòria.


Coneix totes les opcions de formació del sistema educatiu vigent i totes les possibilitats de beques i ajudes que tens.